Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o.

Ekonomické poradenství pro malé a střední podniky

Tis Praha

Tis Praha

pondělí, 12. září 2016
V září 2016 byl úspěšně zorganizován studijní pobyt pro posluchače MBA z University of Salford. Během týdne od 5. do 11. září navštívili... Více...

čtvrtek, 30. června 2016
Bylo ukončeno pětileté období udržitelnosti projektu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost", RČ: CZ.1.07/1.1.13/22.0012 Více...
Všechny články...
Klicove aktivity do konce roku 2009 Tisk Email

Co se řešilo v klíčových aktivitách projektu do konce roku 2009

ROZVOJ KREATIVITY PRO PODNIKÁNÍ U ŽÁKŮ SŠ Ústeckého kraje

Klíčová aktivita 01

Název: Spolupráce se zahraničními školami a školami ÚK pro projekt

 

Co se řešilo do konce roku 2009: Na základě získaného přístupu k rozsáhlým informacím z této oblasti ve Velké Británii rozhodl řešitelský kolektiv využít přímo informace a na tomto základě byla zpracovaná pracovní verze modulu „ jazyková vybavenost podnikatele", která bude diskutována v širším pracovním kolektivu se zapojením lektorů s partnerských středních škol (Střední odborné školy podnikatelské, Most, Evropské obchodní akademie Děčín a Střední průmyslové školy v Mostě). Následně bude dopracována finální verze modulu. Tento modul vedle jazykové přípravy poskytuje také lektorům materiál, který mohou využít při přednáškách v jednotlivých tematických okruzích vzdělávacího programu, zejména v modulu přípravu přednášek vybraných témat v modulech „Ekonomika, organizace a řízení" a „Finanční gramotnost podnikatele". Pro porovnání budou k dispozici rovněž případové studie z podnikatelského prostředí Velké Británie a Ústeckého regionu. Řešitelský tým zvolil pro přípravu žáků SŠ přístup dokumentace teorie případovými studiemi.

 

Začátkem prosince 2009 se uskutečnilo setkání s několika odborníky na vzdělávání z Itálie, Finska a Řecka. Tímto setkáním se řešitelský tým pokusil překonat bariéru nedostatku informací o vzdělávání pro podnikání ve věkové kategorii žáků 16 - 18 letých v dalších zemích EU. Získali jsme kolegy pro neformální spolupráci v této oblasti, kteří se pokusí zmapovat situaci a poskytnout nám informace. Zatím má řešitelský tým dílčí informace o přístupu k této problematice v Německu, kde se klade značný důraz na psychologicko-sociologickou průpravu pro podnikání.

 

Byla zahájena příprava na zahraniční stáže lektorů a studentů na vybrané škole ve Velké Británii.

 

Klíčová aktivita 02

Název: Spolupráce s aktéry trhu práce v Ústeckém kraji

 

Co se řešilo do konce roku 2009: Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva na zpracování analýzy ve vybraných podnicích Ústeckého kraje, především v regionu Mostecka a Děčína. Termín předložení práce je leden 2010. Analýza bude vycházet z údajů získaných dotazníkovým šetřením, které je strukturováno

a) na téma „životní příběh firmy"; vedle hodnocení úspěšnosti rozvoje firmy se snaží získat informace o faktorech, které byly v úspěšném rozvoji nejdůležitější, dále informace o hodnocení vlastních silných a slabých stránek ve srovnání s konkurencí, doporučení pro nové podnikatele ve smyslu „co je nejdůležitější pro přežití/výkonnost firmy". Součástí dotazování je i reakce firmy na stávající ekonomickou krizi a způsoby jejího zvládnutí.

b) oblast „lidských zdrojů", kde jde o získání požadavků na kvalifikaci pracovníků, která na trhu Ústeckého kraje chybí a získání informací o možnosti spolupráci a stáží.

 

Klíčová aktivita 03

Název: Tvorba nového vzdělávacího programu

Co se řešilo do konce roku 2009: Cílem klíčové aktivity je připravit moduly vzdělávacího programu pro přípravu žáků SŠ na podnikání. Byla přijata následující struktura modulů, ve které se vzdělávací program připravuje:

 

  1. Ekonomika, organizace a řízení
  2. Finanční gramotnost podnikatele
  3. ICT podnikatelská gramotnost
  4. Jazyková vybavenost podnikatele

 

Byl připravený pracovní návrh modulu „Finanční gramotnost podnikatele", který byl projednán v řešitelském kolektivu a na základě doporučení bude dopracovaná finální verze. V pracovním návrhu modulu byla zvýrazněna problematika krizového řízení bez důležitého propojení s „podnikatelskými" aspekty. Nebyly dostatečně zapracovány dva tematické bloky:

  • Zisk dnes a udržení tvorby zisku dlouhodobě
  • Základy hodnocení finanční efektivity podnikatele, možnosti a rizika podnikání „s cizím kapitálem".

 

Řešitelé pracují na přípravě pracovní verze „ICT podnikatelské gramotnosti". Její součástí je také výběr počítačových podnikatelských her, které by byly součástí programu a které by zvýšily atraktivitu vzdělávacího programu v této věkové kategorii. Pracovní verze bude projednaná v řešitelském kolektivu v dalším monitorovacím období.

 

Modu „jazykové vybavenosti podnikatele" je řešen ve dvou klíčových aktivitách a jeho hodnocení bylo zmíněno v klíčové aktivitě 1.

 

Modul „ekonomika, organizace a řízení" s důrazem na podnikání v malém podniku je v odborné části nejrozsáhlejší. Dopracování pracovní verze pro diskusi v širším řešitelském kolektivu by mělo proběhnout rovněž koncem následujícího monitorovacího období, nejpozději v dubnu 2010. Stupeň rozpracování zatím odpovídá předpokladům.

1. blok se zaměřuje na problematiku rozhodování - podnikat či nepodnikat? Poskytuje vysvětlení termínů podnikání, podnikatel, podnik (definice, teorie, mýty, rodinná firma). Součástí je také koncepce společenské odpovědnosti, ale také diskuse o tom, kdo může být podnikatelem, jaké by měl mít vlastnosti, jaké jsou psychologické a sociologické podmínky pro podnikání.

2. blok řeší problematiku přípravy na podnikání (nápad/podnikatelské předvídání/výzvy a šance, rozpočet, podnikatelský plán, finanční plán, volba vhodné právní formy podnikání). Součástí je problematika podpory malého podnikání v EU a ČR.

3. blok řeší problematiku organizace a řízení malého podniku; jde o úlohu manažera, rozvoj manažerských dovedností a základní manažerské funkce. V tomto bloku bude problematika propojena s vybranými prvky marketingové teorie pro plnění funkce podnikatel - stratég. Součástí tohoto bloku bude charakteristika chyb, kterých se lze dopustit ve všech fázích podnikání vč. hodnocení dopadů do podnikání.

 

Klíčová aktivita 04

Název: Analýza současné podoby ŠVP jednotlivých škol

Co se řešilo do konce roku 2009: V rámci diskuse řešitelů a zástupců tří partnerských škol byly prodiskutovány možnosti zapojení nového vzdělávacího programu do struktury jednotlivých ŠVP:

1. Střední odborná škola podnikatelská, s.r.o. Most;

Profil absolventa školy a jeho kompetence sledují cíl „uplatnit se na trhu práce jako majitel nebo pracovník cestovní kanceláře" anebo odborný referent podnikových útvarů. Vy výčtu kompetencí k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám se již projevuje skutečnost, že se taky dostává do konfliktu postavení „zaměstnance" a „podnikatele". Pro obě pozice, které vyžadují rozdílný přístup k přípravě, se nabízí rozsáhlá teoretická příprava (předměty ekonomika, právo, účetnictví, management, marketing, administrativa, mezinárodní obchod, management cestovního ruchu, marketing služeb cestovního ruchu, anglický jazyk, která je svým zaměřením ale vedena k postavení odborných referentů podnikových útvarů. Lze to např. dokumentovat na tematických okruzích odborné angličtiny: práce a zaměstnání, osobní vs. úřední dopis, telefonování, fax, e-mail, základní terminologie z oblasti řízení, formální úprava obchodního dopisu, objednávka, reklamace, rezervace....). Vložení vzdělávacího programu složeného ze všech modulu, zaměřeného na přípravu podnikatelů, by mohlo doplnit chybějící specializaci. Při výuce v jednotlivých tematických okruzích bude možné využít obecné teoretické základy, vyučované v rámci jednotlivých předmětů dle ŠVP školy.

Prostor pro využití jednotlivých modulů a jejich zapojení při výuce stávajících předmětů ŠVP školy bude posouzen v následné diskusi.

2. Evropská obchodní akademie, Děčín;

Profil absolventa oboru směřuje k „uplatnění se na trhu práce jako podnikatel v oblasti organizačních, ekonomických a účetních činností, v nižších a středních ekonomických funkcích ve všech oblastech národního hospodářství". Ve ŠVP školy je propracovaná výuka v řadě profilových předmětů s důrazem na aplikaci v praxi. Je to dobře připravené vzdělávání pro práci formou OSVČ v ekonomických a účetních aktivitách. Škola sama vycítila chybějící motivaci a přípravu k podnikatelským aktivitám a do směrů dalšího rozvoje vzdělávání uvedla „kreativitu v podnikání". Nový připravovaný vzdělávací program váže na potřeby školy, jejího ŠVP, v plném rozsahu. Rovněž zde bude prostor pro využití tematických okruhů ve výuce předmětů ŠVP posouzen v následné diskusi.

3. Střední průmyslová škola, Most;

Pracovní uplatnění absolventa Střední průmyslové školy v oboru management strojírenství je podporováno výukou zaměřenou na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích. Výslovně jsou uvedeny typové pozice: ekonom, mzdový referent, účetní asistent, statistik, obchodní zástupce, referent ve státní správě, administrativní pracovník, personalista, pracovník marketingu, asistent, organizační pracovník ...... Z analýzy ŠVP vyplynulo rovněž zaměření na přípravu zaměstnaneckých pozic. Pro takto orientovanou přípravu je zvolená skladba jednotlivých předmětů, které poskytují žákům základní informace potřebné pro referentské pozice. Škola rozšířila svůj ŠVP o problematiku „finanční gramotnosti". Rovněž zde by mohlo vložení vzdělávacího programu složeného ze všech modulu, zaměřeného na přípravu podnikatelů, doplnit chybějící specializaci přípravy podnikatelů. Při výuce v jednotlivých tematických okruzích bude možné využít obecné teoretické základy, vyučované v rámci jednotlivých předmětů dle ŠVP školy.

Prostor pro využití jednotlivých modulů a jejich zapojení při výuce stávajících předmětů ŠVP školy bude posouzen v následné diskusi.

 

 

 

Klíčová aktivita 06

Název: Výběr účastníků vzdělávání z cílové skupiny

Co se řešilo do konce roku 2009: Manažer vzdělávání projednal se zástupci partnerských škol odborné zaměření a kvalifikaci potřebnou pro výuku jednotlivých modulů a způsob výběru cílové skupiny pedagogů, kteří budou pilotně ověřovat výukový program na těchto školách. Skupina 12 pedagogů - cílová skupina - absolvuje postupně přípravu výuky a zúčastní se stáže v zahraničí.

 

 

 

Klíčová aktivita 09

Název: Evaluace projektu

Co se řešilo do konce roku 2009: V rámci této klíčové aktivity byla věnovaná pozornost zajištění kvalitního řešení projektu, partnerským vztahům a plnění povinností při zajištění účetnictví projektu a přípravě žádostí o platby. Byly dořešeny problémy ve vykazování osobních nákladů u partnera VŠFS a dopracovány dodatky k pracovní náplni řešitelů partnera. Proběhlo několik jednání s projektovým oddělením VŠFS a k vyjasnění požadavků, které vyplývají pro vykazování osobních nákladů z Příručky pro příjemce dotace.

 

Monitorovací zpráva č. 2
duben 2009 - červen 2009

Klíčová aktivita č. 1
Klíčová aktivita je více spojená s aktivitou 04 (analýza současné podoby ŠVP Střední odborné školy podnikatelské, s.r.o., Evropské obchodní akademie Děčín, příspěvkové organizace, Střední průmyslové školy Most, příspěvkové organizace), než řešitelský tým předpokládal v přípravě projektové žádosti. Zadávací řízení na výběr dodavatele „Analýzy - zmapování výuky výchovy k podnikání ve školních systémech vybraných zemí EU" je v obecné rovině připravené. Řešitelský tým si udělal přehled o možnostech řešení s využitím zkušeností Velké Británie a má připravené základní parametry analýzy. Provedený vzorek možného řešení  se týkal oblasti vzdělávání Business Studies pro žáky 16 - 19leté. Analyzovaná oblast byla Business Objectives and Strategy, příprava vyučovacích hodin, příprava obsahu prezentací, příprava případových studií a kontrolních otázek.  Dopracování parametrů zadání analýzy bude záviset na rozboru ŠVP uvedených tří partnerských škol.


Klíčová aktivita č. 2
Řešitelský tým připravil první návrhy na spolupráci v regionu Most a Děčín, s vybranými podniky probíhají jednání o možnosti zapojení do přípravy a realizace vzdělávacího projektu. Zatím nejúspěšnější výsledky jednání jsou se společnosti Firotour, cestovní kancelář. Další kontakty byly otevřeny v Mostě - S2Splus, KOVELMONT s.r.o., ARCO truhlářství, dále FOR-IN s.r.o. s exkluzitivou působení pro regiony Most, Děčín, Teplice a SIAD Braňany. 


Klíčová aktivita č. 3
Bylo zahájeno řešení modulu zaměřeného na práci s rizikem podnikání a problematiku insolvence. Jde o řešení, které by mělo naučit žáky přijímat riziko a pracovat s rizikem, od jeho rozpoznání, řízení až k využití problémů v podnikání jako „výzvy k realizaci změny". K tomu byly uzavřeny nové DPP se třemi odbornými řešiteli, kteří jsou na uvedenou problematiku dlouhodobě specializovaní. Současně bylo zahájeno řešení modulu ekonomiky v oblasti podnikání a základních podnikatelských forem, dále základní souvislosti podnikání s podmínkami v okolí podniků v ČR, EU, světové ekonomice.
Řešitelský tým věnoval pozornost vyhledání specialistů pro řešení ICT modulu vzdělávacího

 

Monitorovací zpráva č. 3
červenec 2009 - září 2009

Klíčová aktivita č. 1
Postupně se řešitelskému týmu daří získávat informace potřebné pro zpracování výukových podkladů, které se aplikují při výchově k podnikání ve Velké Británii.  Podklady se kompletují podle jednotlivých témat (Business Ecvellence, Business Analysis and Business Principles, Sales Forecasting, Business Growth, Business Location, Business Planning, Decision Trees, Business Objectives, Business Ownership, Decision Making, Euro information aj., postupně se doplňují informace o zaměření výuky, plánu výuky a metodiky vč. vybraných prezentací a případových studií.  Získali jsme kontakty s odborníky na University of Salford a Staffordshire University Stoke-on-Trent, kteří v současné době mapují možnosti přímé spolupráce se středními školami. Začátkem prosince proběhne jednání a na tomto jednání se předpokládá účast odborníků z Itálie, Finska a Řecka, od kterých řešitelský tým chce získat informace o postupu v jiných zemích EU.

Při hodnocení získaných vstupných informací o vzdělávání ve Velké Británie prostřednictvím internetu rozhodl řešitelský kolektiv vyčlenit pro souhrnné zpracování tématiky ve Velké Británii jednoho řešitele (OA manažera vzdělávání), který vzhledem k informacím o zaměření projektu, ŠVP partnerských škol a jazykové vybavenosti má nejlepší předpoklady pro výběr i komplexní zpracování materiálů pro vybraná odborná témata. Při této činnosti bude spolupracovat manažer vzdělávání.

S ohledem na uvedené byla připravená nepodstatná změna rozpočtu projektu - finanční část rozpočtovaná na externího dodavatele analýzy se přesunula do propagace.


Klíčová aktivita č. 2
Řešitelský tým si jednáním s vybranými podniky regionu ověřil možnost zpracování analýzy. Bylo připraveno a realizováno výběrové řízení na externího dodavatele. V souladu s pravidly pro výběrové řízení u zakázek od 100.000,- Kč do 500.000,- Kč byly osloveny 3 podniky, 2 oslovené podniky reagovaly na výzvu nabídkou, jeden z oslovených podniků omluvil nepodání nabídky kapacitním vytížením. Po výběru dodavatele v souladu s kritériem výzvy byla uzavřena smlouva na zpracování analýzy MSP v regionu. Cílem je získat informace pro přípravu případových studií k jednotlivým výukovým tématům a získat možnost stáže pro žáky zařazené do pilotního ověření vzdělávacího programu.Všechny informace o oslovených společnostech a průběhu výběrového řízení jsou uvedené v části 6. Zadávací řízení.


Klíčová aktivita č. 3
Pro jednání řešitelského týmu byl připravený pracovní návrh struktury modulů:
Ekonomika, organizace a řízení
Finanční gramotnost podnikatele
ICT podnikatelská gramotnost
Jazyková vybavenost podnikatele

V tomto monitorovacím období se zahájila práce na odborné části modulu ekonomika, organizace a řízení: tematické okruhy trh a tržní ekonomika, význam podnikání, podnikání versus zaměstnání, psychologické a sociologické podmínky a vlastnosti potřebné pro podnikání, podnikatelská rizika, principy chování moderního podnikatelského subjektu, společenská odpovědnost, podnikatelské předvídání, výzvy a šance - poznání a uchopení. Další odborná témata budou dopracovány pro oblast organizace a řízení.

Pokračují práce na odborné části modulu finanční gramotnosti: zisk/dnes a udržení tvorby zisku dlouhodobě, základy hodnocení finanční efektivity podnikatele, likvidace/úpadek, krizové řízení a výzvy k realizaci změny, banky a jejich úloha při tvorbě podnikatelských možností, možnosti a rizika podnikání „s cizím kapitálem".

Pro modul jazykové vybavenosti podnikatele budou využity materiály, které budou kompletovány v rámci analýzy výchovy vzdělávání k podnikání ve Velké Británii.

Modul ICT podnikatelské gramotnosti bude v odborné části rozpracován v následujícím monitorovacím období.


Klíčová aktivita č. 4
V tomto monitorovacím období byl prostudovaný ŠVP Evropské obchodní akademie Děčín. Jde o obsáhlý dokument o celkové výuce jednotlivých předmětů ve všech ročnících. Znalost ŠVP všech tří partnerských škol (Střední odborné školy podnikatelské, Evropské obchodní akademie a Střední průmyslové školy) byla nezbytným krokem pro formování výukového programu. Na tuto aktivitu naváže odborné a metodické rozpracování jednotlivých částí vzdělávacích modulů.


Klíčová aktivita č. 9
V rámci této klíčové aktivity byla věnovaná pozornost zajištění kvalitního řešení projektu, partnerským vztahům a plnění povinností při zajištění účetnictví projektu a přípravě žádostí o platby. Byly provedeny úpravy v rozpočtu partnera Vysoká škola finanční a správní Praha tak, aby bylo v souladu vykazování hodin u řešitelů zapojených na základě zaměstnanecké smlouvy.
Byl přehodnocen způsob zajištění zpracování analýzy přípravy k podnikání ve Velké Británii dodavatelsky a navrženo zajištění vlastní řešitelskou kapacitou beze změny v osobních nákladech.  Původně rozpočtované prostředky pro externího dodavatele se přesunuly v rozpočtu do propagace projektu. Řešitelský tým předpokládá, že propagace projektu bude účinnější uvedením informací o projektovém řešení na webových portálech s přístupem učitelů SŠ.
Byla provedena kontrola účetnictví a připravena monitorovací zpráva vč. všech potřebných příloh k žádosti o platbu.

 

Monitorovací zpráva č. 4
říjen 2009 - prosinec 2009

Klíčová aktivita č. 1

Cílem klíčové aktivity je poskytnout pro řešitele informace o přístupu ke vzdělávání žáků SŠ k podnikání ve vybraných zemích EU a připravit podmínky pro spolupráci se zahraniční školou/školami a pro realizaci studijního pobytu lektorů a vybraných žáků.

Na základě získaného přístupu k rozsáhlým informacím z této oblasti ve Velké Británii rozhodl řešitelský kolektiv využít přímo informace a na tomto základě byla zpracovaná pracovní verze modulu „ jazyková vybavenost podnikatele", která bude diskutována v širším pracovním kolektivu se zapojením lektorů s partnerských středních škol (Střední odborné školy podnikatelské, Most, Evropské obchodní akademie Děčín a Střední průmyslové školy v Mostě). Následně bude dopracována finální verze modulu. Tento modul vedle jazykové přípravy poskytuje také lektorům materiál, který mohou využít při přednáškách v jednotlivých tematických okruzích vzdělávacího programu, zejména v modulu přípravu přednášek vybraných témat v modulech „Ekonomika, organizace a řízení" a „Finanční gramotnost podnikatele". Pro porovnání budou k dispozici rovněž případové studie z podnikatelského prostředí Velké Británie a Ústeckého regionu. Řešitelský tým zvolil pro přípravu žáků SŠ přístup dokumentace teorie případovými studiemi.

Začátkem prosince 2009 se uskutečnilo setkání s několika odborníky na vzdělávání z Itálie, Finska a Řecka. Tímto setkáním se řešitelský tým pokusil překonat bariéru nedostatku informací o vzdělávání pro podnikání ve věkové kategorii žáků 16 - 18 letých v dalších zemích EU. Získali jsme kolegy pro neformální spolupráci v této oblasti, kteří se pokusí zmapovat situaci a poskytnout nám informace. Zatím má řešitelský tým dílčí informace o přístupu k této problematice v Německu, kde se klade značný důraz na psychologicko-sociologickou průpravu pro podnikání.

Byla zahájena příprava na zahraniční stáže lektorů a studentů na vybrané škole ve Velké Británii.


Klíčová aktivita č. 2

Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva na zpracování analýzy ve vybraných podnicích Ústeckého kraje, především v regionu Mostecka a Děčína. Termín předložení práce je leden 2010. Analýza bude vycházet z údajů získaných dotazníkovým šetřením, které je strukturováno
a) na téma „životní příběh firmy"; vedle hodnocení úspěšnosti rozvoje firmy se snaží získat informace o faktorech, které byly v úspěšném rozvoji nejdůležitější, dále informace o hodnocení vlastních silných a slabých stránek ve srovnání s konkurencí, doporučení pro nové podnikatele ve smyslu „co je nejdůležitější pro přežití/výkonnost firmy". Součástí dotazování je i reakce firmy na stávající ekonomickou krizi a způsoby jejího zvládnutí.
b) oblast „lidských zdrojů", kde jde o získání požadavků na kvalifikaci pracovníků, která na trhu Ústeckého kraje chybí a získání informací o možnosti spolupráci a stáží.


Klíčová aktivita č. 3
Cílem klíčové aktivity je připravit moduly vzdělávacího programu pro přípravu žáků SŠ na podnikání. Byla přijata následující struktura modulů, ve které se vzdělávací program připravuje:

Ekonomika, organizace a řízení
Finanční gramotnost podnikatele
ICT podnikatelská gramotnost
Jazyková vybavenost podnikatele

Byl připravený pracovní návrh modulu „Finanční gramotnost podnikatele", který byl projednán v řešitelském kolektivu a na základě doporučení bude dopracovaná finální verze. V pracovním návrhu modulu byla zvýrazněna problematika krizového řízení bez důležitého propojení s „podnikatelskými" aspekty. Nebyly dostatečně zapracovány dva tematické bloky:

  • Zisk dnes a udržení tvorby zisku dlouhodobě
  • Základy hodnocení finanční efektivity podnikatele, možnosti a rizika podnikání „s cizím kapitálem".


Řešitelé pracují na přípravě pracovní verze „ICT podnikatelské gramotnosti". Její součástí je také výběr počítačových podnikatelských her, které by byly součástí programu a které by zvýšily atraktivitu vzdělávacího programu v této věkové kategorii. Pracovní verze bude projednaná v řešitelském kolektivu v dalším monitorovacím období.

Modu „jazykové vybavenosti podnikatele" je řešen ve dvou klíčových aktivitách a jeho hodnocení bylo zmíněno v klíčové aktivitě 1.

Modul „ekonomika, organizace a řízení" s důrazem na podnikání v malém podniku je v odborné části nejrozsáhlejší. Dopracování pracovní verze pro diskusi v širším řešitelském kolektivu by mělo proběhnout rovněž koncem následujícího monitorovacího období, nejpozději v dubnu 2010. Stupeň rozpracování zatím odpovídá předpokladům.
1. blok se zaměřuje na problematiku rozhodování - podnikat či nepodnikat? Poskytuje vysvětlení termínů podnikání, podnikatel, podnik (definice, teorie, mýty, rodinná firma). Součástí je také koncepce společenské odpovědnosti, ale také diskuse o tom, kdo může být podnikatelem, jaké by měl mít vlastnosti, jaké jsou psychologické a sociologické podmínky pro podnikání.
2. blok řeší problematiku přípravy na podnikání (nápad/podnikatelské předvídání/výzvy a šance, rozpočet, podnikatelský plán, finanční plán, volba vhodné právní formy podnikání). Součástí je problematika podpory malého podnikání v EU a ČR.
3. blok řeší problematiku organizace a řízení malého podniku; jde o úlohu manažera, rozvoj manažerských dovedností a základní manažerské funkce. V tomto bloku bude problematika propojena s vybranými prvky marketingové teorie pro plnění funkce podnikatel - stratég. Součástí tohoto bloku bude charakteristika chyb, kterých se lze dopustit ve všech fázích podnikání vč. hodnocení dopadů do podnikání.
Monitorovací zpráva č. 4

Klíčová aktivita č. 4

V rámci diskuse řešitelů a zástupců tří partnerských škol byly prodiskutovány možnosti zapojení nového vzdělávacího programu do struktury jednotlivých ŠVP.:
1. Střední odborná škola podnikatelská, s.r.o. Most;
Profil absolventa školy a jeho kompetence sledují cíl „uplatnit se na trhu práce jako majitel nebo pracovník cestovní kanceláře" anebo odborný referent podnikových útvarů. Vy výčtu kompetencí k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám se již projevuje skutečnost, že se taky dostává do konfliktu postavení „zaměstnance" a „podnikatele". Pro obě pozice, které vyžadují rozdílný přístup k přípravě, se nabízí rozsáhlá teoretická příprava (předměty ekonomika, právo, účetnictví, management, marketing, administrativa, mezinárodní obchod, management cestovního ruchu, marketing služeb cestovního ruchu, anglický jazyk, která je svým zaměřením ale vedena k postavení odborných referentů podnikových útvarů. Lze to např. dokumentovat na tematických okruzích odborné angličtiny: práce a zaměstnání, osobní vs. úřední dopis, telefonování, fax, e-mail, základní terminologie z oblasti řízení, formální úprava obchodního dopisu, objednávka, reklamace, rezervace....). Vložení vzdělávacího programu složeného ze všech modulu, zaměřeného na přípravu podnikatelů, by mohlo doplnit chybějící specializaci. Při výuce v jednotlivých tematických okruzích bude možné využít obecné teoretické základy, vyučované v rámci jednotlivých předmětů dle ŠVP školy.
Prostor pro využití jednotlivých modulů a jejich zapojení při výuce stávajících předmětů ŠVP školy bude posouzen v následné diskusi.
2. Evropská obchodní akademie, Děčín;
Profil absolventa oboru směřuje k „uplatnění se na trhu práce jako podnikatel v oblasti organizačních, ekonomických a účetních činností, v nižších a středních ekonomických funkcích ve všech oblastech národního hospodářství". Ve ŠVP školy je propracovaná výuka v řadě profilových předmětů s důrazem na aplikaci v praxi. Je to dobře připravené vzdělávání pro práci formou OSVČ v ekonomických a účetních aktivitách. Škola sama vycítila chybějící motivaci a přípravu k podnikatelským aktivitám a do směrů dalšího rozvoje vzdělávání uvedla „kreativitu v podnikání". Nový připravovaný vzdělávací program váže na potřeby školy, jejího ŠVP, v plném rozsahu. Rovněž zde bude prostor pro využití tematických okruhů ve výuce předmětů ŠVP posouzen v následné diskusi.
3. Střední průmyslová škola, Most;
Pracovní uplatnění absolventa Střední průmyslové školy v oboru management strojírenství je podporováno výukou zaměřenou na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích. Výslovně jsou uvedeny typové pozice: ekonom, mzdový referent, účetní asistent, statistik, obchodní zástupce, referent ve státní správě, administrativní pracovník, personalista, pracovník marketingu, asistent, organizační pracovník ...... Z analýzy ŠVP vyplynulo rovněž zaměření na přípravu zaměstnaneckých pozic. Pro takto orientovanou přípravu je zvolená skladba jednotlivých předmětů, které poskytují žákům základní informace potřebné pro referentské pozice. Škola rozšířila svůj ŠVP o problematiku „finanční gramotnosti". Rovněž zde by mohlo vložení vzdělávacího programu složeného ze všech modulu, zaměřeného na přípravu podnikatelů, doplnit chybějící specializaci přípravy podnikatelů. Při výuce v jednotlivých tematických okruzích bude možné využít obecné teoretické základy, vyučované v rámci jednotlivých předmětů dle ŠVP školy.
Prostor pro využití jednotlivých modulů a jejich zapojení při výuce stávajících předmětů ŠVP školy bude posouzen v následné diskusi.


Klíčová aktivita č. 6
Manažer vzdělávání projednal se zástupci partnerských škol odborné zaměření a kvalifikaci potřebnou pro výuku jednotlivých modulů a způsob výběru cílové skupiny pedagogů, kteří budou pilotně ověřovat výukový program na těchto školách. Skupina 12 pedagogů - cílová skupina - absolvuje postupně přípravu výuky a zúčastní se stáže v zahraničí.

Klíčová aktivita č. 9
V rámci této klíčové aktivity byla věnovaná pozornost zajištění kvalitního řešení projektu, partnerským vztahům a plnění povinností při zajištění účetnictví projektu a přípravě žádostí o platby. Byly dořešeny problémy ve vykazování osobních nákladů u partnera VŠFS a dopracovány dodatky k pracovní náplni řešitelů partnera. Proběhlo několik jednání s projektovým oddělením VŠFS a k vyjasnění požadavků, které vyplývají pro vykazování osobních nákladů z Příručky pro příjemce dotace.

Byla dopracována monitorovací zpráva č. 3 a provedeny úpravy dle připomínek projektového a finančního manažera zadavatele.

Byla provedena kontrola účetnictví a zahájeno zpracování  monitorovací zprávy č. 4 vč. všech potřebných příloh.

Byla dopracována monitorovací zpráva č. 3 a provedeny úpravy dle připomínek projektového a finančního manažera zadavatele.

Byla provedena kontrola účetnictví a zahájeno zpracování  monitorovací zprávy č. 4 vč. všech potřebných příloh.

 

Řešené projekty

ESF bez-ustipng.png

Vzdělávání pro zvýšení kvality života na venkově

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESF ESF

Matematika hrou

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESFESF

Vzdělávání lektorů a vzdělávání krizových poradců pro rozpoznání a zvládnutí rizik spojených s podnikáním.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE