Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o.

Ekonomické poradenství pro malé a střední podniky

Tis Praha

Tis Praha

pondělí, 12. září 2016
V září 2016 byl úspěšně zorganizován studijní pobyt pro posluchače MBA z University of Salford. Během týdne od 5. do 11. září navštívili... Více...

čtvrtek, 30. června 2016
Bylo ukončeno pětileté období udržitelnosti projektu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost", RČ: CZ.1.07/1.1.13/22.0012 Více...
Všechny články...
Plnění klíčových aktivit za rok 2010 Tisk Email

Monitorovací zpráva č. 5
leden 2010 - březen 2010

Klíčová aktivita č. 1

Cílem klíčové aktivity je poskytnout pro řešitele informace o přístupu ke vzdělávání žáků SŠ k podnikání ve vybraných zemích EU a připravit podmínky pro spolupráci se zahraniční školou/školami a pro realizaci studijního pobytu lektorů a vybraných žáků.

Zatím se nedaří aktivitu naplňovat v souladu s předpoklady řešitelského kolektivu. Získali jsme potřebné materiály z Velké Británie, které již jsou postupně zařazovány do jednotlivých modulů. Na základě jednání s pedagogy třech partnerských SŠ bude výuka modulu „Jazykové gramotnosti podnikatele" realizovaná v rámci modulu „Ekonomika, organizace a řízení" a „Finanční gramotnost podnikatele", kde vybrané tematické části budou zařazeny v angličtině. Vycházíme z toho, že jazyková příprava žáků těchto SŠ je na dobré úrovni. Daří se nám v jednáních o využití spolupráce experta z Velké Británie při finalizaci vzdělávacího programu i při realizaci úvodního vzdělávání pedagogů SŠ (v září 2010). V současné době se vyhledávají školy, ve kterých by se uskutečnil studijní pobyt žáků a pedagogů.

Začátkem prosince 2009 se uskutečnilo setkání s několika odborníky na vzdělávání z Itálie, Finska a Řecka. Tímto setkáním se řešitelský tým pokusil překonat bariéru nedostatku informací o vzdělávání pro podnikání ve věkové kategorii žáků 16 - 18 letých v dalších zemích EU. Zatím se nám nepovedlo získat potřebné podklady, které by se daly využít pro zpracování analýzy vzdělávání k podnikání v uvedených zemích.

V současné době probíhá zpracování podkladů o vzdělávání k podnikání v Německu.


Klíčová aktivita č. 2

Analýza byla předložena v termínu dle Dodatku č. 1 Smlouvy na zpracování Analýzy 11.3.2010. Protokolárně byl předán jeden exemplář v tištěné podobě a jeden exemplář na CD. Termín fakturace byl dohodnutý v rozsahu 60 dnů od protokolárního převzetí, aby byl dostatek času na posouzení splnění zadání. Faktura byla proplacena 5.5.2010, analýza byla zpracovaná v souladu se zadáním. Prodloužení termínu zpracování bylo projednáno a schváleno z důvodu zpoždění v reakci vybraných podniků na zpracování podkladů.
Výsledky analýzy byly diskutovány v řešitelském kolektivu rozšířeném o pedagogy SŠ, závěry analýzy jsou uveřejněny na webových stránkách projektu (www.tis-praha.cz/kreativita).

Na základě hodnocení podniků bylo vybráno 6 podniků, se kterými se jedná o smluvní spolupráci s partnerskými SŠ:
2.    STELLA METALLI, spol. s r.o., Spořice (příklad strategického partnerství)
6.    Autocentrum Háša, spol. s r.o., Bohušovice nad Ohří (zajímavá historie firmy a zahájení podnikání)
7.    WMS, Most (podnikání v informačních a komunikačních technologiích)
8.    Cukrárna Kamélie, Děčín (nestandardní tržní segment, spolupráce se zahraničním partnerem)
9.    Bela Most (dlouhodobá spolupráce firmy se školami)
10.    Jaroslav Knorre - Develop Most (zvláštnosti podnikání v oboru archivace)Klíčová aktivita č. 3
Vzdělávací program pro žáky SŠ má čtyři moduly:

Ekonomika, organizace a řízení
Finanční gramotnost podnikatele
ICT podnikatelská gramotnost
Jazyková vybavenost podnikatele

V tomto monitorovacím období probíhaly práce na dopracování dvou modulů po diskusi v řešitelském kolektivu:
a)    Finanční gramotnost podnikatele: byly dopracovány dva tematické bloky - základy hodnocení finanční efektivity podnikatele, možnosti rizika podnikání s cizím kapitálem a otázka úspěšnosti podnikání, tj. tvorba zisku dnes a udržení si schopnosti vytvářet zisk do budoucna.
b)    Jazyková vybavenost podnikatele: vyhledávají se nejvhodnější výukové materiály/bloky pro zapojení do výuky jednotlivých předmětů, dále byl dopracován pracovní anglicko-český a česko-anglický slovník.
Dokončují se dva další moduly:
a)    ICT - zpracovávají se programy pro řešení vybraných podnikatelských záměrů na počítači (propočet Cash-flow, Break Even Point/bod zvratu apod.) a pracovní postupy pro pedagogy, podle kterých by byli schopni připravené modelové věci využít při práci s žáky.
b)    Ekonomika, organizace a řízení - jsou připraveny dvě části, které se diskutují v řešitelském týmu: problematika rozhodování o podnikání a příprava podnikání; psychologické a sociologické předpoklady pro práci podnikatele. Dopracovává se problematika uplatnění marketingu a problematika organizace a řízení malého podnikatelského subjektu.


Klíčová aktivita č. 4

Na úvodním semináři s pedagogy SŠ byly potvrzeny závěry z diskusí k jednotlivým ŠVP. Bylo rozhodnuto využít k propojení nového vzdělávacího programu a ŠVP spolupráce s pedagogy jednotlivých škol od dubna 2010. V důsledku tohoto rozhodnutí bylo řešení klíčové aktivity v harmonogramu řešení prodlouženo. Zapojením pedagogů SŠ do řešení chce řešitelský kolektiv navrhnout nejvhodnější začlenění nového programu tak, aby se zkvalitnila výuka na školách a aby to vyvolalo zájem žáků o oblast podnikání. Klíčová aktivita č. 5

Úvodní vzdělávání pedagogů SŠ pro výuku nového vzdělávacího programu bylo zahájeno 26. března 2010. Úvodní seminář měl dvě části: první - informativní, druhá - úvod do ekonomiky, organizace a řízení. Za účasti řešitelského týmu byla podaná informace o projektu, jeho cílech a dosavadním řešení. V první části semináře byla podaná informace o struktuře vzdělávání pedagogů a projednán vhodný časový harmonogram, který by vyhovoval přihlášeným pedagogům. Přihlášeno 10 žen, 2 muži. Tato struktura odpovídá struktuře pedagogického sboru středních škol. Bylo dohodnuto, že vybraných částí vzdělávání se zúčastní rovněž ředitelé partnerských SŠ. Byl diskutovaný způsob vzdělávání v angličtině a zařazení tohoto modulu do pilotního vzdělávání žáků. Řešitelé i pedagogové se shodli na tom, že nejvhodnější by bylo zařadit do výuky modulu Ekonomika, organizace a řízení a modulu Finanční gramotnost podnikatele vybrané tematické části v angličtině. Stejným způsobem bude postupováno i ve vzdělávání pedagogů. Pedagogové byli informování o realizaci zahraniční stáže ve Velké Británii společně s vybranými žáky SŠ. V důsledku toho byla aktivita prodloužena. Druhá část semináře byla věnovaná úvodu do ekonomiky a managementu: podnikatelské a tržní prostředí a jeho kultivace, faktory a rizika podnikání, základní charakteristika evidence podnikatele, funkce účetnictví.

Celkový počet 88 hodin je rozdělený do seminářů v měsíci duben (4), květen (2), červen (4), červenec (1) a září (2).

Postupně budou dopracovány učební texty k jednotlivým modulům a následně budou učební texty předány pedagogům SŠ.


Klíčová aktivita č. 6

Ve spolupráci s řediteli SŠ (Evropská obchodní akademie Děčín, Střední průmyslová škola Most, Střední odborná škola podnikatelská Most) byli vybrání pedagogové pro spolupráci s projektem. Do „Úvodního vzdělávání pedagogů SŠ" se přihlásilo 12 účastníků, 10 žen a 2 muži. Struktura přihlášených odpovídá struktuře pedagogů škol, ve všech školách je výrazná převaha žen v pedagogickém sboru.
Byla zahájena příprava na výběr účastníků z druhé cílové skupiny - skupiny žáků SŠ.


Klíčová aktivita č. 9

V rámci této klíčové aktivity byla věnovaná pozornost zajištění výběru cílových skupin pedagogů a žáků SŠ,  dokončení návrhu výběrového řízení a provedení kontroly platby sociálního pojištění, zejména s ohledem na uplatnění slevy v roce 2009 a změnu v podmínkách v roce 2010.
Byla dopracována monitorovací zpráva č. 4 a provedeny úpravy dle připomínek projektového a finančního manažera zadavatele.
Byla zahájena příprava monitorovací zprávy č. 5 vč. všech potřebných příloh.


Klíčová aktivita č. 10

Výběrové řízení na zajištění nákupu počítačové techniky a interaktivních tabulí bylo připraveno a po konzultaci se zadavatelem bude zveřejněno. Při přípravě byla využita spolupráce partnerských SŠ při formulaci technických požadavků, které se dle jednotlivých SŠ liší především v softwarovém zajištění ale i verze počítačové sestavy nebo notebooky. Řešitelský kolektiv zajistil všechno potřebné k tomu, aby výběr firmy pro dodávky techniky proběhl v souladu s požadavky a v souladu s potřebami projektu.

 

Monitorovací zpráva č. 6
duben 2010 - červen 2010

Klíčová aktivita č. 1

Byly vyhodnoceny podklady o vzdělávání k podnikání v Německu a zpracována kapitola do Analýzy přístupu vybraných zemí ke vzdělávání pro podnikání ve věkové kategorii žáků SŠ.
Byl porovnán přístup v Německu a ve Velké Británii.

Systém vzdělávání ve Velké Británii je velice detailně propracovaný pro žáky ve věku od 16 do 19 let. Je doplněný silnou vládní a společenskou podporou podnikání na všech úrovních, z pohledu centra i jednotlivých regionů. V systému vzdělávání se věnuje více pozornosti rozvíjení logického myšlení a rozhodování, teorie doplňuje a usměrňuje myšlení žáků, nabízí možnosti pro získání a potřebné využití informace, zpracování vlastní analýzy, formulování nových netradičních postupů. Teorie je silně propojena s aktivní prací na podnikatelských tématech. Využívají se případové studie z podniků menší velikosti. Ve vzdělávacím projektu nejsou vyučovány předměty odděleně, jde o věcné propojení látky tak, jak je to nezbytné provázat ve vlastním podnikání. Témata jednotlivých teoretických předmětů (účetnictví, marketing, ekonomie, atd.) jsou zařazovány do výuky postupně a obsahově na sebe navazují.

V Německu, stejně jako v ČR, není dostatečně silně vnímáno „podnikání jako stejně hodnotná alternativa jako zaměstnanecký poměr". Vyplývá to zcela jistě ze skutečnosti, že např. němečtí občané hodnotí možnosti úspěšného samostatného podnikání jako nejhorší v Evropě. V Německu se postupně vrací „k podnikání středního stavu", které bylo nosným pilířem hospodářství. Vrací se k rodinným firmám. Z analýz, které se v Německu věnují rozvoji podnikání vyplynulo, že je mnoho manažerů, kteří ale často nejsou podnikatelé, chybí jim podstatné vlastnosti podnikatele - samostatné rozhodování a ochota „nést kůži na trh", nést důsledky svých podnikatelských rozhodnutí. Z dotazování vyplynula informace o strachu lidí podnikat (každý druhý dotázaný), ale také konstatování, že na „startovní čáře podnikání nejsou připraveni". V Německu se prosazuje stále více několik témat: transfer poznatků ze školy do podnikání, u současných studentů snaha vytvářet porozumění pro podnikatelské jednání. Systém se pomalu prosazuje do vzdělávacích institucí, mimo základní školy, určitá forma nadstavby jako příprava na podnikání anebo vzdělávání podnikatelů.


Klíčová aktivita č. 2

Byly podepsány smlouvy o spolupráci při pilotním vzdělávání žáků SŠ k podnikání a probíhají jednání o zapojení podniků do harmonogramu výuky:
1.    STELLA METALLI, spol. s r.o., Spořice (příklad strategického partnerství)
1.    Autocentrum Háša, spol. s r.o., Bohušovice nad Ohří (zajímavá historie firmy a zahájení podnikání)
2.    WMS, Most (podnikání v informačních a komunikačních technologiích)
3.    Cukrárna Kamélie, Děčín (nestandardní tržní segment, spolupráce se zahraničním partnerem)
4.    Bela Most (dlouhodobá spolupráce firmy se školami)
5.    Jaroslav Knorre - Develop Most (zvláštnosti podnikání v oboru archivace)

Základní informace o firmách byly využity v přípravě modulu Ekonomika, organizace a řízení a jsou samostatnou přílohou modulu ve formě případových studií, kterou využijí pedagogové SŠ pro pilotní ověření vzdělávacího projektu.


Klíčová aktivita č. 3

Byly zpracovány 4 základní moduly vzdělávacího programu, které již byly využity v procesu přípravy pedagogů SŠ na realizaci pilotního ověřování nového vzdělávacího programu u žáků SŠ:

1.    Ekonomika, organizace a řízení; tento modul obsahuje zpracovaná tematické oblasti: podnikatelské a tržní prostředí (charakteristika tržního prostředí, význam a úloha podnikání a podnikatelů, podnikání a riziko), co je úspěšný podnik/podnikatel, hlavní zásady organizace a řízení (styly řízení, vedení kontra řízení, základy finančního řízení, systém informací podniku, chyby v řízení a jejich dopad na podnik), základní oblasti řízení podnikatelského subjektu (struktura aktiv a pasiv, oceňování majetku a závazků, analýza finančního zdraví podniku), jak se stát úspěšným podnikatelem - aspekty psychologie a sociologie, co může přinést aplikace marketingu, jak chápat otázku společenské odpovědnosti firmy.

Pro výuku tohoto modulu byly připraveny případové studie ze 6 vybraných podniků z regionu, kdy každý podnik reprezentuje různé významné nebo kritické situace, které ovlivnily rozvoj podnikání.

2.    Finanční gramotnost podnikatele; tento modul se koncentruje na oblast finančního řízení podnikatele a příčiny neúspěchu v podnikání ve vazbě na ekonomické zákonitosti a důvody podnikání. Pro hlubší pohled je vytvořený postup pro hodnocení životaschopnosti podnikání. Vedle krizových aspektů podnikání je uvedena prevence proti předcházení dluhů a finanční vzdělávání. Modul obsahuje základní právní podmínky podnikání a filosofické, historické a ekonomické zákonitosti úpadku společnosti.

3.    ICT podnikatelská gramotnost; v modulu bylo teoreticky a modelově rozpracováno 5 samostatných podnikatelských oblasti: rozhodnutí o podnikání a bod zvratu, zakladatelský rozpočet, rozhodnutí o realizaci investice, řízení výroby a kapacitní profil dílny, řízení pohledávek v podniku. Pro uvedené tematické bloky bylo zpracováno modelové a počítačové řešení (v elektronické podobě, která je součástí modulu) a tím je umožněno realizovat výuku interaktivní formou. Řešení jsou rovněž doplněna automatickým grafickým zpracováním.

4.    Jazyková vybavenost podnikatele; modul obsahuje podklady pro výuku žáků pro podnikání tematické oblasti podnikatelské cíle a strategie, finance a účetnictví a marketing. Pro výuku byl připravený česko-anglický a anglicko-český terminologický slovník. Takto zpracovaný modul umožňuje plně realizovat vzdělávání žáků SŠ pro podnikání v angličtině.

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zajištění tisku všech zpracovaných učebních textů pro všechny pedagogy, žáky - účastníky pilotního ověření, řešitele a partnery projektu.


Klíčová aktivita č. 4

Klíčová aktivita byla v harmonogramu řešení projektu prodloužena do září 2010. Všech 12 pedagogů (z každé SŠ jde o 4 pedagogy) se stalo řešiteli tohoto projektu a spolupracuje na přípravě metodických listů pro výuku v jednotlivých vyučovacích hodinách na třech zúčastněných SŠ.  Porovnání náplně předmětů zařazených do ŠVP jednotlivých škol a obsahové náplně zpracovaných modulů vedlo k tomu, že bylo rozhodnuto o následující realizaci pilotního ověření:
a) na každé SŠ bude probíhat pilotní ověření celého vzdělávacího programu v jedné třídě v rozsahu 32 krát 3 hodiny. Počet žáků ve třídě 20 - 25.
b) každá SŠ navrhne začlenění vybraných tematických oblastí do výuky 3 předmětů, které již ve ŠVP školy jsou zařazeny. Možné tematické rozšíření předmětů by mělo pilotně ověřeno ve třídách s počtem žáků 20 - 25.
Všechny zkušenosti budou hodnoceny v metodických týmech a workshopech.


Klíčová aktivita č. 5

Vzdělávání pedagogů SŠ probíhalo v celém monitorovacím období takto:
9. 4. 2010 - Most, lektor Klosová (8 hodin)
16. 4. 2010 - Most, lektor Švec (5 hodin)
17. 4. 2010 - Most, v dělení na dvě skupiny, lektoři Tichý (4 hodiny), Adekeye (3 hodiny), Švec (4 hodiny)
30. 4. 2010 - Děčín, lektoři Tichý (4 hodiny), Adekeye (2 hodiny)
14. 5. 2010 - Praha, lektor Klosová  (4 hodiny)
15. 5. 2010 - Praha, lektor Novák (8 hodin, spolulektorství Deutsch)
29. 5. 2010 - Praha, lektor Semrádová-Zvolánková (8 hodin, spolulektorství Deutsch)
30. 5. 2010 - Most, lektor Švec (6 hodin)
18. 6. 2010 - Varnsdorf, v dělení na skupiny, lektoři Adekeye (8 hodin), Jančík (8 hodin)
19. 6. 2010 - Varnsdorf, lektoři Adekeye (2 hodiny), Klosová (3 hodiny)
25. 6. 2010 - Most, v dělení na dvě skupiny, lektoři Tichý (8 hodin), Jančík (8 hodin)
26. 6. 2010 - Most, v dělení na dvě skupiny, lektoři Tichý (8 hodin), Adekeye (8 hodin)

Harmonogram a programová náplň vzdělávání je přílohou monitorovací zprávy v písemné i elektronické formě.
Všech seminářů v rámci vzdělávání pedagogů SŠ se zúčastnil manažer vzdělávacího programu, který byl v kontaktu s lektory.  Seminářů se zúčastňovali rovněž zástupci vedení SŠ. Prezenční listiny jsou přílohou monitorovací zprávy.


Klíčová aktivita č. 6

Do „Úvodního vzdělávání pedagogů SŠ" se přihlásilo 12 účastníků, 10 žen a 2 muži. Struktura přihlášených odpovídá struktuře pedagogů škol, ve všech školách je výrazná převaha žen v pedagogickém sboru. Z důvodu personální změny na OEA v Děčíně došlo k výměně jednoho účastníka vzdělávání.

Ředitelé jednotlivých SŠ vybrali pro pilotní ověření vzdělávání následující třídy:

  • Evropská obchodní akademie Děčín: vytvořená skupina 30 žáků ze dvou tříd 3. ročníku; v dalších třídách bude zařazena výuka vybraných tematických částí z modulů vzdělávacího programu do jednotlivých předmětů (tj. půjde o rozšíření a zkvalitnění výuky předmětů vyučovaných dle ŠVP);
  • Střední odborná škola podnikatelská, s.r.o. Most; skupina specializace cestovní ruch a řízení firem, 3.ročník - 29 žáků; v dalších třídách bude zařazena výuka vybraných tematických částí v předmětech;
  • Střední průmyslová škola Most; skupina 16 žáků 2.ročník obor ekonomika a podnikání, specializace management strojírenství; ve výuce 1.,2. a 4.ročníku všech oborů vzdělávání budou využity moduly Ekonomika, organizace a řízení a ICT gramotnost u více než 200 žáků.

Stanovený monitorovací ukazatel týkající se počtu žáků SŠ podpořených tímto projektem - 180, bude překročený. Jednotlivé školy se budou lišit ve způsobu zapojení jednotlivých modulů a celkového vzdělávacího programu v návaznosti na jejich ŠVP.


Klíčová aktivita č. 9

1. dopracování monitorovací zprávy č. 5 a zajištění všech oprav a dokumentů
2. zahájení přípravy monitorovací zprávy č. 6
3. důsledná kontrola účetnictví projektu a účetnictví u příjemce
4. kontrola zajištění archivace dokumentů dle jednotlivých monitorovacích zpráv (1-5)
5. kontrola dokladování výběrových řízení
6. kontrola publicity projektu


Klíčová aktivita č. 10

Výběrové řízení na zajištění nákupu počítačové techniky a interaktivních tabulí bylo realizováno oslovením 6 dodavatelů (Břetislav Zaspal - CAMOPBELL, Teplice, TVS Novotný, s.r.o., Ústí nad Labem, EMERVEILLE, s.r.o., Praha, KINETIK, s.r.o., Praha, HERENTALE, s.r.o., Praha, AS-COMP,s.r.o. Ústí nad Labem) dne 10.6.2010 . Výzva byla uveřejněna na webových stránkách ZS Ústeckého kraje (www.kr-ustecky.cz) od 10.6.2010 do 21.6.2010. V červnu 2010 se řešily s jednotlivými SŠ možné termíny na dodání počítačů a SW před začátkem školního roku.

 

 

Monitorovací zpráva č. 7
červenec 2010 -září 2010

Klíčová aktivita č. 1

Realizace klíčové aktivity se soustředila na přípravu studijního pobytu pedagogů a žáků SŠ ve Velké Británii. Ve spolupráci s anglickým specialistou byl rozpracován souhrnný plán přípravy, který byl v průběhu elektronické komunikace diskutován a při pobytu v Praze dopracován. Byla vybrána oblast Preston / Accrington / Bolton a výběr možných škol pro jednání o spolupráci se zkoncentroval na:
-    Preston College
-    Runshaw College
-    Bolton College
-    Accrington and Rossendale College
-    Nelson and Colne College
-    Cardinal Newman College
Výběr škol byl podřízený cíli - poskytnout pedagogům a žákům SŠ při návštěvě ve Velké Británii informaci o rozmanitosti škol a jejich přístupu ke vzdělávání pro podnikání. Druhým faktorem pro výběr byla možnost zajistit transport do a ze škol. Jde o školy s velkým i menším počtem studentů, s převahou anglických studentů anebo s plně mezinárodním obsazením.
Na základě jednání s jednotlivými školami je pro řešitelský tým připravený návrh realizovat studijní pobyt ve spolupráci s Bolton College. Tato škola je umístěna poblíž Manchestru a v jejim studijním programu je jedna z nejlepších specializací na Business and ICT. Škola je nová, má i dobré možnosti nabídnout nám pro studenty a pedagogy ubytovací kapacity. Škola spolupracuje s námi na přípravě programu (účast na výuce, návštěva zajimavých podniků, společná týmová práce studentů, která by mohla pravděpodobně začít elektronicky již před vlastní návštěvou.

V současné době se pracuje na upřesnění rozpočtu studijního pobytu z hlediska nároků na zajištění celé akce ve Velké Británii.


Klíčová aktivita č. 2

Probíhají jednání o zapojení podniků, se kterými byly podepsány smlouvy o spolupráci, do harmonogramu výuky na jednotlivých SŠ. Základní informace o firmách byly doplněny o další údaje a zkušenosti, které byly využity pro finální dopracování případových studií. V prvních lekcích se plánuje využít zkušeností společnosti Autocentrum Háša s.r.o.


Klíčová aktivita č. 3

Klíčová aktivita měla v tomto monitorovacím období zcela jinou podobu, než tomu bylo doposud. Učební texty jednotlivých modulů vzdělávání žáků SŠ pro podnikání byly připraveny pro pilotní ověření. Proto v tomto monitorovacím období probíhalo dílčí finální dopracování textů a práce se soustředila na zabezpečení výukových materiálů pro SŠ. Bylo realizováno výběrové řízení a na základě výběrového řízení byla vybrána společnost, která zajišťovala tisk a vazbu všech učebních textů v souladu s modulovou strukturou vzdělávacího programu. Učební texty jsou postupně předávány jednotlivým SŠ k zabezpečení pilotního ověřování vzdělávacího programu.


Klíčová aktivita č. 4

Klíčová aktivita byla v harmonogramu řešení projektu prodloužena do listopadu 2010. Jde o dořešení analýzy v rámci dílčích předmětů vyučovaných na SŠ, do kterých se pedagogy navrhuje zařazení výuky vybraných částí jednotlivých modulů pro zvýšení kvality základní výuky předmětů. Na analýze pracuje s řešitelským týmem všech 12 pedagogů (z každé SŠ jde o 4 pedagogy), kteří realizují na středních školách pilotní ověření.


Klíčová aktivita č. 5

Vzdělávání pedagogů SŠ pokračovalo i v tomto monitorovacím období. Byly realizované 4 semináře:
2.7. 2010 - Most, lektor Klosová (6 hodin), Finanční efektivita podnikání, životaschopnost podnikatelského subjektu
9.9. 2010 - Děčín, lektor Klosová (4 hodiny), Společenská odpovědnost podnikatelského subjektu, přínos marketingu pro podnikatele
13. 9. 2010 - Most, lektor Klosová (4 hodiny), Společenská odpovědnost podnikatelského subjektu, přínos marketingu pro podnikatele
23. 9. 2010 - Most, lektor A. Hunter (5 hodin), Zahraniční zkušenosti ve vzdělávání pro podnikání, náměty pro realizaci pilotního ověřování

Odborná část seminářů byla tímto ukončena. Do října 2010 byly přesunuty ještě dva semináře - jeden v Mostě a jeden v Děčíne, zaměřené na využití podnikatelské hry (elektronické) pro vzdělávání žáků přes interaktivní tabuli. Důvodem přesunu bylo pracovní zaneprázdnění pedagogů v souvislosti s aktivitami připravovaných státních maturit.

Seminářů se zúčastňovali rovněž zástupci vedení SŠ, zástupci realizačního týmu. Prezenční listiny jsou přílohou monitorovací zprávy.


Klíčová aktivita č. 7

Probíhala jednání s pedagogy a vedením škol o nejvhodnějším způsobu realizace pilotního ověření vzdělávacího programu. Hlavní jednání bylo společné ( viz zápis ze dne 30.8.2010 v Mostě) a následně probíhala jednání s jednotlivými školami.

Evropská obchodní akademie Děčín zahájila realizaci pilotního ověřování v září 2010. První vyučovací dvouhodinu 20. září 2010 lektorsky zajistil manažer vzdělávacího programu, následní výuku již zajišťují pedagogové školy, kteří absolvovali kvalifikační semináře v rámci projektu. Vzdělávací program je zařazený do rozvrhu výuky pravidelně, 2 vyučovací hodiny týdně, v rozsahu 32 týdnů.  Ve výuce se dle plánu výuky podílí všichni čtyři pedagogové, kteří prošli vzděláváním pedagogů SŠ. Počet žáků 31 (pilotní skupina vytvořena ze žáků 3. A a 3. B).

Střední odborná škola podnikatelská Most i Střední průmyslová škola Most zvolily pro pilotní vzdělávání intenzivní blokovou formu. Výuka proběhne od 8. listopadu 2010 a bude v celodenním programu v průběhu dvou týdnů. Zařazení touto formou umožňovalo školám zajistit účast přihlášeným žákům lépe než každý týden (problém s kolidujícími rozvrhy). Střední odborná škola podnikatelská má skupinu pro pilotní ověření v počtu 29 žáků. Střední průmyslová škola má 16 žáků, ověření jednotlivých modulů v dalších třídách ve vybraných předmětech ale předpokládá zapojení většího počtu žáků. I na obou SŠ v Mostě první dvouhodinovku zajistí manažer vzdělávacího projektu.

Rozdílné formy realizace pilotního ověřování na vybraných SŠ by měly přinést širší poznatky a náměty na další využití vzdělávacího programu.


Klíčová aktivita č. 8:

V září 2010 byla zahájena realizace klíčové aktivity, která by měla zajistit pravidelné hodnocení pilotního ověřování nového vzdělávacího programu a shromáždit zkušenosti pedagogů z výuky celého programu i s výukou předmětů využívajících dílčí prvky jednotlivých modulů vzdělávacího programu.

První setkání metodického týmu se připravuje v první polovině listopadu 2010 a bude hodnotit první zkušenosti z výuky na Evropské obchodní akademii v Děčíně. Tím by se získaly zkušenosti pro realizaci pilotního ověřování na obou SŠ v Mostě.

V dalších metodických týmech je předpokládána organizace seminářů a workshopů s přizváním dalších SŠ z regionu a v lednu 2011 s přizváním zahraničního odborníka. Na základě těchto hodnocení bude řešitelský tým moci dopracovat učební texty do finální podoby, ve které by bylo možné realizovat vzdělávání na SŠ v období udržitelnosti projektu.Klíčová aktivita č. 9

V rámci evaluace projektu se v tomto monitorovacím období věnovala pozornost následujícím aktivitám:
1. dopracování monitorovací zprávy č. 5 a zajištění všech oprav a dokumentů v souladu s připomínkami KÚ UK;
2. zahájení přípravy monitorovací zprávy č. 6, její zpracování a předání KÚ UK, dopracování MZ 6 dle připomínek KÚ UK a doplnění požadovaných dokumentů;
3. důsledná kontrola účetnictví projektu a účetnictví u příjemce;
4. kontrola zajištění archivace dokumentů dle jednotlivých monitorovacích zpráv (1-5);
5. kontrola dokladování výběrových řízení realizovaných v projektu;
6. kontrola publicity projektu a zpracování zprávy pro veřejnoprávní kontrolu projektu KÚ UK;
7. zajištění financování dodávky ICT pro SŠ; pro platbu investičních dodávek (2 interaktivní tabule) byla k zálohám investičních prostředků od KÚ UK (128 000,- Kč)   vložena na účet projektu částka 31 996,00 Kč, aby bylo možné proplatit fakturu na investice ve výši 159 996,00 Kč; pro možnost postupné platby faktur za neinvestiční dodávky (ICT a SW) byl dojednán s dodavatelem harmonogram plateb.Klíčová aktivita č. 10

V červnu 2010 se řešily s jednotlivými SŠ možné termíny na dodání počítačů a SW. V druhé polovině srpna 2010 bylo zahájeno předávání interaktivních tabulí, počítačů a SW.  Se všemi partnerskými SŠ byly uzavřeny smlouvy o zapůjčení ICT středním školám a pro všechny školy se připravují inventární štítky s logy projektu.
Počátkem října budou všem školám předány učební texty (smlouva pro tisk stanovila datum předání zakázky 30. 9. 2010). Každá škola obdrží 45 výtisků od každého modulu (6 krát 45 výtisků, dva moduly mají po dvou samostatných částech).

 

Monitorovací zpráva č. 8
říjen 2010 - prosinec 2010


Klíčová aktivita č. 1

V rámci klíčové aktivity pokračovala příprava studijního pobytu pedagogů a žáků SŠ. Základní dojednané charakteristiky:

1.    Termín pobytu v Anglii je od 10. do 16. dubna 2011 (nebo 17.dubna), přesný termín návratu bude stanovený na základě výběru letecké společnosti
2.    Základní kontakt pro studijní pobyt je Bolton College (poblíž Manchesteru), takže se poletí do Manchestru a odtud bude zajištěna doprava autobusem do Bolton
3.    Bolton College navrhl, že by bylo dobré, aby studenti a pedagogové navázali ještě před cestou kontakt internetový kontakt. Máte možnost získat základní informace o Bolton College na www.boltoncollege.ac.uk.
4.    Zúčastněné SŠ na projektu vytvoří co nejrychleji svůj facebook. Tím bude daná anglickým studentům a pedagogům možnost přímé komunikace s pedagogy a studenty SŠ.
5.    SŠ začínají pracovat na výběru žáků pro studijní pobyt v Anglii. Komunikovat ale nyní mohou všichni studenti, kteří se v programu vyskytují. Bude připraveno představení všech SŠ v projektu, připravené první informace o Mostu, Děčíně, Ústeckém kraji apod.
6.    Bolton College požádal o přípravu oficiální prezentace města příp. regionu pro zahájení pobytu v Anglii. Jde nejenom o charakteristiku historie a architektury, ale hlavně charakteristiku regionu a města z hlediska průmyslu, obchodu, ekonomiky regionu, zaměstnanosti, problémů apod.
7.    Celkový program, na kterém se v současné době pracuje, bude upřesněný a předaný všem zúčastněným SŠ.
8.    Výběr studentů musí být ukončený do 15.2.2011 vzhledem k potřebě objednat letenky. Po výběru studentů budou zpracované seznamy, kde bude jméno a příjmení, datum narození, adresa, číslo pasu a telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Potřebujeme to pro rezervaci letenek a zajištění pojištění.

V současné době se upřesňuje rozpočet studijního pobytu z hlediska nároků na zajištění celé akce ve Velké Británii a hledají se možnosti ubytování a dopravy v souladu s rozpočtem projektu.


Klíčová aktivita č. 4

Klíčová aktivita byla v harmonogramu řešení projektu prodloužena do listopadu 2010 a v tomto termínu byla analýza ŠVP dokončena (je přílohou monitorovací zprávy).

Hlavní závěry:
Střední odborná škola podnikatelská Most
Vy výčtu klíčových kompetencí je možné vysledovat „zaměstnanecký" přístup. Konflikt, který se projevuje v pojetí vzdělávání, vyplývá z nedostatečného definování problematiky „řízení" a „podnikání". Řídit může podnikatel, ale rovněž vedoucí pracovník v zaměstnaneckém poměru. Jde stále o situaci, kdy se dostává do konfliktu postavení „zaměstnance" a „podnikatele". Škola nerozlišuje v nabídce pro tyto rozdílné profese, které vyžadují rozdílný přístup ke kvalifikaci, a pro obě pozice se nabízí rozsáhlá teoretická příprava (předměty ekonomika, právo, účetnictví, management, marketing, administrativa, mezinárodní obchod, management cestovního ruchu, marketing služeb cestovního ruchu, anglický jazyk), která je svým zaměřením ale vedena k postavení odborných referentů podnikových útvarů. Lze to např. dokumentovat na tematických okruzích odborné angličtiny: práce a zaměstnání, osobní vs. úřední dopis, telefonování, fax, e-mail, základní terminologie z oblasti řízení, formální úprava obchodního dopisu, objednávka, reklamace, rezervace....).

Evropská obchodní akademie, Děčín
Při rozboru zaměření výuky v jednotlivých předmětech však je především podporovaný „manažerský" styl, vybavenost a schopnost. Škola sama vycítila chybějící motivaci a přípravu k podnikatelským aktivitám a do směrů dalšího rozvoje vzdělávání uvedla potřebu rozpracovat „kreativitu v podnikání" ještě před realizací projektu.  Nový připravovaný vzdělávací program váže na potřeby školy, jejího ŠVP, v plném rozsahu. Pilotní ověření vzdělávání pro žáky bude na této SŠ realizováno vytvořením třídy sloučené ze zájemců o absolvování nového programu jako nepovinného, jeden krát týdně po dobu výuky v celém školním roce. Rovněž na této SŠ poskytuje výuka stávajících předmětů  prostor pro využití tematických okruhů ve výuce s využitím modulů nového vzdělávacího programu.

Střední průmyslová škola, Most
Vzdělávání žáků je podporováno výukou zaměřenou na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích. Výslovně jsou uvedeny typové pozice: ekonom, mzdový referent, účetní asistent, statistik, obchodní zástupce, referent ve státní správě, administrativní pracovník, personalista, pracovník marketingu, asistent, organizační pracovník ...... Z analýzy ŠVP tedy vyplynulo rovněž zaměření na přípravu zaměstnaneckých pozic. Pro takto orientovanou přípravu je zvolená skladba jednotlivých předmětů, které poskytují žákům základní informace potřebné pro referentské pozice. Rovněž na této SŠ by mohlo vložení vzdělávacího programu složeného ze všech modulu, zaměřeného na přípravu podnikatelů, rozvoj jejich tvůrčích podnikatelských schopností, doplnit chybějící specializaci přípravy podnikatelů. Při výuce v jednotlivých tematických okruzích bude možné využít obecné teoretické základy, vyučované v rámci jednotlivých předmětů dle ŠVP školy.


Klíčová aktivita č. 5

Vzdělávání pedagogů SŠ pokračovalo i v tomto monitorovacím období posledním tématem - PC hry (elektronické pro vzdělávání žáků s využitím interaktivní tabule. Jeden seminář byl v Mostě 14.10.2010 a 19.10.2010 v Děčíně.

Seminářů se zúčastnili všichni pedagogové a zástupce  realizačního týmu. Prezenční listiny jsou přílohou monitorovací zprávy.

Pro hodnocení úvodního vzdělávání pedagogů byl připravený dotazník. Po jeho zpracování pedagogy bude moci vyhodnotit realizační tým organizaci, řízení, lektorské zajištění a úroveň zpracovaných textů. Hodnotící škála.
1 - vynikající, 2 - dobrý, 3 - přijatelný, 4 - s problémy, 5 - nepřijatelný 0 - irelevantní.
a) jak hodnotíte zaměření kurzu     
- ekonomika, organizace a řízení   ( 1    2    3    4    5    0)
- finanční gramotnost  ( 1    2    3    4    5    0)
- ICT gramotnost   ( 1    2    3    4    5    0)

- jazyková gramotnost   ( 1    2    3    4    5    0)

b) jak hodnotíte odbornou úroveň přednášejících
Adekeye Richard   ( 1    2    3    4    5    0)
Baran René   ( 1    2    3    4    5    0)
Deutsch Erik  ( 1    2    3    4    5    0)
Hunter Andy  ( 1    2    3    4    5    0)
Jančík Jaroslav  ( 1    2    3    4    5    0)
Klosová Anna  ( 1    2    3    4    5    0)
Novák Miloš  ( 1    2    3    4    5    0)
Semrádová Zvolánková Světlana ( 1    2    3    4    5    0)
Švec Josef  ( 1    2    3    4    5    0)
Tichý Jaroslav  ( 1    2    3    4    5    0)

c) jak hodnotíte přínos kurzu pro Vaši pedagogickou
činnost při výuce žáků SŠ ( 1    2    3    4    5    0)
Uveďte jmenovitě předměty ze stávajících ŠVP, ve kterých můžete zvýšit kvalitu výuky
Využitím poznatků získaných v seminářích a zpracovaných učebních textů:

e) jak hodnotíte připravené studijní materiály, učební texty, prezentace

ekonomika, organizace a řízení  ( 1    2    3    4    5    0)
finanční gramotnost   ( 1    2    3    4    5    0)
ICT gramotnost   ( 1    2    3    4    5    0)
jazyková gramotnost    ( 1    2    3    4    5    0)

f) jak hodnotíte organizaci kurzu ( 1    2    3    4    5    0)

g) jak hodnotíte možnost vzdělávání financovaného ESF,   
a státním rozpočtem ČR  ( 1    2    3    4    5    0)

Uveďte, prosím, případná další hodnocení nebo náměty:
Hodnocení bude předloženo v příští monitorovací zprávě.


Klíčová aktivita č. 7

EOA Děčin
Byla zahájena 20.9. a do konce prosince 2010 proběhlo 11 výukových bloků, zaměřených na následující tematické oblasti: Psychologie, sebepoznání a hodnocení podnikatele, typologie osobnosti, etická výchova, empatie, Ekonomika, organizace a řízení, podnikání a formy podnikání, založení podniku, ICT gramotnost, zakladatelský rozpočet, Marketing, podstata, SWOT analýza, marketingový mix. Střídala se výuka v češtině a angličtině. Počet žáků přihlášených do vzdělávacího kurzu (pilotní skupina vytvořená z žáků 3.A a 3.B) činil 32, vzhledem k dlouhodobé neúčasti 4 žáků byl do plnění monitorovacích ukazatelů započítán počet 28. Ve dvou vybraných předmětech v rámci stávajícího ŠVP školy byly využity učební texty zpracované v rámci nového vzdělávacího programu.  Do výuky předmětu EKONOMIKA byly v prosinci 2010 zařazeny základní klíčové pojmy podnikání, podstata podnikání a jeho formy, založení podniku ve třídě 4. S, počet žáků 31 (viz potvrzený seznam žáků uvedený v příloze). V lednu výuka pokračovala dalšími 2 hodinami (právní formy).
Celkem byl vzdělávací program využitý pro vzdělávání 59 žáků této SŠ.

Střední odborná škola podnikatelská Most
Pilotní vzdělávání žáků bylo zahájeno 8.11.2010 v rozsahu 6 vyučovacích hodin v délce trvání 5 dnů.  Počet přihlášených žáků ze tříd E/C a 3/F činil 29, pro dlouhodobou neúčast bylo do plnění monitorovacích ukazatelů započteno 28 žáků. Program vzdělávacího týdne byl zaměření na podnikání, využití psychologie v podnikání, ekonomie a ekonomika podniku vč. obchodní korespondence. Rovněž zde se střídala výuka v češtině a v angličtině a do výuky byly zapojeny bloky s využitím ICT.
Vzdělávací program byl využitý při výuce v dalších třídách: 2.A - při výuce účetnictví 4., 5., 12. a 18.11.2010 (Machuldová) a při výuce ekonomie (8., 16., 18., 23., 25., 30.11.2010), Vostrá, celkem 19 žáků, 2.B - při výuce stejných předmětů (Machuldová 2., 3., 9., 10.11.2010, Vostrá 8., 15., 16.12.2010), celkem 25 žáků, 4.A - ve výuce předmětů obchodní jednání a angličtina byly využity tematické oblasti zpracované v angličtině za oblast psychologie a ekonomiky, organizace a řízení (Marvanová), celkem 24 žáků, 4.B - Marvanová ve stejných oblastech, celkem 23 žáků. Druhý týden pilotního vzdělávání bude realizován v únoru 2011 v souladu s plánem. Rozsah dosavadního využití vzdělávacího programu byl dosud nejvyšší na této SŠ.

Střední průmyslová škola Most
Pilotní vzdělávání žáků bylo zahájeno 8.11.2010 v rozsahu 6 vyučovacích hodin. Struktura výuky byla zaměřena na stejné tematické bloky jako u předcházející SŠ, důraz byl ale položený více na podnikatelské prostředí, podnikání a riziko, marketing a legislativní podmínky pro podnikání. Výuka probíhala v češtině i angličtině s využitím ICT. Počet žáků v pilotním vzdělávání činí 17 a byl vytvořený ze žáků 2.D třídy. Tato škola má v plánu rozsáhlé využití učebních textů dle jednotlivých modulů ve výuce vybraných předmětů v dalším monitorovacím období. Využila učební texty rovněž v tomto monitorovacím období, pro onemocnění pedagogů nedoložila dokumenty pro vykázání těchto aktivit. Bude doloženo v příští monitorovací zprávě.
Druhý týden výuky na Střední odborné škole podnikatelské Most a Střední průmyslové škole Most proběhne v únoru 2011 v souladu s plánem.

Rozdílné formy realizace pilotního ověřování na vybraných SŠ by měly přinést širší poznatky a náměty na další využití vzdělávacího programu.


Klíčová aktivita č. 8

Metodické týmy byly vytvořeny z pedagogů jednotlivých SŠ. Hlavním cílem práce v tomto monitorovacím období bylo
a) navrhnout zapojení dílčích problematik ze zpracovaných modulů nového vzdělávacího programu do předmětů, které mají návaznost na specializaci podnikatelů a jejich využití ve vybraných třídách škol
b) zahájit rozšířenou výuku ve vybraných předmětech a třídách
c) postupně zpracovávat návrh metodických listů
d) shromáždit první zkušenosti z výuky celého programu i vybraných předmětů.

První setkání metodických týmů se uskutečnilo 21.11.2010 (Most) a 22.11.2010 (Děčín), viz přiložené zápisy z jednání. S ohledem na přípravu metodických listů bylo dojednáno, že další setkání metodických týmu proběhne společně počátkem února 2011 a bude zaměřeno na porovnání realizace v jednotlivých předmětech. Následně bude připravený seminář s přizváním dalších SŠ z regionu a s přizváním zahraničního partnera.

Na základě těchto aktivit bude řešitelský tým moci dopracovat učební texty do finální podoby, ve které by bylo možné realizovat vzdělávání na SŠ v období udržitelnosti projektu. Pro zajištění aktivity byly vytvořeny změnou rozpočtu (nepodstatné změny) dostatečné řešitelské kapacity pro zajištění aktivity.


Klíčová aktivita č. 9

V rámci evaluace projektu se v tomto monitorovacím období věnovala pozornost následujícím aktivitám:
1. dopracování monitorovací zprávy č. 6 a zajištění všech oprav a dokumentů v souladu s připomínkami KÚ UK;
2. zahájení přípravy monitorovací zprávy č. 7, její zpracování a předání KÚ UK, dopracování MZ 6 dle připomínek KÚ UK a doplnění požadovaných dokumentů;
3. důsledná kontrola účetnictví projektu a archivace účetních dokladů u příjemce;
4. zajištění úkolů, které pro příjemce vyplynuly z veřejnoprávní kontroly a měly termín plnění do konce září 2010;

Postupně byla provedena kontrola plnění projektových cílů v klíčových aktivitách a výhled na splnění projektu. Největší problémy jsou stále se zajištěním financování zálohových faktur za dodávku  ICT pro SŠ. Finální vyrovnání bude možné až po proplacení žádosti na základě MZ 8. Nedostatek finančních prostředků na mzdy dočasně řeší ze svých prostředků příjemce tím, že potřebné prostředky vkládá na účet projektu. Výhledově bude mít příjemce stejné problémy s profinancováním nákladů na studijní pobyt pedagogů a žáků v Anglii.


Klíčová aktivita č. 10

V této klíčové aktivitě probíhá pouze dokončení finančního zajištění dodaných PC a software. Poslední zálohová faktura bude proplacena po obdržení této žádosti o platbu. Všichni pedagogové byli proškolení v obsluze interaktivních tabulí, zakoupených v rámci projektu.

 

Řešené projekty

ESF bez-ustipng.png

Vzdělávání pro zvýšení kvality života na venkově

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESF ESF

Matematika hrou

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESFESF

Vzdělávání lektorů a vzdělávání krizových poradců pro rozpoznání a zvládnutí rizik spojených s podnikáním.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE