Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o.

Ekonomické poradenství pro malé a střední podniky

Tis Praha

Tis Praha

pondělí, 12. září 2016
V září 2016 byl úspěšně zorganizován studijní pobyt pro posluchače MBA z University of Salford. Během týdne od 5. do 11. září navštívili... Více...

čtvrtek, 30. června 2016
Bylo ukončeno pětileté období udržitelnosti projektu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost", RČ: CZ.1.07/1.1.13/22.0012 Více...
Všechny články...
Klíčové aktivity Tisk Email

Klíčové aktivity projektu

ROZVOJ KREATIVITY PRO PODNIKÁNÍ U ŽÁKŮ SŠ Ústeckého kraje 

 

Klíčová aktivita 01

Název: Spolupráce se zahraničními školami a školami ÚK pro projekt

Realizace klíčové aktivity:

  • o Síťování a partnerství SŠ zúčastněných na řešení projektu se zahraničními školami
  • o Přenos zkušeností a šíření dobré praxe
  • o Zajištění studijních pobytů žáků a pedagogů SŠ vzahraničí

1/2009 - 6/2011

Na základě vyhledávání informací o vzdělávání ve vybraných zemích získal řešitelský tým informace o realizaci vzdělávání pro podnikání u 16 - 19 letých žáků ve Velké Británii. V současné době probíhá jednání o zapojení odborníků z Velké Británie, kteří vzdělávací program pro rozvoj podnikání připravovali a v současné době realizují. Řešitelský tým analyzuje podklady o vzdělávacím programu, které má k dispozici. Byly získány dílčí informace o výchově k podnikání v Německu, probíhá mapování v dalších zemích.

 

Klíčová aktivita 02

Název: Spolupráce s aktéry trhu práce v Ústeckém kraji

Realizace klíčové aktivity:

Navázání spolupráce se zaměstnavateli v regionu pro realizaci možných návštěv žáků SŠ, neformální diskuse. Vyhledávání „odvážných" podnikatelů z různých oblastí - vzorové příklady rozjezdu podnikání, zajímavých myšlenek, podnikavosti a podnikavého ducha.

4/20096/2011

Bylo zadáno zpracování Analýzy - zmapování MSP regionu pro spolupráci a realizaci studijní stáže studentů v podnicích, zpracovatel byl vybrán ze tří oslovených společností na základě nejlepší nabídky cenové. Cílem je získat informace typu „životní příběh firmy" - identifikace klíčových událostí, které ovlivnily vývoj firmy, hodnocení úspěchů/neúspěchů, informace o zlomových okamžicích, které pomohly k rozvoji společnosti, o způsobu vyrovnávání se s ekonomickou krizí aj., které by byly využity formou „případových studií" pro vzdělávací program. Druhou oblastí informací je „spolupráce firem a SŠ"  a formách preferované spolupráce.

 

Klíčová aktivita 03

Název: Tvorba nového vzdělávacího programu

Realizace klíčové aktivity:

Připravit vzdělávací program, který by byl zaměřený na rozvoj individuálních předpokladů žáků pro podnikání, na rozvoj klíčových kompetencí. Věnovat pozornost mezipředmětovým vazbám s vyučovanými předměty na partnerských SŠ. Vzdělávací program realizovat modulově. Důraz bude kladen na rozvoj tvořivosti, řešení problémů, vyhledávání a práci s informacemi, využívání nových technologií ve vzdělávání, jazykové vzdělávání. Do výuky budou zařazeny nové obsahy - udržitelný rozvoj, podnikatelství, evropská integrace:

*Podnikání; půjde o to jak rozvíjet podnikatelské myšlení, jak najít „mezeru" na trhu, jak rozvíjet firmu od 1 zaměstnance po moderní, flexibilní firmu na evropském trhu. Bude využita vybraná část teorie Makro- a Mikroekonomie, Marketingu s důrazem na možnosti podnikání na Jednotném trhu EU.

*Společenská odpovědnost firem; půjde o sociální rozměr tohoto tématu, chování moderní firmy, budování  image společnosti, přístup k zaměstnancům, okolí firmy apod. 

*Psychologie osobnosti; rozbor předpokladů jednotlivce pro podnikání i psychologie vztahů se zákazníky; 

*Práce s rizikem; jak se nebát rizika, umět s ním pracovat a efektivně ho řídit; rozpoznání přílišného rizika. Součástí modulu bude „finanční gramotnost podnikatele";

*ICT - počítačové simulační ekonomické hry; práce s informacemi při zakládání podnikání, aj. 

*Business English - příprava žáků v podnikatelské terminologii, která by podpořila existování na jednotném trhu EU.

4/2009 - 3/2010

Řešitelský tým připravil základní odborné texty v jednotlivých modulech, které se v současné době posuzují v týmech a následně budou rozpracovány do vzdělávacího programu škol a do učebních postupů.

 

Klíčová aktivita 04

Název: Analýza současné podoby ŠVP jednotlivých škol

Realizace klíčové aktivity:

Analýza stávajícího ŠVP ve třech zúčastněných partnerských SŠ v rámci projektu. Jde o získání prostoru pro vhodné zařazení nového vzdělávacího programu/předmětu do ŠVP příslušné školy.

4/2009 - 3/2010

Partnerské SŠ - Střední odborná škola podnikatelská, s.r.o. Most, Evropská obchodní akademie Děčín a Střední průmyslová škola Most - předložily řešitelskému týmu k posouzení jejich stávající ŠVP. Řešitelský tým se podrobně zabýval předmětovou strukturou a obsahem předmětů, které vážou svým obsahem na přípravu k podnikání. V současné době se pracuje na začlenění nového vzdělávacího programu do ŠVP jak ve formě samostatné specializace, tak na začlenění samostatných modulů do stávajících ŠVP škol.

 

Klíčová aktivita 05

Název: Trénink/úvodní vzdělávání pedagogů SŠ pro výuku nového vzdělávacího programu vč. zvládnutí odborné terminologie v cizím jazyce a zahraniční stáže pro pedagogy na partnerské škole

Realizace klíčové aktivity:

Příprava a realizace vzdělávacího kurzu v délce 3krát jeden týden a 1 týden zahraniční stáž za účelem výměny zkušeností. Půjde o přípravu 12 pedagogů (z každé zúčastněné SŠ 3 pedagogové). V pilotním programu půjde zejména o poskytnutí a zvládnutí didaktiky při využití nových možností ICT ve výuce a zvládnutí jednotlivých modulů a jejich správnou prezentaci.

3/2010 - 7/2010

 

 

Klíčová aktivita 06

Název: Výběr účastníků vzdělávání z cílové skupiny

Realizace klíčové aktivity:

Sociologické a psychologické posouzení žáků z hlediska předpokladů pro podnikání. Výběr vhodných účastníků programu ve spolupráci s pedagogy pilotních SŠ. Realizace zahraniční stáže pro vybrané nejúspěšnější žáky. Prostředkem k výběru budou také motivační diskuse a stáže se zajímavými a progresivními podnikateli v regionu.

9/2009 - 7/2010 

Ve spolupráci s partnerskými zúčastněnými školami byla vybraná cílová skupina lektorů SŠ, kteří budou absolvovat přípravu na výuku nového vzdělávacího programu (12 lektorů, vždy 4 lektoři na příslušné SŠ) a budou se následně podílet na dopracování vzdělávacího programu.

 

Klíčová aktivita 07

Název: Pilotní ověření nového vzdělávacího programu

Realizace klíčové aktivity:

Realizace pilotního ověření nového vzdělávacího programu proběhne ve školním roce 2010 - 2011 ve skupinách 20ti žáků na třech SŠ pro verzi celého vzdělávacího programu, který bude samostatně volitelný. Dále předpokládáme na každé SŠ pilotní ověření vybraných oblastí programu jeho zařazením do vyučovaných předmětů ve dvou skupinách po 20ti žácích. Součástí aktivity bude zahraniční stáž a exkurze u kreativních MSP regionu.

9/2010 - 5/2011

 

Klíčová aktivita 08

Název: Vytvoření a práce metodických týmů vč. workshopů pro pedagogy dalších SŠ ÚK

Realizace klíčové aktivity:

Předpokládáme prezentovat program, jeho výstupy formou workshopu, na které budou přizvání pedagogové dalších SŠ ÚK. Prezentaci zabezpečí metodické týmy vytvořené z pedagogů, kteří se zúčastnili pilotního ověřování a bude přizván i odborník/odborníci ze zahraničí.

9/2010 - 6/2011

 

Klíčová aktivita 09

Název: Evaluace projektu

Realizace klíčové aktivity:

Cílem je zajistit kvalitní řešení projektu v souladu s cíli, prostředky a časovým harmonogramem. Do klíčové aktivity bude patřit závěrečný audit, pravidelné hodnocení výsledků dosahovaných v průběhu řešení projektu a zpětná vazba od lektorů v průběhu celého pilotního ověření.

3/2001 - 6/2011

 

Klíčová aktivita 10

Název: Vybavení škol pomůckami

Realizace klíčové aktivity:

Pro realizaci nového vzdělávacího programu a jeho efektivní výuky budou pilotní SŠ vybaveny výpočetní technikou a potřebným SW.

3/2010 - 6/2010

Připravuje se výběrové řízení na zakoupení počítačové techniky pro partnerské SŠ a interaktivních tabulí pro realizaci vzdělávacího programu.

 

Řešené projekty

ESF bez-ustipng.png

Vzdělávání pro zvýšení kvality života na venkově

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESF ESF

Matematika hrou

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESFESF

Vzdělávání lektorů a vzdělávání krizových poradců pro rozpoznání a zvládnutí rizik spojených s podnikáním.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE