Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o.

Ekonomické poradenství pro malé a střední podniky

Tis Praha

Tis Praha

pondělí, 12. září 2016
V září 2016 byl úspěšně zorganizován studijní pobyt pro posluchače MBA z University of Salford. Během týdne od 5. do 11. září navštívili... Více...

čtvrtek, 30. června 2016
Bylo ukončeno pětileté období udržitelnosti projektu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost", RČ: CZ.1.07/1.1.13/22.0012 Více...
Všechny články...
Plnění klíčových aktivit za rok 2011 Tisk Email

Monitorovací zpráva č. 9

leden 2011 – březen 2011

 

Klíčová aktivita 1

 

V rámci klíčové aktivity byla zajištěna finální organizace a příprava studijního pobytu pedagogů a žáků SŠ.

-          Zajištění letenek pro skupinu 25 účastníků, nejlevnější letenky 10. dubna 2011 (Praha – Mnichov – Manchester), zpáteční let 16.dubna 2011 (Manchester – Zurich – Praha).

-          Zajištění změny účastníka v bezplatném časovém limitu (Mgr. Marvanová pro onemocnění od cesty odstoupila, náhrada ředitelem školy Ing. S. Vrbou)

-          Zajištění komplexního pojištění (cestovní, zdravotní, odpovědnost za hmotné školy – ze zákona je pro školy povinné)

-          Dopracování finálního programu týdenního studijního pobytu na Bolton College

-          Zajištění ubytování a dopravy v Anglii

-          Otevření kontaktů s Bolton College (www.boltoncollege.ac.uk), otevření formy facebooku mezi školami

-          Ukončený výběr 12 žáků SŠ pro účast na studijním pobytu (8 dívek, 4 chlapci); každá škola vybírala 4 žáky s nejlepšími výsledky a aktivitou v pilotním vzdělávání. Pravidla výběru byla žákům sdělena již na počátku pilotního vzdělávání se záměrem motivovat žáky.

-          Příprava úvodních prezentací jednotlivých škol, koordinace prezentace Ústeckého regionu pro prezentace v Anglii

-          Zajištění propagačních předmětů pro účastníky studijního pobytu a pro hostující žáky a pedagogy.

-          Zpracování změny rozpočtu projektu s ohledem na prognózu nákladů studijního pobytu v Anglii.

 

Ve dnech 20. – 24. března 2011 spolupracoval v Praze na organizačním zajištění, programu a logistice studijního pobytu spolupracovník A. Hunter z Anglie. Dne 22. 3. se zúčastnil jednání metodického týmu a setkání všech účastníků studijního pobytu v Mostě, kde společně s garantem akce informoval účastníky o připravovaných aktivitách. Byly projednány přípravy prezentací jednotlivých škol.

 

 

Klíčová aktivita 2

 

Do realizace vzdělávacího programu v roce 2011 budou zapojeny 3 společnosti v Mostě.  Žáci budou moci diskutovat se zástupcem podniku STELLA METALLI, spol. s r.o., Spořice, Autocentrum Háša, spol. s r.o., Bohušovice nad Ohří a WMS, Most. Diskuse bude organizována pro obě SŠ v Mostě společně v květnu 2011.  V Děčíně bude realizované setkání se zástupci podnikatelské sféry po ukončení vzdělávání rovněž koncem května 2011.

 

 

Klíčová aktivita 7

 

EOA Děčín:

Od ledna 2011 do března 2011 proběhlo v realizaci pilotního vzdělávání dalších 10 výukových bloků, ve kterých se střídala výuka v češtině a angličtině. Počet žáků přihlášených do vzdělávacího kurzu (pilotní skupina vytvořená z žáků 3. A a 3. B) činil 32, vzhledem k dlouhodobé neúčasti 6 žáků byl do plnění monitorovacích ukazatelů započítán počet 26.

 

Pokračovala výuka ve vybraných předmětech v rámci stávajícího ŠVP školy. V monitorovacím období to bylo např. ve třídě 4S využití právní formy podnikání, podstata podnikání a formy podnikání, založení podniku (Ing. Š. Šebestová), ve třídě 4. A to byla výuka kreativity podnikání v rámci výuky anglického jazyka. (O. Kmínková). Tyto aktivity zvýšily počet podpořených osob v počátečním vzdělávání žáků (plnění monitorovacích indikátorů) o celkem 23 žáků, 9 chlapců a 14 dívek.

 

První hodnocení průběhu vzdělávání průběžně po celý rok se ukazuje být pro žáky účinnější, pro pedagogy SŠ náročnější pro koordinaci výuky.

 

Střední odborná škola podnikatelská Most

Pilotní vzdělávání žáků bylo realizováno druhý týden od 7. 2. 2011 do 11. 2. 2011 v rozsahu 6 vyučovacích hodin v délce trvání 5 dnů.  Počet přihlášených žáků ze tříd E/C a 3/F činil 29, pro dlouhodobou neúčast bylo do plnění monitorovacích ukazatelů započteno 28 žáků. Program vzdělávacího týdne byl zaměřen na organizaci a řízení, efektivitu podnikání, finanční gramotnost, zhodnocení efektivnosti podnikání a problematiku úpadku. I ve druhém týdnu realizace vzdělávání se střídala výuka v češtině a v angličtině a do výuky byly zapojeny bloky s využitím ICT.

 

Pokračovalo využití zpracovaných modulů ve výuce jednotlivých předmětů ve třídách tak, jak to bylo zahájeno jednotlivými pedagogy již v prvním pololetí školního roku. 

Celkem do projektu bylo zapojeno 117 žáků SŠ do realizace vzdělávacího programu.

 

Střední průmyslová škola Most

Pilotní vzdělávání žáků bylo realizováno druhý týden od 7. 2. 2011 do 11. 2. 2011 v rozsahu 6 vyučovacích hodin v délce trvání 5 dnů. I v dalším období byla struktura výuky zaměřena na stejné tematické bloky jako u předcházející SŠ. Výuka probíhala v češtině i angličtině s využitím ICT.

Počet žáků v pilotním vzdělávání činil 17 a byl vytvořený ze žáků 2. D třídy. Dle monitorovacích indikátorů účasti žáků na pilotním vzdělávání se započítává 15 žáků. 

 

Celkem bylo do realizace pilotního vzdělávání na uvedených třech SŠ zapojeno 210 žáků. V tomto monitorovacím období byla započtena realizace výuky ve vybraných předmětech na EOA v Děčíně.

 

Rozdílné formy realizace pilotního ověřování na vybraných SŠ přinesly poznatky a náměty na další využití vzdělávacího programu. Zpracování zkušeností bude uvedeno ve zprávě metodických týmů v příští monitorovací zprávě.

 

 

Klíčová aktivita 8

 

Metodické týmy byly vytvořeny z pedagogů jednotlivých SŠ a zahájily svoji činnost v listopadu 2010. V průběhu monitorovacího období spolupracovaly týmy v rámci jednotlivých SŠ na dopracování metodických listů pro výuku v plném pilotním vzdělávání a také pro výuku v dílčích předmětech dle ŠVP.

 

Další společné setkání se uskutečnilo 22. 3. 2011 v Mostě a bylo zaměřeno na hodnocení pilotního vzdělávání na SŠ v Mostě, kde plný pilotní vzdělávací program byl ukončený v únoru 2011.

 

Druhý týden výuky byl na obou SŠ realizovaný v celkovém rozsahu   6    vyučovacích hodin denně. Výuka probíhala od 7. do 11. února 2011. Do výuky byly zařazeny následující okruhy:

-          Organizace a řízení

-          Efektivita podnikání

-          Finanční gramotnost

-          Zhodnocení efektivnosti podnikání

-          Úpadek

Každý výukový den byl zajištěný pedagogy, kteří spolupracovali při zajištění tématu v koordinaci výuky v českém jazyce a v angličtině. Pro výuku připravil každý lektor samostatný metodický list.

 

Ze souhrnného hodnocení průběhu realizace pilotního vzdělávacího programu formou blokovou (2 krát plný týden výuky) se ukázalo, že

a) z hlediska pedagogů je možné lépe zajistit návaznost jednotlivých tematických okruhů problematiky a je možné se plně soustředit na výuku v rámci programu,

b) z hlediska žáků je velmi obtížné udržet pozornost celý týden na novou problematiku, při onemocnění je žák prakticky z výuky po celý týden vyřazený, je obtížné zajistit přípravu žáků ze dne na den a udržet si pozornost v nové látce po celou dobu realizace vzdělávání.

 

Byly posouzeny náměty dle jednotlivých metodických listů a jejich realizace ve výuce dílčích předmětů v rámci stávajících ŠVP SŠ. Pedagogové hodnotili, jak zařazení nové látky do výuky v předmětu pomohlo k lepšímu porozumění látky pro žáky. Právě tato forma – zapojení pilotního programu do výuky předmětů v ŠVP se ukázala být na obou SŠ v Mostě jako nejvýznamnějším přínosem nového vzdělávacího programu. Na základě této skutečnosti bylo rozhodnuto využít případné finanční zdroje v rozpočtu na zvýšení počtu učebních textů pro školy.

 

 

Klíčová aktivita 9

 

V rámci evaluace projektu se v tomto monitorovacím období věnovala pozornost následujícím aktivitám:

1. kontrola čerpání rozpočtu projektu,

2. příprava žádosti o provedení nepodstatné změny rozpočtu v souvislosti s potřebou zajistit dostatek finančních prostředků pro studijní pobyt cílových skupin v Anglii. Změna se týkala kapitoly 7. Změna v očekávaných nákladech byla důsledkem změny cen letenek (zvýšení ceny v důsledku růstu ceny paliva a výrazného navýšení letištních tax), růstem nákladů na dopravu v Anglii a růstem cen ubytování a stravování v Anglii. Obě cílové skupiny musí být ubytovány v hotelu (žáky nebylo možné ubytovat v ubytovacím zařízení některé školy). Za poslední dva roky se zvýšilo DPH v Anglii z 17,5 na 20% (ovlivňuje ceny dopravy, stravování a ubytování).

3. příprava a zpracování monitorovací zprávy 8, dopracování monitorovací zprávy 7 dle připomínek KÚ ÚK a doplnění požadovaných dokumentů.

4. hodnocení průběhu pilotního vzdělávání na třech partnerských SŠ

5. hodnocení plnění KA v souladu s harmonogramem projektu a výhled na splnění cílů projektu do konce června 2011

6. zajištění dostatečných finančních zdrojů na pokrytí veškerých nákladů souvisejících se studijním pobytem cílových skupin v Anglii ze zdrojů příjemce dotace a privátních zdrojů převedených na projektový účet.

 

 

Klíčová aktivita 10

 

Pro práci metodických týmů složených z pedagogů zúčastněných na realizaci pilotního vzdělávání žáků SŠ bylo zajištěno doplnění počítačového vybavení jednotlivých škol. Pro každou SŠ v Mostě byly zakoupeny 2 notebooky s aktuálním SW, pro EOA v Děčíně byly zakoupeny 3 PC s aktuálním SW.

Zabezpečení vybavení je v souladu s rozpočtem projektu.

 

V rámci hodnocení průběhu pilotního vzdělávání na jednotlivých školách a po zhodnocení metodických listů pro jednotlivé předměty a témata budou učební texty v případě potřeby dopracovány. Vzhledem k velkému využití modulů pro vybrané předměty v rámci ŠVP jednotlivých SŠ bude zajištěný dotisk učebních textů i v případě, že nebude nutné provést změnu v textech.

V rozpočtu projektu bylo počítáno s prostředky i na zajištění této aktivity.

 

Řešené projekty

ESF bez-ustipng.png

Vzdělávání pro zvýšení kvality života na venkově

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESF ESF

Matematika hrou

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESFESF

Vzdělávání lektorů a vzdělávání krizových poradců pro rozpoznání a zvládnutí rizik spojených s podnikáním.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE