Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o.

Ekonomické poradenství pro malé a střední podniky

Tis Praha

Tis Praha

pondělí, 12. září 2016
V září 2016 byl úspěšně zorganizován studijní pobyt pro posluchače MBA z University of Salford. Během týdne od 5. do 11. září navštívili... Více...

čtvrtek, 30. června 2016
Bylo ukončeno pětileté období udržitelnosti projektu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost", RČ: CZ.1.07/1.1.13/22.0012 Více...
Všechny články...
Co se v projektu řeší Tisk Email

Klíčová aktivita 01:
Zpracování koncepce výuky matematiky na základní a střední škole

 

V rámci klíčové aktivity budou zpracovány:

a) analytické podklady, které budou tvořit informační východiska, hodnocení silných a slabých stránek stávajícího systému výuky matematiky

b) koncepce výuky matematiky na obou stupních – ZŠ s SŠ. Koncepce bude řešit problémovou kontinuitu, návaznost předmětu a úroveň na potřebné množství znalostí nutných k základnímu životu, motivovanost žáků a pedagogů, nové metodické postupy. Bude nezbytné zpracovat souvislosti ve výuce matematiky na primárním a sekundárním stupni počátečního vzdělání, využít znalost požadavků na úroveň matematiky na terciálním stupni vzdělání. Zde se důrazněji zaměří na analýzu požadavků v oblasti ekonomiky a přírodovědných /technických oborů. Hodnocení stávající matematické gramotnosti bude možné zpracovat na základě výsledků státních maturitních zkoušek z matematiky. Součástí řešení bude získávání zkušeností návštěvou výuky matematiky na jiných školách. Do koncepce budou zapracovány zahraniční zkušenosti s výukou matematiky. Hlavním cílem koncepce bude zvládnout umění počítat, umění vidět, umění dokazovat, umění sestrojovat a umění abstrahovat – zvládnout matematiku na úrovni potřebné pro život.

Podíl na řešení: všichni odborní řešitelé žadatele a partnerů projektu (40% osobních nákladů odborných řešitelů, vedoucího projektu, koordinátora, manažera vzdělávání a koordinátorů). Pro práci na klíčové aktivitě budou odborní řešitelé vybaveni výpočetní technikou (10 notebooků). Délka trvání klíčové aktivity je po celou dobu řešení projektu, tj. 30 měsíců s tím, že finální podoba koncepce výuky matematiky bude upravena s využitím zkušeností ze vzdělávání pedagogů, zkušeností získaných studijním pobytem v zahraničí a zkušeností ze zavádění nových postupů výuky. Do této klíčové aktivity bude patřit rovněž organizace workshopu.

V rámci této klíčové aktivity nebude přímá spolupráce s cílovými skupinami, ale potřeby cílových skupin budou analyzovány a budou představovat cílové zadání pro koncepci.

 

Monitorovací zpráva 2

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

V průběhu monitorovacího období se řešitelé soustředili na

a) hodnocení způsobu výuky matematiky na partnerských školách v projektu (ZŠ Velké Březno, Gymnázium Ústí nad L. a Gymnázium Teplice),

b) vyhledávání informací z mezinárodního prostředí o výuce matematiky a hodnocení žáků ČR v mezinárodních soutěžích,

c) bylo zajištěno potřebné ICT vybavení pro řešitele projektu.

Ad a)

Byla zpracovaná analýza výchozí situace na jednotlivých školách. Výchozí analýza za Gymnázium Ústí nad Labem byla vrácena k širšímu dopracování tak, aby bylo možné navázat přípravou návrhů na změny v metodice výuky matematiky. Podklady zpracované ZŠ Velké Březno a Gymnázium Teplice byly podrobeny analýze a diskusi v rámci řešitelského týmu. Vyplynuly z nich některé důležité závěry, které ovlivní nový metodický přístup k výuce matematiky.

Z hlediska analýzy výchozí situace ve výuce matematiky na vybraných školách je možné hodnotit výběr škol pro projekt jako velmi dobrý. Všechny školy vykazují kombinaci silných a slabých stránek a zejména hodnocení je otevřené, kritické a je vedené snahou o zásadní změnu v přístupu k výuce. Hodnocení bylo zaměřeno na

- podmínky, které školy mají pro výuku matematiky

- jak školy motivují žáky, aby si utvářeli matematickou gramotnost, jak se formuje zájem o matematiku

- zda je pro výuku využívána ICT a jak

- jak školy ve svých záměrech zapojují do výuky alternativní řešení, tvorbu hypotéz, uplatnitelnost v budoucím životě, výuku ve skupinách, vyučování hrou, rozmanitost ve výuce apod.

Náměty pro řešení:

- Největší potenciál k pozitivní změně je u žáků prvního stupně ZŠ; tady je třeba začít s odstraňováním vyhraněného negativního postoje žáků k matematice; tady je třeba začít s výchovou žáků k systematické práci ve škole, která vede např. k tomu, že když jim něco z látky unikne, nedoplní si to, ale v matematice to zabrání dalšímu chápání látky a schopnosti počítání; tady je třeba začít s budováním vnitřní motivace, rozvíjet zájem žáků a odstraňovat obavu.- Bude třeba řešit základní didaktické principy činnostního učení na ZŠ, kde se ukazuje, že je "více slov a méně praktických ukázek"; změnou by měla projít výuka, která je málo zaměřena na tvořivost žáka a na rozvoj jeho intelektu, která vyžaduje od žáků pasivní sledování výkladu učitele a vztah učiva k jejich životu uniká.

- Při vstupu žáků na gymnázium se projevují výpadky některých částí elementární matematiky (např. složené zlomky, procenta aj.); klesá průměrná schopnost žáků logicky uvažovat;rozdíly ve schopnosti žáků logicky myslet a uplatnit abstrakci jsou velké; žáci nemají zažito numerické počítání - malou násobilku, nemajuí správný odhad reálného výsledku.

- Bude třeba se vypořádat s něčím, co je možné charakterizovat jako "nekoncepčnost našeho školství", dále se sílící konkurencí jiných vědních disciplin, nedostatečnou podporou žáků ze strany rodičů a ztrátou obavy ze známek u žáků.

- První náměty pro nový metodický přístup směřují do nových metod, zvýšení atraktivity matematiky spojením s ICT, orientací na finanční gramotnost, zapojení více praktických aplikací, důraz na matematiku hrou.

Ad b)

Byly získání dokumenty, které umožňují zhodnotit matematickou gramotnost 15ti letých žáků v ČR v porovnání s jinými zeměmi. První konstatování, že bodové hodnocení našich žáků v letech 2005 - 2010 vykazuje pokles (z 516 na 493 bodů) a i skutečnost, že v hodnocení nás předstihují téměř všechny evropské země jenom potvrzuje předchozí výsledky analýzy. Informace o tom, jaký nástup zaznamenávají žáci Číny, Singapuru, HongKongu a Jižní Korei, je alarmující a potvrzuje nezbytnost změnit přístup našich žáků k matematice.

Ad c)

Pro řešitele projektu (příjemce a všechny partnerské školy) byla zajištěna první etapa nákupu ICT. Díky rozložení nákupu do období dvou let nebude překročený finanční limit 200.000,- Kč a nebude proto v projektu realizováno výběrové řízení.

 

Monitorovací zpráva 3

Realizace projektu v tomto monitorovacím období probíhala v rámci této klíčové aktivity. Odborní řešitelé se soustředili na:

a) Přípravu, zpracování a hodnocení způsobu výuky matematiky na partnerské škole Gymnázium Ústí nad Labem a na vzájemné porovnání získaných výsledků za všechny partnerské školy,

b) Vyhledávání informací o používaných učebnicích na jiných SŠ v Ústeckém regionu

c) Vyhledávání partnera pro mezinárodní spolupráci v projektu a pro získání potřebných informací o výuce matematiky v zahraničí

d) Zajištění potřebného ICT pro partnera s finančním příspěvkem

Ad a)

V rámci prací na zpracování koncepce výuky matematiky na základní a střední škole proběhlo hodnocení dosavadních analytických zjištění a podkladů o výuce matematiky na ZŠ a zapojených gymnáziích. Doplněná analýza za Gymnázium Ústí nad Labem potvrdila a zesílila některá předchozí tvrzení. Tato analýza ukázala zejména pozitiva přechodu žáků z 1. Stupně na gymnázium s vlastním druhým stupněm (od primy):

- Základním nedostatkem pro výuku matematiky není jenom nezájem o matematiku, ale zejména klesající funkční čtenářská gramotnost žáků

- Žáci přichází na základní školy s nedostatečně rozvinutou dlouhodobou pamětí

- Některá látka, i když je dána rámcovým vzdělávacím programem, nebyla se žáky probírána a tyto vědomosti u žáků absentují

- Žáci nemají ze ZŠ zažitý návyk kontrolovat vypočtené úlohy a často se dopouští banálních pochybení

- Žáci z 1. Stupně přicházúi na 2. Stupeň málo samostatní (díky péči učitelek na 1. stupni).

Naopak ukázala, že žáci jsou soutěživí, dají se snadněji motivovat oproti žákům, kteří na gymnázia přichází až po 9. Třídě.

Proběhla diskuse k softwarové aplikaci Mathematica a k některým výukovým online materiálům k matematice.

Odborní řešitelé (OŘ) pracují na propojení závěrů z hodnocení jednotlivých partnerských škol a připravují náměty pro doplnění, rozšíření anebo změnu metodického postupu na jednotlivých stupních s využitím zahraničních zdrojů.

Ad b)

OŘ získali informace o využívaných učebnicích pomůckách na vybraných základních školách v Ústí nad Labem podle nakladatelství. Nejvíce se na vybraných základních školách (ZŠ Anežky České, Palachova, Hluboká, Stříbrnická, Rabasova, Elišky Krásnohorské, Mírová a ZŠ velké Březno) využívají učebnice nakladatelství Prodos, Alter a pro 6-9. Ročník Nová škola. Poslední jmenované má ucelenou řadu učebnic a pracovních sešitů pro 1.-5. a pro 6.-9. Ročníky s důrazem na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost, pro vedení moderní výuky. Je zřejmá snaha motivovat žáky a podnítit jejich zájem o výuku, využít interaktivní nástroje k výuce. Vzhledem k uvedeným charakteristikám bude třeba získat hodnocení pedagogů z příslušných tříd, protože tyto učební materiály jsou nové. Z výsledků porovnání různých metodických postupů vyplývá, že žáky nejvíce upoutá střídání metod a forem. Přestávají se nudit, vyučování je bohatší. Doporučení směřují do kombinace: kooperativní výuky, tvořivého vyučování, pohádkového vyučování, didaktických her, projektové výuky a výuky podporované počítačem.

Ad c)

OŘ pokračovali ve vyhledávání zahraničních informačních zdrojů pro hodnocení přístupu k výuce matematiky v zahraničí i ve vyhledávání potenciálního partnera, který by spolupracoval při realizaci projektu i při zajištění zahraniční stáže ve Velké Británii. Byl dohledán komplexní výukový program pro děti předškolního věku až po 9. Třídu v algebře a geometrii. Probíhá studium postupů a příkladů zapracovaných do interního souboru příkladů a metodických postupů pro výuku matematiky v jednotlivých postupových ročnících a odborní řešitelé posoudí možné využití v přípravných metodických postupech. Základní informace o struktuře dohledaného postupu je přílohou monitorovací zprávy.

Ad d)

Byl zajištěn nákup ICT pro partnera s finančním příspěvkem, Gymnázium Ústí nad Labem. Byly zakoupeny 3 notebooky v celkové ceně 62.541 Kč. Harmonogram realizace ICT zajišťuje realizaci nákupu bez výběrového řízení.

Popis klíčové aktivity v průběhu MO:

- Pracovní podklady k hodnocení silných a slabých stránek výuky matematiky na Gymnáziu Ústí nad Labem

- Pracovní podklady pro hodnocení zahraničních přístupu k výuce matematiky (online) ve struktuře od předškolních ročníků po 9. Ročník, za oblast algebry i geometrie.

 

Monitorovací zpráva 4:

Klíčová aktivita byla zaměřena na přípravu námětů pro změnu, rozšíření nebo doplnění metodických postupů ve výuce matematiky pro 1. A 2. Stupeň. Přobíhala řada rozborů na jednotlivých partnerských školách, zaměřených na

- Rámcové vzdělávací programy

- Používané učebnice a učebnice používané na jiných školách, se závěrečným doporučením začít na ZŠ používat učebnice vydané nakladatelstvím ALTER (důvody: jsou zahrnuty všechny potřebné tématické oblasti, na které navazuje druhý stupeň, lepší metodické postupy, byla dopracovaná ucelená řada učebnic pro první a druhý stupeň a tato řada po stránce metodické předčí původně pozitivně hodnocenou Novou školu)

- Koncepčně bylo navrženo dopracovat nové vzorové metodické postupy ve formě motivačních příkladů a postupů, které budou začleněny do výuky ve vybraných ročnících. Tímto směrem byla orientována aktivita řešitelů v klíčové aktivitě 02

- Pro první stupeň byla navržena 4 témata a pro každé téma bylo navrženo připravit 10 motivačních příkladů a postupů

- Pro druhý stupeň bylo navrženo 7 témat se stejným počtem motivačních pŕíkladů a postupů

- Pro vypracování nových vzorových metodických postupů a motivačních příkladů pro SŠ se v rámci koncepčních úvah zatím prověřuje potřeba zaměřit se na

a) Funkce a matematická analýza

b) Lineární a kvadratická funkce s absolutní hodnotou a ostatní funkce, provázat s grafickým řešením s využitím mezipředmětových vazeb (fyzika, přírodní vědy)

- Pro dopracování koncepce bude dále třeba posoudit, do jaké míry výuka matematiky na SŠ připravuje žáky na formulaci matematických tvrzení a zvládání základních metod důkazů těchto tvrzení

- V posledním kroku bude koncepčně navrženo zpracování metodických postupů s využitím ICT ve všech stupních škol

Pokračuje se ve vyhledávání zahraničního partnera pro realizaci studijního pobytu ve Velké Británii.

 

Monitorovací zpráva 5

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Práce na koncepci nového vzdělávání se soustředila na

a) získávání dalších informací k výuce matematiky v zahraničí (jak ve formě publikovaných zdrojů, tak i vyhledávání osobních kontaktů, kontaktů na školy v ČR, které vyučují matematiku na ZŠ a SŠ dle metodických postupů uplatňovaných v zahraničí).

b) na postupné doplňování informací a námětů ze zahraničí do koncepce;

c) zjištění, zda nebyly zpracovány nové přístupy k matematice v rámci projektů financovaných z prostředků ESF; bylo zjištěno, že v rámci JPD 3 byla připravena problematika využití her různých úrovní ve výuce a v rámci úvodního vzdělávání pedagogů bude na možnosti využití upozorněno. Zpracované podklady budou prostudovány a bude posouzena možnost jejich využití

v nové koncepci výuky matematiky.

Studium zahraničních přístupů potvrzuje, že pro rozvoj matematických schopností jsou důležité dva faktory:

motivace a dobrá strategie vzdělávání, nikoliv IQ. Ale je v několika publikacích zdůrazněno, že násilným učením se matematickým dovednostem žáků nepomůže. A to i přes skutečnost, že některé studie ukazují, že matematické dovednosti lze objevit již u miminek, že ve standardizovaných matematických testech dosahují lepších výsledků muži než ženy, že lze pozorovat různý přístup k předpokladům pro matematiku z hlediska kulturních vlivů - např. východní země více inklinují k tomu považovat úsilí a míru intenzity studia pro rozvoj matematických schopností jako nejdůležitější faktory, zatímco v západních zemích se hovoří o vrozené matematické schopnosti.

Pro koncepci výuky matematiky z uvedeného vyplývá jak podpora motivace tak i formulování motivačních úloh pro různé úrovně matematických schopností žáků. Zahraniční zdroje doporučují zaměřit se na rozvoj intuitivních matematických schopností malých dětí, dotvářet matematické představy dětí nepřetržitě, založit to na jejich zkušenostech, schopnostech pozorování, rozvinout positivní přístup - využít motivaci s podporou her. Pro novou koncepci lze doporučit se zahraničních zdrojů prezentované 4 základní směry pro přístup pedagogů k výuce matematiky:

a) Matematika má smysl; výuka matematiky musí být postavena na koncepci vysvětlit "proč" to pracuje (procedurální porozumění) a ne "jak" to pracuje

b) Správně stanovit cíl; místo "odučit všechnu látku podle ŠVP" či "dosáhnout toho, že žáci projdou závěrečnými testy" je třeba za cíl považovat konkrétní matematické aktivity: studenti zvládnou sčítání, zlomky, dělení 10, 100 a 1000 apod. Ten správně motivovaný cíl by měl být vedený snahou připravit žáky na schopnost orientovat svůj život v současném komplexním moderním světě, umožnit žákům porozumět informacím kolem nich, připravit je na další studium matematiky anebo jiných věd. Výuka deduktivním uvažováním. Ujistit se, že žáci nemají negativní vztah k matematice.

c) Znalost potřebných nástrojů výuky matematiky; kvantita nerovná se vždy kvalitě, je lepší znát méně správných metod. Základní nástroje, doplňující nástroje

d) Žít a milovat matematiku; být kreativnější při výuce

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Doplnění pracovní verze koncepce nového vzdělávání matematiky na ZŠ a SŠ

Dohledané podklady pro studium zahraničních zkušeností ve výuce matematiky

Dohledaný JPD 3 program využití her v matematice

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

Zaměřit se na analýzu požadavků vybraných VŠ na úroveň znalostí matematiky pro formulaci koncepce výuky matematiky na SŠ.

Dopracovat zahraniční zkušenosti pro směrování změn v koncepci výuky matematiky.

 

Monitorovací zpráva 6

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

V rámci klíčové aktivity jsou postupně řešeny jednotlivé části zaměřené na formování koncepce výuky matematiky na ZŠ a SŠ. Řešitelský tým studuje podklady, které byly dohledány v zahraniční literatuře, postupně se nové pohledy zapracovávají do zpracování motivačních příkladů pro všechny stupně. Důraz je položený na hledání a prosazování nových metodických postupů při výuce matematiky, které by bylo možné využít při zpracování nových motivačních příkladů. I když byla snaha dohledat vhodnější učebnice k výuce, nebylo možné touto cestou vyřešit definované problémyve výuce matematiky. Základem pro prosazování nové koncepce výuky matematiky se staly nové vzorové

metodické postupy ve formě motivačních příkladů, které se postupně dopracovávají do finální podoby, ve které budou ověřovány ve výuce matematiky v příslušných třídách.

V tomto monitorovacím období se řešitelský kolektiv zaměřil především na hledání námětů na změnu ve výuce dominantní látky v matematice na gymnáziu - náměty byly posouzeny na jednání odborných řešitelů a postupně se rozpracovávají do motivačních příkladů a metodických postupů pro řešení všech druhů funkcí. Cílem je připravit motivační příklady a metodické postupy tak, aby žáci mohli

- lépe pochopit, proč je tato část matematiky pro ně zcela nezbytná a jak ji lze využít pro porozumění řady jevů,

- lépe porozumět předmětové návaznosti (matematika - fyzika - chemie - zeměpis),

- naučit se porozumět podstatě funkcí a faktorů jejich změn.

Řešitelský kolektiv se rozhodl zaměřit se na dopracování metodických postupů s využitím ICT na všech stupních škol.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Postup při řešení klíčové aktivity je v souladu se stanovenými projektovými cíli a koncepční náměty jsou postupně rozpracovány v klíčové aktivitě 02 a klíčové aktivitě 03. V monitorovaném období byly postupně propracovávány jednotlivé kapitoly koncepce.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

Pokračovat ve zpracování koncepce výuky matematiky v naznačených směrech přípravy žáků SŠ na studium na VŠ a zpracování metodických postupů s využitím ICT. Využít zkušenosti z postupného ověřování připravených metodických postupů a motivačních úloh ve vybraných ročnících a na všech stupních škol.

 

Monitorovací zpráva 7

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

V návaznosti na získávání informací z analýz, literatury a diskusí se specialisty v oblasti vzdělávání byla pracovní verze koncepce nového programu vzdělávání v matematice zaměřena na:

a) oblast motivace pedagogů;

b) další rozpracování zkušeností z výuky na zahraniční škole.

Ad a) pro nový přístup k výuce a k žákům se považuje za nezbytné rozšířit kvalifikaci pedagogů vyučujících matematiku o schopnost vlastní analytické a koncepční práce, s důrazem na zpětnou vazbu a změnu základního přístupu k výuce (proč matematika funguje a ne jak funguje, tj. nahradit mechanické postupy v počítání porozuměním podstaty využití matematiky.

V teoretické rovině je třeba rozšířit kvalifikaci pedagogů v oblasti didaktické (jak probouzet zájem, jak zvyšovat samostatnost žáků, jak motivovat vztah žáků k matematice, jak využít spolupráci s rodiči) i v oblasti psychologicko-sociologické (poznat sám sebe, umět porozumět žákům, zvolit nejvhodnější způsob zvládnutí jejich osobnostního charakteru); zdůraznit význam sociálních kompetencí, sociálních dovedností pro úspěšnou pedagogickou práci. Matematika je exaktní věda a technicky vzdělaní odborníci mívají nedostatky v oblasti meziosobních vztahů právě v sociálních kompetencích. Být úspěšný v práci se žáky, musí žákům nejenom rozumět, umět s nimi zacházet a také rozumět jejich postojům i hodnotám. Z koncepce vyplynuly náměty pro zaměření seminářů lektora v tématu psychologie a sociologie.

Ad b) probíhalo vyhledávání a získávání prvních informací o působení zahraniční školy v ČR, která by realizovala proces vzdělávání v mezinárodním prostředí, v anglickém jazyce, podle anglických národních osnov, zaměřené

na rozvoj osobnosti žáka, jeho psychických i sociálních vlastností a na upevnění jejich sebevědomí. Dohledaná zahraniční škola je dále charakterizovaná velmi dobrým poměrem mezi kvalifikovanými a mezinárodně zkušenými pedagogy a počtem žáků na jednoho pedagoga. Zkušenosti budou využity a zapracovány do finální verze.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Více rozpracovaný text pracovní verze koncepce nového vzdělávání v matematice. Doloženo v příloze monitorovací zprávy.

Podklady pro orientaci klíčové aktivity 03.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

Postupně dopracovat koncepci nového vzdělávání výuky matematiky do finální podoby. Věnovat pozornostvyhledání zahraniční partnerské školy a zapracovat její zkušenosti do koncepce. Provést porovnání provázanosti výuky matematiky na ZŠ, SŠ a VŠ.

 

Monitorovací zpráva 8:

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

V tomto monitorovacím období pokračovala práce na dílčích částech koncepce, na získávání informací z analýz, literatury a diskusí se zahraničními specialisty v oblasti výuky matematiky.

Byly dohledány další analýzy, ve kterých byla hodnocena úroveň žáků v matematice na školách v ČR. Ukazuje se, že snaha o vylepšení situace, která je i na jiných školách hodnocena v souladu se závěry hodnocení na partnerských školách tohoto projektu, vede k rozhodnutí radikálně změnit přístup k výuce matematiky, použít osvědčený postup jiné školy u sebe. Proti sobě potom stojí dvě alternativy možné nové koncepce:

- pozvolná realizace koncepce s využitím motivačních kroků u žáků, učitelů (i rodičů), založená na zhodnocení vlastních slabých a silných stránek

- radikální změna ve výuce s využitím nové koncepce připravené obecně pro školy.

Tato koncepce rozvíjí první z uvedených alternativ, vychází z reálného hodnocení situace, kdy už zdaleka neplatí teze o tom, že matematický talent často nepřežije první stupeň základní školy, anebo že škola vytváří obraz matematiky jako nezáživného drilu. Kvalita pedagogů vyučujících na partnerských školách patří rovněž k silným stránkám pozvolné realizace koncepce. Učitelé jsou za určitých podmínek schopni přinášet řadu nových učebních postupů a úloh. Progres nebude ale okamžitý a nebude závislý pouze na postupu a práci ve výuce matematiky. V této koncepci se zdůrazňují mezipředmětové vazby, rozdílné na různých stupních vzdělávání.

Prvním krokem k řešení je jak zajistit, aby největší úbytek matematické tvořivosti nenastal po nástupu žáků na základní školu. Do této oblasti se rozpracovávají psychologické a sociologické aspekty motivace, které např. vyústí do struktury hodiny matematiky:

- začátek hodiny formou "nažhavení" (sportovec před každou aktivitou považuje za potřebné prohřát a rozcvičit potřebné svaly)

- část věnovaná procvičení látky, která by měla být určitou automatikou (nelze řídit automobil bez znalosti jak startovat, jak řadit rychlosti, jak zatáčet atd.)- do výuky nové látky vnést nové nápady, zajímavost, motivaci (bez motivace v paměti žáků zakotví pouze zlomek poznatků)

- strukturovat hodinu tak, aby žáci neměly problém s koncentrací, aby se v hodině střídaly různé aktivity a témata a hodina nebyla nudná.

Druhým krokem je příprava dostatečného množství motivačních úloh a rozdílných metodických postupů k jejich řešení v hodinách matematiky. Využít k tomu hry a ICT.

Třetím krokem je příprava pedagogů na změnu v přístupu k hodinám matematiky, od stanovení cílů pro každou hodinu, přes návaznost výuky v průběhu roku a mezi jednotlivými ročníky studia.

Základní filosofie této varianty je založená na tom, abychom navázali v matematice na to, co bylo dobré i v minulosti, co vedlo k dobrým výsledkům našich žáků v různých i mezinárodních soutěžích. K tomu přidat to, co vyžaduje současná situace ve vývoji společnosti i stávající pokrok ve výuce matematiky, pokusit se přizpůsobit vyučování matematiky rozvoji techniky a matematiky. Cílem je spojit filosofii výuky s motivací žáků o matematiku.

Do řešení zapracovat zásady:

- nezapomínat na nácvik matematických dovedností

- nepřijímat novou koncepci bez logické návaznosti a posloupnosti matematických témat, bez návaznosti jednotlivých stupňů škol

- nevytvářet závislost žáků na výpočetní technice bez zvládání základních matematických operací, pochopení matematických souvislostí a bez pozitivního vztahu a porozumění matematice.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Pracovní podklady pro jednotlivé části koncepce

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

Postupně dotvořit pracovní podklady potřebné pro finální formování nové koncepce výuky matematiky.

 

Monitorovací zpráva 9

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Práce na koncepci výuky matematiky na základní a střední škole byla soustředěna na postupné zapracování poznatků získaných řešením všech klíčových aktivit:

- zahraniční zkušenosti z výuky matematiky potvrdily, jak je důležité motivovat žáky ke zvládání náročnějších úloh, rozvíjet svoje schopnosti z nízkých na průměrné, z průměrných na vysoké; pro tento trend se v koncepci formuluje prostor pro uplatnění motivačních úloh s vyšší náročnosti na úroveň znalostí a schopností žáka a uplatnění soutěživosti mezi žáky;- v tomto směru budou dopracovány motivační úlohy;

- v rámci studijního pobytu na škole v Anglii budou získány informace o časové náročnosti vybraných

matematických témat ve výuce; porovnáním časové náročnosti témat a výsledků žáků chceme doporučit větší důraz, který by měl být daný nosným matematickým tématům v ŠVP, které jsou pro postup do vyšších ročníků nezbytná;

- připravují se ukázky metodického propracování motivačních úloh s využitím interaktivních tabulí a výpočetní techniky; tento způsob výuky je silně motivační pro stávající mladou generaci (vidí, že učitel zvládá techniku obdobně jako oni nové mobilní technologie), výuka má spád, žáci nemají čas se nudit, výuka je nejenom zajímavá, ale umí upoutat vhodně zvolenými způsoby prezentace, soutěží a her;

- formulují se náměty na celoživotní vzdělávání pedagogů z oblasti psychologie a sociologie, z oblasti

rozpoznávání faktorů, které vedou k nezájmu či neúspěchu žáků v matematice a z využívání ICT,

- formulují se náměty na změnu spolupráce školy s rodiči; workshopy připravené pro rodiče o výuce nového učiva v matematice můžou odstranit problémy, které vyplývají z nedostatečné úrovně znalostí matematiky na straně rodičů.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

V této fázi řešení klíčové aktivity jsou výstupem pracovní podklady.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

Finalizovat koncepci výuky matematiky na základní a střední škole.

 

Monitorovací zpráva 10

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

V závěrečném monitorovacím období byla dopracovaná finální koncepce výuky matematiky na ZŠ a SŠ. Zpracovaná koncepce představuje pozvolnou, postupnou realizaci nových metodických postupů s využitím motivačních prvků u žáků, učitelů (i rodičů).

Prvním krokem byla snaha zajistit, aby nedocházelo k úbytku matematické tvořivosti a zájmu o matematiku u žáků základních škol. Byl řešen problém jak zabránit růstu obavy žáků z matematiky v období, kdy narůstá potřeba abstraktního myšlení. Hledaly se cesty, jak zabránit ztrátě souvislostí v učení se matematice i ztrátě schopnosti počítat.

Druhým krokem bylo využití nových metodických postupů při přípravě tří sbírek motivačních úloh, které jsou rovněž připravené k využití na školách Ústeckého kraje. Byla snaha zabránit poklesu funkční čtenářské gramotnosti žáků, zajistit rozvoj dlouhodobé paměti, logického uvažování. Proto volba slovních úloh, jejich atraktivnosti, využití mezipředmětových vazeb apod.

Třetí krok v přípravě na uplatnění nových metodických postupů vedl do přípravy pedagogů na změnu v přístupu k hodinám matematiky, k žákům, změnu strategie výuky, návaznost výuky v průběhu roku i mezi jednotlivými ročníky vzdělávání.

Koncepce má následující strukturu kapitol:

- Východiska pro nové metodické postupy ve výuce matematiky, byla zpracovaná analýza současného stavu, identifikace klíčových problémů ve výuce matematiky na partnerských školáchv projektu (na základě hodnocení vedení škol a učitelů), byly porovnány výsledky analýzy s publikovanými hodnoceními na jiných školách v ČR (projekty,zkušenosti pedagogů), do hodnocení a řešení byly zapracovány některé zahraniční zkušenosti s výukou matematiky.

- Motivační úlohy, kde jsou uvedeny přijaté zásady, které byly využity při zpracování motivačních úloh, zdůvodnění formy slovních úloh a oblasti, které by měly zvýšit atraktivnost výuky matematiky.

- Kvalifikace a kvalita pedagogů v novém metodickém přístupu k výuce matematiky, s charakteristikou doporučených oblastí dalšího vzdělávání učitelů ZŠ a SŠ a jejich obsahu.

V příloze monitorovací zprávy jsou doloženy doplňující informace a hodnocení, zpracované ve dvou studiích zaměřených na posouzení funkčnosti Koncepce mezi základní a střední školou a mezi střední a vysokou školou.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Koncepce výuky matematiky na základní a střední škole

 

Klíčová aktivita 02:
Příprava vzorových metodických postupů pro výuku matematiky s využitím ICT

 

Dobře koncipovaná a v praxi realizovatelná výuka matematiky by měla od základního stupně sledovat následující cíle:

a) rozvíjet poznávací schopnosti žáků v matematice, pěstovat jejich postoje

- půjde o analýzu jevů a vztahů, formulaci vlastních myšlenek, pěstování procesu abstrakce, schopnost kriticky vnímat myšlenky jiných, objevovat a hodnotit souvislosti

- návazně o řešení úloh, tvorbu pojmů, rozvíjení představivosti, vysvětlování a argumentaci

- znamená to rozvíjet algoritmické, strukturální a pojmové myšlení, schopnost organizovat soubory poznatků, pěstovat systematičnost, důslednost, rozvíjet tvořivé myšlení, dokazování tvrzení.

b) rozvíjet vyjadřování žáků: půjde o postupné chápání jazyka matematiky a pěstování neverbálního a symbolického vyjadřování.

Na klíčové aktivitě se budou podílet všichni odborní řešitelé žadatele a partnerů projektu (30% osobních nákladů odborných řešitelů, 20% osobních nákladů vedoucího projektu, koordinátora, manažera vzdělávání a koordinátorů metodických týmů). Pro práci na klíčové aktivitě využijí odborní řešitelé vybavení výpočetní technikou (10 notebooků), realizované v klíčové aktivitě 01.

Délka trvání klíčové aktivity bude zahájena až v 9 měsíci trvání projektu (v délce 10 měsíců s tím, že další 3 měsíce jsou uvažovány pro zapracování zkušeností ze vzdělávání pedagogů, zkušeností získaných studijním pobytem v zahraničí a zkušeností ze zavádění nových metodických postupů ve výuce matematiky na ZŠ s SŠ. Do této klíčové aktivity bude patřit práce metodických týmů.

V rámci této klíčové aktivity nebude přímá spolupráce s cílovými skupinami, ale potřeby cílových skupin budou analyzovány a budou představovat cílové zadání pro koncepci.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

Klíčová aktivita bude zahájena v září 2013 a její realizace je plánovaná do srpna 2013. Půjde o postupné zapojení

pedagogů jednotlivých škol do přípravy metodických postupů pro výuku matematiky na jednotlivých stupních

vzdělávání (základní a gymnázium), jejich propojení a návaznost. U gymnázií půjde o analýzu požadovaných

základních znalostí pro vstup na vysoké školy, vzhledem k tomu, že jde o 100% žáků. Bude zpracován rozbor na jaké typy VŠ se žáci hlásí.

Monitorovací zpráva 4:

Klíčová aktivita byla zahájena v tomto monitorovacím období. Jednotliví koordinátoři metodických týmů kontaktovali pedagogy škol k zapojení do řešení projektu. Od prosince 2012 se do realizace klíčové aktivity zapojilo 8/ pedagogů nových členů řešitelského týmu: 6 pedagogů SŠ a 2 pedagogové ZŠ. V prvním kroku byla věnována pozornost zaměření metodických postupů pro výuku matematiny na ZŠ. Z odborných diskusí a pracovních podkladů vyplynulo, že je třeba:

- Změnit základní didaktický přístup k výuce na méně slov a více praktických ukázek

- Zaměřit se na změny v metodických postupech pro výuku matematiky v těch třídách kde dochází v důsledku zvýšených nároků ke ztrátě zájmů žáků o matematiku

- Vznést do výuky matematiky systematickou práci a budovat vnitřní motivaci žáků na zdůraznění vztahu matematiky k jejich životu

Z pozice vyššího stupně SŠ byly hodnoceny problémy, vyskytující se u žáků nastupujících do primy ze ZŠ. Ikdyž na 1. Stupni je oblíbenost matematiky velká, je třeba na řešení problémů důsledně zapracovat, protože v důsledku toho, že na 2. Stupni se matematika stává náročnější a abstraktnější, některé děti již látku nemohou pochopit, nestačí a ztrácí zájem o matematiku:

- Špatná funkční čtenářská gramotnost, která brání porozumnění textu a jejím důsledkem je nedostatečná práce se slovními úlohami

- Málo rozvíjené pamětní učení

- Málo rozvíjený návyk kontrolovat svou práci, své výsledky: pedagogové příkladem, při výkladu musí ověřovat počítané příklady

- Zapojit dril do metodických postupů formou, která by děti zaujala (ukazuje se silná vazba mezi naznalostí násobilky a problémy se sčítáním zlomků). Uplatnění nových metodických postupů na ZŠ by mohlo v největší míře vést k pozitivní změně ve výuce matematiky. Postupně byl vytipován 3. Ročník ZŠ  pro přípravu nových vzorových metodických postupů a čtyři oblasti matematiky, ve kterých by měly být zapracovány nové motivační příklady pro výuku. Byla zahájena příprava nových motivačních příkladů a postupů pro následující oblasti:

a) Geometrie

b) Násobení , dělení, malá násobilka

c) Sčítání a odčítání v oboru do 1000

d) Slovní úlohy

Na druhém stupni byla vytipována tercie jako nejkritičtější ročník pokud jde o přístup žáků k matematice. Byla připravena témata motivačních úloh, počet motivačních příkladů ke každému tématu a rozdělení témat mezi partnerské školy. Současně bylo přijato, že budou dva typy motivačních příkladů: základní a pro nadanější žáky. Byla projednávána forma motivačních úloh, sbírka listů pro učitele. Rovněž na druhém stupni se problémové kapitoly staly tématy pro motivační úlohy:

a) Mocniny, odmocniny

b) Pythagorova věta

c) Úpravy výrazů

d) Lineární rovnice

e) Geometrie – konstrukční úlohy

f) Geometrie – početní úlohy

úměrnosti

Monitorovací zpráva 5:

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

V návaznosti na připravovanou koncepci výuky matematiky byly posouzeny náměty na motivační úlohy pro ZŠ (40 příkladů). Všech 40 příkladů bylo posouzeno v řešitelském týmu z hlediska respektování koncepčních záměrů. V tomto monitorovacím období byla připravena jednotná úprava motivačních úloh a probíhalo postupné zpracování metodického postupu výuky.

I v motivačních úlohách pro ZŠ je sledovaná mezipředmětová vazba. Pro vybranou oblast byla např. zvolena zvířátka, spíše exotická, aby se žáci naučili něco nového. Dále to byla povolání, sporty, dopravní značky, hry a pro geometrii např. hvězdy velkého vozu.

Dále bylo rozhodnuto o zařazení náročnější motivační úlohy do každé skupiny a vyznačit je např. hvězdičkou. Byly projednány možné formy přípravy a bylo rozhodnuto pracovat s tištěnou formou úkolů jako základní a vzhledem k vybavení škol interaktivními tabulemi připravit elektronickou formu. Některé příklady byly namátkově vyzkoušeny u vybraných žáků 5.třídy, zájem žáků o takové příklady byl zřejmý. Výběr motivačních úloh pro 2.stupeň ZŠ vychází z hodnocení kritického, zvratového roku, kterým se na obou partnerských SŠ ukazuje být 8.ročník ZŠ, tedy tercie na Gymnáziu. Problémovými tématy byly stanoveny mocniny a odmocniny (žáci nemají schopnost představit si, co to v reálu znamená), úprava výrazů (vytknout, krátit, vydělit), geometrie (mnohdy je efektivnější nakreslit si řešený problém než rozsáhle počítat). Rozsah motivačních příkladů, na kterých se v tomto monitorovacím období pracovalo, byl 8 témat a pro každé téma 10 motivačních příkladů.

I pro tuto úroveň platila potřeba využít mezipředmětových vazeb, především fyziku, připravit příklady pro rozdílné úrovně (lehčí, obtížnější). Důležitým principem v nové metodice je požadavek dát prostor k tomu, aby žáci sami uměli tvořit úlohy, pracovali s tabulkami, s internetem.

V tomto monitorovacím období bylo připraveno 80 motivačních příkladů, které byly posouzeny v řešitelském týmu, který doporučil úpravy.

Byl doporučený jednotný styl a jednotná úprava metodických listů pro motivační úlohy.

Postupně byly připraveny náměty pro řešení motivačních úloh pro střední školy. Partnerské SŠ prověřovaly možnosti zda přistupovat k přípravě nového metodického postupu stejně, jako tomu bylo u ZŠ 1. a 2. stupně, anebo zvolit přístup podle vyučovaných témat matematiky a tomu přizpůsobit ověření nových metodických postupů na celé SŠ. Na základě rozsáhlé diskuse v řešitelském kolektivu budou motivační úlohy pro střední školy zpracovány v tématech funkce a matematická analýza.

Půjde o všechny typy funkcí - lineární, lineární lomená, kvadratická, exponenciální, logaritmická, goniometrická.

Tato problematika bude předmětem práce v klíčové aktivitě dalšího monitorovacího období.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

a) připraveno 40 motivačních úkolů pro 1.stupeň ZŠ pro 4 skupiny témat

b) připraveno 80 motivačních úkolů pro 2.stupeň ZŠ pro 8 skupin témat

c) rozhodnuto o tématech pro rozpracování motivačních úkolů pro SŠ

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

Finalizovat zpracování metodických listů pro 40 motivačních úkolů pro 1.stupeň ZŠ. Připravit metodické postupy pro 80 motivačních úkolů pro 2.stupeň ZŠ a finalizovat zpracování metodických listů. Připravit návrh nových motivačních úkolů pro zvolená témata pro SŠ.

 

Monitorovací zpráva 6:

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

V tomto monitorovacím období byly připravené první náměty vzorových motivačních příkladů a metodických postupů výuky pro gymnázia. Řešitelský tým detailně diskutoval zkušenosti učitelů vyučujících na partnerských gymnáziích matematiku. Byly porovnány dosažené výsledky a zkušenosti. Na základě toho dospěl řešitelský tým k názoru, že by bylo vhodné zaměřit se na změnu ve výuce látky, která je obsažena ve všech třídách gymnázia a nekoncentrovat se pouze na motivační příklady pro jednu třídu. Výběr byl koncentrován na všechny druhy funkcí:

-lineární

-lineární lomená

-exponenciální

-kvadratická

-logaritmická

-goniometrická

-mocninná a odmocninná.

Pro každou skupinu funkcí bylo rozhodnuto připravit 6 motivačních příkladů vč. metodických postupů. Hlavním cílem bylo dokumentovat různé oblasti využití funkcí při hodnocení úloh v životě, v zájmové činnosti, v mezipředmětových vazbách pro lepší pochopení látky v jiných předmětech (fyzika, chemie i zeměpis), anebo využití poznatků z uvedených předmětů v navržených příkladech. Vždy jeden příklad ve skupině má komplexní charakter a umožňuje pedagogům využit tento příklad pro zopakování dalších potřebných vazeb a souvislostí. Všechny navržené příklady jsou posuzovány, propočítávány, hledají se chybějící nedořešené metodické postupy příp. chyby. U každého příkladu je připojeno hodnocení náročnosti a znalostní předpoklady vybrané učební látky.

Byla připravována jednotná vzorová forma pro přípravu motivačních příkladů a postupů pro ověřování ve školním roce 2013/2014 na ZŠ a postupně se do připraveného vzoru vkládají motivační příklady. Jde o přípravu na řešení klíčové aktivity 03.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Průběh klíčové aktivity je v souladu s harmonogramem řešení projektu. Byly vytvořeny potřebné předpoklady pro zpracování vzorových metodických postupů pro výuku matematiky.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

Odborní řešitelé budou finalizovat vzorové motivační příklady a postupy pro ověřování ve výuce matematiky na partnerských školách.

 

Monitorovací zpráva 7:

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Průběh řešení klíčové aktivity se v tomto monitorovacím období koncentroval do finalizace motivačních příkladů a

metodických postupů, které budou rozděleny mezi pedagogy ZŠ a SŠ pro proces jejich ověřování.

1. byla provedena závěrečná kontrola jednotlivých skupin motivačních příkladů z hlediska splnění zadání; jedním z úkolů bylo podívat se na příklady, zda nové příklady povedou žáky k lepší formulaci matematických tvrzení a ke zvládání základních metod důkazů těchto tvrzení; zda lze řešení funkcí provázat s grafickým řešením; zda byly v návrhu příkladů využity mezipředmětové vazby; zda jsou příklady dostatečně motivující informací o oblastech života, kde se matematika používá a kde přináší pokrok;

2. byla ukončena kontrola výpočtu příkladů minimálně dvěma řešiteli pro každou skupinu motivačních příkladů; byly sjednoceny návrhy metodických postupů pro jednotlivé typy příkladů;

3. byla ukončena gramatická kontrola textu, sjednocení v psaní matematických výrazů a kontrola správnosti textu(překlepy) pro finální tisk,

4. byl připravený vzorový list motivačního příkladů, kde vedle základních informací (logo a texty dle Příručky pro příjemce v platném znění) byly doplněny názvy jednotlivých témat/skupin motivačních příkladů, název školy, na které byly motivační příklady vytvořeny a jména autorů. Následně byly připraveny soubory motivačních příkladů a metodických postupů, které budou předány pedagogům

k realizaci ověřování.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

12 souborů (šanonů) motivačních příkladů a metodických postupů

- 2 soubory pro pedagogy 1.stupně ZŠ,

- 1 soubor pro 2.stupeň ZŠ (8.třída)

- 3 soubory pro tercii (SŠ)

- 6 souborů pro SŠ.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

KA bude opět pokračovat v dubnu příštího roku a bude zaměřena na využití výsledků ověřování pro finalizaci nového vzdělávání ve výuce matematiky na ZŠ a SŠ.

 

Monitorovací zpráva 8:

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

V tomto monitorovacím období nebyla realizace klíčové aktivity v harmonogramu aktivit plánovaná.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

V monitorovacím období neměla aktivita výstupy.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

Klíčová aktivita bude zahájena v dubnu 2014. S využitím výsledků z prvních fází realizace ověřování nových metodických postupů ve výuce matematiky a s využitím nových poznatků získaných v rámci úvodního vzdělávání pedagogů budou dopracovány metodické postupy s využitím ICT.

 

Monitorovací zpráva 9

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Klíčová aktivita byla v tomto monitorovacím období otevřena až v dubnu 2014. Odborní řešitelé zahájili analýzu příkladů, kde výsledky ověřování motivačních úloh ve výuce matematiky dokumentují některé problémy, např.

- nedostatečná prezentace návaznosti úlohy na jiné předměty, což je zejména na úrovni SŠ důležitým prvkem (propojení matematiky, fyziky a chemie),

- posoudit, zda by nebylo možné ve více motivačních úlohách zvýšit náročnost řešení na stupeň 3 přidáním dílčího příkladu a tím vytvořit širší možnost využití příkladů pro rozdílné úrovně znalostí a schopností žáků ve třídě,

- posoudit možnosti většího využití ICT při aplikaci motivačních úloh,

- dopracovat metodické pokyny v případech, kdy ověření prokázalo jejich nepostačující úroveň,

- posoudit, zda vyřadit anebo přepracovat úlohy, které budou mít horší známku než 2

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

V tomto monitorovacím období nebyly zpracovány finální výstupy, jde o pracovní poznámky odborných řešitelů.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

Upravit motivační úlohy, u kterých byly prokázány dílčí problémy. Vyřadit motivační úlohy, které nezaujaly žáky postačujícím způsobem.

 

Monitorovací zpráva 10

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Klíčová aktivita byla přerušena, protože její realizace vyžadovala získat informace z ověřování motivačních úloh ve výuce matematiky na školách. Bylo třeba získat odpověď:

- zda lze dostatečně prezentovat a využít předpokládanou návaznost motivačních úloh na jiné předměty, což je

zejména na úrovni SŠ důležitým prvkem (propojení matematiky, fyziky a chemie),

- posoudit, zda by nebylo možné ve více motivačních úlohách zvýšit náročnost řešení na stupeň 3 přidáním dílčího příkladu anebo zkrácením časového limitu pro řešení a tím vytvořit širší možnost využití příkladů pro rozdílné úrovně znalostí a schopností žáků ve třídě,

- posoudit možnosti většího využití ICT při aplikaci motivačních úloh,

- dopracovat metodické pokyny v případech, kdy ověření prokázalo jejich nepostačující úroveň,

- posoudit, zda vyřadit anebo přepracovat úlohy, které budou mít horší známku než 2.

V posledním monitorovacím období bylo dokončeno ověření všech motivačních úloh připravených pro oba stupně ZŠ a SŠ.

V dubnu 2014 byla realizace této klíčové aktivity znovu otevřena. Řešitelé zapracovali dílčí drobné úpravy do znění motivačních úloh v souladu s výsledky ověřování. Externě (na základě dvou smluv o dílo) byla zadaná finalizace

a) 70 listů motivačních úloh pro 3.třídu ZŠ

b) 82 listů motivačních úloh pro 8.třídu ZŠ a tercii osmiletého gymnázia

c) 44 listů motivačních úloh pro střední školu.

Cílem bylo zajistit opětovné prověření správnosti zadání a řešení motivačních úloh, odstranit "autorskou slepotu" a zajistit kvalitu finálních výsledků projektu. Přes několikanásobnou kontrolu v průběhu řešení projektu bylo externě dohledáno dalších několik pochybení v zadání nebo řešení úlohy. Dalším cílem bylo zajistit jednotné používání matematických symbolů, znaků, způsob prezentace jednotlivých úloh, metodických pokynů a řešení pro učitele v jednotlivých sbírkách tak, aby jejich využití bylo co nejjednodušší.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Výstupem této klíčové aktivity jsou 3 sbírky motivačních úloh pro výuku matematiky, které jsou výsledkem práce řešitelů v tomto projektu

a) Sbírka motivačních úloh pro 3. třídu ZŠ

b) Sbírka motivačních úloh pro 8. třídu ZŠ a tercii osmiletého gymnázia

c) Sbírka motivačních úloh pro střední školu.

 

Klíčová aktivita 03:
Úvodní vzdělávání pedagogů škol

 

Cílem klíčové aktivity je připravit pedagogy zúčastněných škol (1 ZŠ, 2 SŠ) na zavádění nových metodických postupů ve výuce matematiky na školách s využitím ICT. Úvodní vzdělávání bude zaměřeno na základní směry vytvořené koncepce výuky předmětu od základního stupně vzdělávání po ukončení SŠ a následně půjde o seznámení se s novými učebními texty, novými metodickými postupy. Vlastní vzdělávání bude organizováno kombinovanou formou, kdy se předpokládá část samostudium a část prezenční forma. Přednášky a diskuse budou organizovány k jednotlivým tématům 9 krát v délce trvání 6 hodin, celkem tedy 54 hodin, tj. vždy jedenkrát za měsíc.

Ve struktuře vzdělávání bude vytvořený prostor pro přenos zahraničních zkušeností, pro informaci o přístupu pedagogů ve výuce na školách v Anglii.

Důležitou součástí úvodního vzdělávání pedagogů s ohledem na potřebu změnit vztah pedagog – žák bude rozšíření sociologických a psychologických dovedností pedagogů.

Cílová skupina : 3 pedagogové Gymnázia Teplice, 3 pedagogové Gymnázia a SOŠ Dr. Václava Šmejkala, 2 pedagogové ze ZŠ Velké Březno budou vybráni ve spolupráci s řediteli škol v průběhu řešení projektu.  Výběr bude cílený především na ty pedagogy, kteří již v matematice na školách působí. V rámci výběru bude organizovaná diskuse s potenciálními účastníky, kdy budou poskytnuty informace o projektu a hlavně informace o tom, co projekt sleduje a jaké jsou jeho záměry a cíle.

Na klíčové aktivitě se budou podílet všichni lektoři v plánované kapacitě, dále půjde o 20% osobních nákladů vedoucího projektu, koordinátora, manažera vzdělávání a koordinátorů.

Délka trvání klíčové aktivity je celkem 9 měsíců ve druhém roce realizace projektu, 1-5/2013 a 9-12/2014. Výuka bude realizovaná kombinovanou formou, vlastní studium připravených učebních textů bude doplněno 9 prezenčními semináři v trvání každý 6 hodin (tj. 1 krát měsíčně).

 

Monitorovací zpráva 6:

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

V souladu s harmonogramem realizace klíčových aktivit projektu probíhala příprava úvodního vzdělávání pedagogů zúčastněných škol a příprava úvodních seminářů. Do vzdělávání se přihlásilo 12 pedagogů, 2 ze ZŠ, 10 ze SŠ.

První dva semináře byly realizovány na Gymnáziu v Teplicích. První dne 31.5.2013 a druhý dne 20.6.2013. Oba semináře trvaly 3 hodiny. Témata, na které byly semináře zaměřeny:

- Hodnocení silných a slabých stránek ve výuce matematiky na partnerských školách tohoto projektu. Důraz byl položený na charakteristiku souvislostí, které provází žáky v matematice od základní školy po maturitu. Přednášející: M.Šidák

- Hodnocení příležitostí a rizik ve výuce matematiky vč. hodnocení výsledků škol Ústeckého kraje při maturitních zkouškách a možnosti řešení této situace. Přednášející: A.Klosová

Důležitou částí obou seminářů byla diskuse pedagogů a jejich hodnocení ŠVP, hodnocení a porovnání rozdílů ve výuce vybrané látky podle jednotlivých ročníků, porovnání používaných učebnic a zejména názory na přístup žáků, rodičů a společnosti k matematice.

Pro úvodní vzdělávání pedagogů škol byla navržena další témata, zaměřená na

- problematiku výukových metod, s důrazem na netradiční metody,

- charakteristiku výuky matematiky na zahraničních školách v ČR

- informace o matematice v Evropě a zkušenosti s výukou v Anglii

- otázky motivace k matematice ? možnosti jak motivovat žáky, rodiče

- využití psychologie pro důraznější a aktivnější úlohu pedagogů ve výuce matematiky.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Do úvodního vzdělávání se přihlásilo 12 pedagogů, 2 ze ZŠ a 10 ze dvou SŠ. Zahájení realizace seminářů úvodního vzdělávání pedagogů v souladu s harmonogramem řešení projektu.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

Realizace dalších seminářů v souladu s harmonogramem řešení klíčových aktivit.

 

Monitorovací zpráva 7:

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

V souladu s plánem a věcným zaměřením seminářů probíhala realizace dalších vzdělávacích akcí. Do vzdělávání se přihlásilo 12 pedagogů, 2 ze ZŠ, 10 ze SŠ. V tomto monitorovacím období byly realizovány 2 praktická cvičení k problematice "Psychologické a sociologické

aspekty ovlivňující vztah učitel - žáci v přístupu a zvládání matematiky. Lektor dr. Jaroslav Jančík zaměřil praktická cvičení na

a) Jak poznat sám sebe a jak lépe porozumět žákům a rodičům; význam znalosti vlastního osobnostního typu pedagoga, schéma temperamentových typů a jejich charakteristika, zásady společenské komunikace;

b)Osobní a komunikativní kompetence a jejich význam pro úspěch v profesu pedagoga; komunikační deficit, řeč jako prostředek interakce, vlastní řečové kvality, jak se optimálně řečí prezentovat.

První praktické cvičení se konalo koncem září (24.9.) a druhé koncem října (22.10.). Pracovní zaneprázdnění pedagogů a snaha stanovit termín konání seminářů tak, aby se všichni přihlášení pedagogové mohli práce zúčastnit, vedlo ke změně harmonogramu klíčové aktivity a prodloužení doby realizace všech seminářů

Současně probíhají jednání o termínech a náplni dalších seminářů:

- k tématu: Příčiny neúspěchu žáků v matematice; první seminář by měl hovořit o příčinách, které jsou u dítěte, dále o tom, jak se na situaci podepisuje rodinné prostředí a rodiče, důležitá je úloha školního prostředí a učitele; druhý seminář by se měl zaměřit na další skupinu faktorů, které tvoří psychické poruchy, tělesné vady, důsledky úrazů resp. potíže způsobené nižší inteligencí.

- k tématu "Motivace žáků při výuce"; seminář by byl zaměřený na vnitřní a vnější prvky motivace, dále řešení otázky jak motivovat a jak využívat motivační metody - didaktické hry, nestandardní úlohy, humor, tvořivé vyučování, užitečnost, počítače.

- k tématu "Základní didaktické principy" bude téma uplatněn

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

2 realizovaná praktická cvičení v oblasti psychologicko - sociálních aspektů ovlivňujících vztah učitel-žáci v přístupu a zvládání matematiky. (prezenční listiny, program cvičení)

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

Realizovat další semináře v naznačeném věcném zaměření vzdělávání.

 

Monitorovací zpráva 8:

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

V tomto monitorovacím období se uskutečnily 2 semináře v rámci úvodního vzdělávání pedagogů – dne 19.11.2013 a 3.12.2013 (Gymnázium Teplice), lektor PhDr. Jaroslav Jančík.

Do obou seminářů byla rozdělena problematika psychologických a sociologických aspektů ovlivňujících vztah "učitel-žáci" v přístupu a zvládání matematiky", zaměřená na oblast motivace.

První seminář byl zaměřený na

- úspěch v matematice

- motivace je důležitější než inteligence (bez motivace zakotví v paměti žáků jenom zlomek poznatků)

- matematika je plna nevyřešených záhad

- postavení matematiky ve společnosti

- výzkum v oblasti strategie učení - významné faktory zlepšení žáků v matematice.

Druhý seminář se věnoval následujícím otázkám

- extrinsická versus vnitřní motivace žáků

- maskulinní a femininní charakter mozku, silné stránky např. aktivity versus řeč a výkon aj., schopnost   vnímat matematiku

- proč jsou nejlepší v matematice studenti ze Šanghaje

- co se můžeme od Číny ve výuce matematiky naučit

- pravda o matematice.

Současně probíhala jednání o termínech a náplni dalších seminářů, které by poskytly zahraniční zkušenosti s výukou matematiky. Předpokládané termíny jsou 7.3. a 21.3.2014, lektoři z ParkLane - International School.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Průběžné vzdělávání 12 pedagogů ZŠ a SŠ z partnerských škol projektu, prezentace pro jednotlivé semináře.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

Zajistit realizaci 3 seminářů úvodního vzdělávání pedagogů - zahraniční zkušenosti a způsob využití interaktivní tabule v přípravě příkladů pro výuku matematiky.

 

Monitorovací zpráva 9

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Semináře úvodního vzdělávání byly realizovány v březnu a dubnu. S ohledem na potřebu zajistit ještě dva semináře zaměřené na využití ICT ve výuce matematiky byla realizace této klíčové aktivity prodloužena do května 2014 (nepodstatná změna).

V březnu bylo vzdělávání zaměřeno na získání zahraničních zkušeností ve výuce matematiky. Semináře byly lektorsky zajišťovány ParklaneIS, školou, která v plném rozsahu realizuje výuku v angličtině a na základě anglického školského systému. Byly realizovány 2 semináře:

- účast na hodinách matematiky a sledování práce ve skupinách talentovaných žáků, průměrných žáků a žáků, kteří vykazují ve zvládání látky nedostatky; následovala diskuse s vyučujícími, která se zaměřila na systém hodnocení žáků v hodině a na systém dlouhodobého hodnocení každého žáka ve vyučovaném předmětu; tento systém umožňuje precizně posoudit postup každého jednotlivého žáka v průběhu studia v daném roce;

- druhý seminář byl zaměřený na prezentaci systému výuky matematiky dle anglické metodiky; pozornost byla věnovaná metodice výuky v jednotlivých ročnících (od 1.třídy po 6.třídu/naše 5.třída), učitelé si prakticky ověřili ukázky cvičení a pravidelného písemného testování správnosti a rychlosti počítání, ukázky matematických testů bez a s použitím kalkulačky. Pozornost byla věnovaná přípravě učebních postupů a pomůcek pro různé úrovně žáků ve třídě, využívání her jako formy motivace (praktické vyzkoušení některých her) a přístup k postupnému porozumění slovních úloh žáky. Počátkem dubna se uskutečnil seminář, který byl zaměřený na příčiny nezájmu a neúspěchu žáků v matematice. Pozornost byla věnovaná příčinám u dětí, u rodičů a v rodinném prostředí, ve školním prostředí a u učitelů. Poslední skupinu tvořily psychické poruchy a tělesné vady.

Poslední skupina problémů se zaměřila na

- neschopnost koncentrace, přenos pozornosti z jednoho úkolu na druhý, zvýšený neklid

- motorickou neobratnost, vadu řeči, poruchy myšlení, poruchy paměti, poruchy motivace

- poruchy životosprávy

- specifické poruchy matematických schopností (kalkulastenie, hypokalkulie,dyskalkulie, oligokalkulie).

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

3 realizované semináře, zpracované podklady lektorů pro účastníky úvodního vzdělávání

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

Realizovat dva semináře se zaměřením na výuku matematiky s využitím interaktivní tabule a výpočetní techniky.

 

Monitorovací zpráva 10

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

V závěrečném monitorovacím období byly realizovány dva semináře:

- 20.5.2014 ? Využití ICT ve výuce matematiky, zaměřeno na využití interaktivní tabule pro výuku matematiky a přípravu vybraného motivačního příkladů pro výuku, informace o internetových zdrojích obrázků a znaků, ukázka výuky motivačního příkladů pro 1. stupeň ZŠ; lektor: Mgr. Eva Holá, místo realizace Gymnázium Teplice

- 27.5.2014 ? Využití ICT ve výuce matematiky, přípravu vybraného motivačního příkladu pro výuku, informace o internetových zdrojích obrázků a znaků, ukázka výuky motivační úlohy pro 2. stupeň ZŠ; lektor: Mgr. Eva Holá, místo realizace Gymnázium Teplice

Hodnocení úvodního vzdělávání pedagogů partnerských škol se uskutečnilo po posledním semináři a diskusi k odborným tématům celého vzdělávání, dne 27.5.2014. Účastníci vzdělávání

a) Pozitivně hodnotili zaměření vzdělávání na tematické okruhy, které vážou na koncepci nového přístupu k výuce matematiky (využití ICT, ukázky přípravy motivačních příkladů pro výuku, přenos zahraničních zkušeností a možnost zúčastnit se hodin výuky matematiky na zahraniční škole, přenos informací o situaci ve výuce matematiky na partnerských školách a možnosti jak řešit problémy a motivovat žáky);

b) Zařazení psychologicko-sociologických aspektů a jejich využití pro zlepšení přístupu k žákům se nesetkalo s takovým zájmem, jaký řídící tým projektu vzhledem k významu vztahů učitel - žák pro motivaci očekával. Bylo obtížné propojit si přednášenou látku s konkrétní pedagogickou praxí.

c) Pozitivně byla hodnocena snaha organizovat semináře v termínech, které vyhovovaly většině přihlášených pedagogů. Na druhé straně ale tento přístup znamenal někdy poměrně dlouhé přestávky mezi jednotlivými semináři a účastníci ztráceli návaznost a obtížně se v tématech orientovali.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Do úvodního vzdělávání pedagogů škol se přihlásilo 12 pedagogů, kteří navštěvovali semináře. Celkem bylo připraveno 11 seminářů. Závěrečnou rozpravu k odborným tématům absolvovalo 9 pedagogů, kteří obdrželi osvědčení o absolvování úvodního vzdělávání v rámci přípravy na zavedená nových metodických postupů do výuky matematiky na svých školách. Podmínkou pro získání osvědčení byla dále absence na seminářích maximálně 30 %.

 

Klíčová aktivita 04:
Zavádění nových metodických postupů pro výuku matematiky do praxe a zpětná vazba

 

KA umožní ředitelskému kolektivu posoudit výsledky v řešení projektu a současně realizovat potřebné změny ve výuce matematiky. Cílem aktivity je využít připravenou koncepci výuky matematiky a zavést zpracované nové metodické postupy výuky předmětu ve školním roce 2013 – 2014 ve třídách: 1. třída ZŠ – 20 žáků, 2 třídy SŠ – 40 žáků, celkem tedy 60 žáků. Tato aktivita bude především znamenat realizaci výsledků úvodního vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ.

Výběr cílové skupiny bude vázán na výběr tříd na jednotlivých školách tak, aby bylo možné posoudit kontinuitu výuky matematiky na ZŠ a SŠ a bude provedený v průběhu řešení projektu v součinnosti vedení projektu s řediteli partnerských škol. Pro výběr cílové skupiny a aktivní zapojení žáků budou v této přípravné fázi organizovány diskuse s žáky, ve kterých budou informováni o projektu a zejména o sledovaných záměrech. Diskusí se zúčastní specialisté z různých oborů činnosti, kteří budou s žáky diskutovat o tom, co pro ně matematika znamená a jaké  je její využití v příslušném oboru.

KA bude realizovaná v období 9/2013 – 6/2014, délka trvání aktivity je 10 měsíců. Na klíčové aktivitě se budou podílet všichni odborní řešitelé žadatele a partnerů projektu (30% osobních nákladů odborných řešitelů, 20% osobních nákladů vedoucího projektu, koordinátora, manažera vzdělávání a koordinátorů). Pro práci na klíčové aktivitě využijí odborní řešitelé výpočetní techniku (10 notebooků), realizovanou v klíčové aktivitě 01. Bude využito vybavení škol interaktivními tabulemi, PC a ostatními drobnými předměty. Do nákladů KA patří náklady na tisk učebních materiálů a organizaci workshopů met. týmů.

Do této KA bude patřit práce metodických týmů. Pedagogové jednotlivých škol budou moci na jednáních metodických týmů porovnat své poznatky ze zavádění nových metod ve výuce matematiky, zhodnotit dosažené výsledky jak z hlediska atraktivnosti předmětu, tak i výsledků žáků. Výsledky budou zapracovány do finálních metodických postupů.

 

Monitorovací zpráva 7:

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

V KA byla zahájena první etapa řešení - ověřování připravených nových motivačních příkladů a metodických postupů na ZŠ a SŠ. V září a říjnu t.r. probíhalo

a) rozhodování o výběru třídy/tříd, ve kterých bude ověřování realizováno na partnerských školách

b) výběr a jednání s pedagogy pro ověřování.

Původní plán ověřování (3.třída ZŠ, 2 tercie, 2 SŠ) byl rozšířený o ověřování na 2.stupni ZŠ v 8.třídě. Řešitelský tým tímto postupem chce získat informace pro porovnání schopností žáků, kteří zůstanou v péči ZŠ a schopnosti žáků, kteří studují na gymnáziu od primy. Základní rozdíl mezi těmito skupinami žáků je výuka pedagogy ZŠ anebo výuka pedagogy SŠ.

Řešitelský tým připravoval hlavní směry procesu ověřování, na které se pedagogové musí zaměřit. Stanovené směry předpokládají hodnotit motivační příklady a metodické postupy z pohledu pedagoga i z pohledu žáků. Cílem je získat potřebné poznatky pro hodnocení úrovně a kvality nového vzdělávání v matematice, pro zpracování závěrečného vyhodnocení klíčové aktivity i náměty pro případné změny. Pro každý příklad budou zpracovány listy hodnocení, které budou elektronicky uloženy na Skydrive s možností průběžného sdílení informaci. Informační list:

a) Hodnocení z pohledu pedagoga

1) Jak příklad vázal na učební látku dle ŠVP?

2) Byly metodické pokyny k příkladu srozumitelné a dostačující?

3) Využil/a jste ICT techniky při prezentaci příkladu?

4) Je správně vyhodnocena náročnost příkladu (počet hvězdiček náročnosti)?

5) Motivoval Vás ohlas na motivační příklad k přípravě dalších vlastních příkladů?

b) Hodnocení z pohledu žáka

1) Zaujal motivační příklad žáky? Byl pro ně atraktivní?

2) Vyvolal motivační příklad zájem a větší aktivitu žáků?

3) Vnímali žáci souvislosti příkladu a přesah do jiného předmětu?

4) Zaujaly žáky informace z jiných předmětů při výpočtu příkladu (mezipředmětové vazby)?

6) Jak lze hodnotit náročnost příkladu pro žáky (na stupnici 1 až 5)?

Doporučení pro případnou úpravu příkladu pro uplatnění ve výuce

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Výstupy klíčové aktivity:

- výběr 3 pedagogů pro ověřování na ZŠ, 2 pedagogů pro ověřování v tercii a 6 pedagogů pro ověřování na SŠ

- hodnotící listy motivačních příkladů a metodiky v elektronické podobě na Skydrive (https://skydrive.live.com/cid=29fdbea7850ed36a#cid=29FDBEA7850ED36A&id=29FDBEA7850ED36A%21922), přístup vyžaduje registraci na Skydrive. Přístup k datům vyžaduje mít účet Microsoft (např. Hotmail, Skype nebo Outlook.com) a povolení vedoucího projektu k dokumentům projektu. (viz Dodatek č. 1 v vnitřní směrnici projektu č. M 3-12).

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

Zahájení práce na ověřování při výuce v jednotlivých vybraných třídách.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

Budou zahájena jednání se školami v zahraničí o možnosti realizace studijní stáže pedagogů a žáků. Bude připraven postup výběru žáků pro zahraniční stáž.

 

Monitorovací zpráva 8:

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Realizace této klíčové aktivity byla rozdělena do dvou etap: zahájení od září 2013 (3.B ZŠ Velké Březno, 3.Atercie,3.B-tercie, 6.B-sexta Gymnázium Teplice) a zahájení od ledna 2014 (3.A ZŠ Velké Březno, 03-tercie Gymnázium a SOŠ Ústí nad Labem, 2.B-sekunda, 4.B-kvarta Gymnázium Teplice. Celkem bylo do ověřování na partnerských školách zapojeno 216 žáků.

Zkušenosti z první fáze ověřování ze základní školy:

- zatím lze potvrdit velkou chuť a zájem žáků o řešení nových motivačních úloh,

- žáci se těšili na hodiny, ve kterých pracovali s novými příklady,

- motivační úkoly jim přinesly řadu nových poznatků a informací,

- osvědčilo se rozdílné zaměření jednotlivých matematických témat: sčítání a odečítání do 1000 (říše zvířat), slovní úlohy (ze života sportu), násobení a dělení (o různých profesích),geometrie (oblast her, hvězdy, dopravní značení)

- pozitivně je třeba hodnotit možnost nabídnout zvláště nadaným žákům motivační úlohy s náročnějšími příklady.

Zkušenosti z první fáze ověřování v tercii jsou rovněž pozitivní. Lze takto hodnotit zájem, chuť žáků řešit tyto úkoly, zajímat se o získání nových poznatků a informací, žáci byli schopni pracovat v matematice s vazbou na fyziku anebo geografii. Učitelé hodnotili jako velmi užitečné vymezení náročnosti jednotlivých úloh a zařazení zvláště náročných úloh pro talentované žáky v matematice. Vzhledem k tomu, že tento stupeň neprošel motivací od prvního stupně ZŠ, byl přístup žáků k těmto typům motivačních úloh ovlivněný zvýšenou náročností na jejich práci v hodinách matematiky. Ověření realizoval rovněž jeden pedagog, který se na přípravě příkladů nepodílel a tak jeho pohled byl zcela nezaujatý.

V daleko větší míře se vliv náročnosti na řešení nových motivačních příkladů projevil při ověřování v sextě. Motivační úlohy rozhodně zaujaly žáky více, než tradiční příklady z učebnic. Na této úrovni jde o vyšší úroveň matematiky a o větší diferenciaci ve znalostech matematiky u jednotlivých žáků.

Pro realizaci této KA byly partnerské školy zapojené do zavádění nových motivačních úloh do praxe vybaveny pořebnou ICT technikou. Zakoupeny byly 2 interaktivní tabule (1 pro Gymnázium Teplice, 1 pro ZŠ Velké Březno). Dále bylo pro zavádění nových motivačních úloh do praxe ve výuce matematiky dovybaveno Gymnázium Teplice 16 ks PC.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Do realizace zapojeno 216 žáků, pro hodnocení monitorovacích indikátorů snížený počet o žáky s větší absencí, tj celkem 159 žáků ze 3 partnerských škol.

Pro realizaci ověřování byly finálně upraveny všechny motivační úlohy pro ZŠ (na všechny stránky byla umístěna loga a text informující o financování z prostředků EU). Příklady jsou doloženy.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

Pokračovat v realizaci klíčové aktivity, zajistit ověření všech připravených motivačních příkladů, zpracovathodnocení podle jednotlivých příkladů, matematických témat i škol.

 

Monitorovací zpráva 9

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

V monitorovacím období pokračovalo ověřování motivačních úloh na ZŠ i SŠ. Probíhalo ve stejných třídách a bylo realizováno učiteli, kteří absolvovali vzdělávání a podíleli se na tvorbě motivačních příkladů. Ověřování motivačních úloh bude v plné míře zajištěno, všechny vytvořené motivační úlohy budou ověřeny.

V tomto monitorovacím období byla věnovaná největší pozornost všech odborných řešitelů hodnocení

ověřovaných úloh a evidenci hodnocení. Z dosavadních výsledků (tabulka výsledků je v příloze, 121 zpracovaných výsledků hodnocení ověřování) vyplývá, že

a) všechny motivační úlohy navazují na učební látku dle ŠVP a lze je v plné míře využít v procesu výuky matematiky ve všech třídách, které byly v řešení projektu zvoleny jako "zlomové", tj. ty, kde dochází ke ztrátě zájmu žáků o matematiku (3.třída ZŠ, 8.třída ZŠ/tercie a SŠ),

b) metodické pokyny byly ve většině ověřovaných úloh srozumitelné a dostačující; pouze v případě 4 motivačních úloh - lineárně lomených funkcí, lineárních rovnic a nerovnic a úměrnosti bude třeba metodické pokyny dopracovat,

c) v 66 % ověřovaných motivačních úloh byla při prezentaci příkladu využita výpočetní technika; ve většině šlo o ověřování na gymnáziu v Ústí, kde po havárii rozvodu vody byl s ICT problém,

d) rozložení náročnosti úloh pro žáky hovoří rovnoměrně mezi prvním a druhým stupněm, třetí stupeň – vysoká náročnost byl hodnocený pouze u 5 úloh,

e) časová náročnost řešení úloh bude analyzována z hlediska výsledků hodnocení stejných motivačních úloh na jednotlivých školách a potom budou přijaty závěry,

f) úlohy všechny byly pro žáky atraktivní a zajímavé a s výjimkou jednoho příkladu (na ZŠ) vyvolali aktivitu žáků. Odborní řešitelé budou věnovat pozornost zhruba 34 % příkladů, u kterých bylo ověřeno, že žáci nevnímali dostatečně silně přesah příkladu do jiného předmětu.

Rovněž bude třeba posoudit zařazení motivačních úloh, které byly hodnoceny známkou 3 (dvě úlohy) a známkou 4 (jedna úloha)

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

121 zpracovaných výsledků hodnocení ověřování motivačních příkladů, náměty na dopracování motivačních úloh, náměty pro vyřazení úloh, které neplní svoji motivační funkci

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

Ukončit proces ověřování motivačních úloh ve výuce matematiky ve vybraných třídách tří partnerských škol a dopracovat hodnocení ověřování.

 

Monitorovací zpráva 10

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

V závěrečné fázi ověřování (duben - červen 2014) pokračovalo ověřování ve všech třídách partnerských škol, které již byly do této klíčové aktivity zapojeny. Pedagogové se zaměřily na to, aby byla každá připravená motivační úloha ověřena alespoň jednou. Ve skutečnosti byly úlohy ověřeny minimálně dvakrát.

V tomto monitorovacím období se rozšířil počet tříd, ve kterých se ověření motivačních úloh stalo součástí výuky. Bylo dále ověřeno využití motivačních úloh při výuce chemie a fyziky.

Do ověřování se zapojili další pedagogové, kteří se na realizaci projektu nepodíleli a kteří získávali informace a doporučení od svých kolegů na partnerských školách. Závěry z hodnocení byly využity pro dílčí úpravy ve formulacích úloh nebo změně vyznačené náročnosti úloh v metodických pokynech pro další využívání nových matematických úloh na ZŠ a SŠ. V hodnocení průběhu ověřování bylo zaznamenáno, že nové úlohy motivovaly pedagogy k přípravě dalších postupů. Hodnocení potvrdilo, že:

a) první setkání s formou slohové úlohy nebylo okamžitě přijímáno, žáci očekávali již připravenou formulaci příkladu, požadavek, aby sami hledali cestu k řešení a následné formulaci příkladu byl v první fázi náročný,

b) zpočátku byly identifikovány problémy spojené s nepamatováním si přečtených informací ve slovní úloze, které podmiňovaly formulaci příkladu; postupně byl tento problém ve třídách odstraněný a přístup k nové formě úloh se výrazně změnil,

c) žáci oceňovali možnost dozvědět se nové informace, propojovali si vazby mezi matematikou a jinými předměty, pokud byly do motivační úlohy zapracovány.

Výsledné hodnocení ověřování je přílohou této monitorovací zprávy.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

- nové metodické postupy byly zavedeny do tříd 1.stupně ZŠ, 2.stupně ZŠ nebo tercie osmiletého gymnázia a do úvodních ročníků střední školy, ověřování se zúčastnilo 11 pedagogů,

- zkušenosti vyučujících, které získali v průběhu zavádění nových metodických postupu ve výuce matematiky, byly pravidelně diskutovány na metodických setkáních pedagogů zúčastněných škol a na jednáních odborných řešitelů projektu, byly prezentovány rovněž na setkání s pedagogy škol Ústeckého kraje, kteří přijali pozvání na seminář organizovaný v červnu 2014 na Gymnáziu Teplice,

- cílová skupina na třech partnerských školách tohoto projektu ve školním roce 2013/2014 byla 257 žáků, jejich účast je dokladována třídními knihami.

 

Klíčová aktivita 05:
Zahraniční studijní stáž žáků SŠ a pedagogů ZŠ a SŠ

V rámci této klíčové aktivity budou vytvořeny podmínky pro účast zástupců jedné SŠ (Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem) v počtu 3 pedagogů a 3 žáků a ZŠ – jeden pedagog, na studijním pobytu na vybrané škole v zahraničí (Anglie, Německo). Výběr školy bude připravený v rámci řešení klíčové aktivity. Studijní pobyt umožní účastníkům porovnat přístupy k výuce matematiky, zúčastnit se přímo výuky v zahraničí v cizím jazyce (žáci i pedagogové). Pobyt by byl realizovaný v délce 1 týdne. Zkušenosti ze studijního pobytu budou využity při finálním dopracování nových metodických postupů výuky matematiky.

Pro zatraktivnění projektu je uvažována návštěva expozice science-learning parku Technické university v Drážďanech, příp. navázání spolupráce.

Klíčová aktivita je plánovaná na období 11/2013 - 06/2014. Do nákladů klíčové aktivity budou zahrnuty náklady kapitoly 7 (cestovné a náklady ubytování účastníků studijního pobytu), náklady kapitoly 2 (cestovné a náklady ubytování doprovodu skupiny) a 20% osobních nákladů odborného asistenta manažera vzdělávání.

 

Monitorovací zpráva 8:

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Klíčová aktivita byla zahájena až v tomto monitorovacím období. Řešitelský tým věnoval pozornost otevření kontaktů v ČR i v zahraničí, s jejichž využitím by bylo možné otevřít spolupráci s vybranou školou/školami v Anglii. Jako první možnost byl ověřený postup prostřednictvím zahraniční školy ParkLane - International School v ČR, která se snažila vytvořit kontakty, tato cesta se ale neosvědčila.

Druhou cestou bylo vyhledávání kontaktů prostřednictvím osobních kontaktů řešitelů. V minulosti se tento přístup osvědčil. Byly hodnoceny finanční možnosti zajištění této aktivity z hlediska náročnosti jednotlivých oblastí - doprava letadlem, ubytování a stravování. Výsledkem bylo zaměření vyhledávání škol v oblasti do které lze v dopravě využít nízkonákladovou dopravu s přímým letem. Tím by se vytvořila možnost zajistit v potřebném rozsahu ostatní náklady, ale v okrajových oblastech Londýna (s letišti Gatwick, Stanstead aj.) anebo oblastech v okolí Manchestru nebo Liverpoolu.

Pro zahraniční stáž byl po jednáních s Gymnáziem Ústí nad Labem a ZŠ Velké Březno vybrán možný termín realizace ve druhé polovině května resp. první třetině června. Při jednáních se školami v Anglii je prosazován zájem o účast na výuce ve 3.třídě ZŠ (v Anglii 4.třída, školní docházka začíná posledním rokem mateřské školy), tercii a kterékoliv třídě gymnázia.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Klíčová aktivita je v zahajovací etapě.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

Pokračovat v přípravě studijního pobytu žáků a učitelů v Anglii, zajistit výběr příslušné školy, projednat vhodný termín, připravit a zajistit všechny náležitosti cesty vybraných účastníků.

 

Monitorovací zpráva 9

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Studijní pobyt v Anglii bude realizovaný v termínu 15.6. - 20.6.2014. Probíhá příprava programu návštěvy na škole Onslow St Audrey´s School. Old Rectory Drive. Hatfield. Hertfordshire. (http://onslow.herts.sch.uk/) .

V programu návštěvy je uvažováno s účastí na dopolední výuce a následně diskuse s učiteli, zaměřené na:

1. Systém vzdělávání v UK (dělení na stupně škol, povinné předměty a nepovinné předměty, počty hodin výuky pro vybrané předměty, ukončování studia a jeho formy ukončování, vzdělávání v Anglii a Skotsku obecně - přístup, atd.); cílem je získat informace proč je školství v UK dnes efektivnější.

2. Vztah žáků a vztah rodiny ke škole.

3. Postavení matematiky v anglickém vzdělávacím systému (na kterých stupních je matematika povinná, jaká je hodinová dotace, jaké tematické celky jsou vyučovány vzhledem ke stupni školy, atd.).

4. Příprava učitelů matematiky, kvalifikační požadavky, požadavky na jejich praxi; jaké jsou kompetence učitelů.

5. Získání informací o studiu na škole, kterou navštívíme; další možnosti vzájemné spolupráce a kontaktů.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Ve spolupráci s Gymnáziem a SOŠ dr. V. Šmejkala Ústí n.L. a Základní školou Velké Březno byl připravený seznam účastníků - 4 učitelé a 3 žáci. Skupinu bude doprovázet pracovník příjemce dotace, který je jazykově připravený na zvládnutí studijního pobytu a zná podmínky v Anglii (Adekeye,R.), dále učitelé Šidák,M., Prchalová,D., Doubrava,P., Šidáková,L., žáci Malá,A., Havlíček,P., Křivský,L.

Vybraní žáci mají výborné znalosti anglického jazyka i studijní výsledky.

Byly zajištěny letenky (Praha - Londýn/Lutton - Praha), zajištěno ubytování a základní stravování.

Byl zpracovaný finanční plán s ohledem na rozpočet projektu. Celkově je počítáno na osobu 32.000,- Kč na pokrytí nákladů letenky, ubytování, stravování a dopravy v místě pobytu. Letenky byly pořízeny u společnosti Wizz Air (nízkonákladová) a cena jedné letenky činí 7.027,- Kč vč. cestovního pojištění účastníka. Náklady na ubytování (hotel Premier Inn, jiné ubytování není dostupné), snídani a večeři činí 2.000,- Kč na osobu a den.

Plánovaný rozpočet pro studijní pobyt nebude překročený.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO

Zajistit dopravu v Anglii (letiště, hotel, škola). Zajistit obědy a pitný režim. Dopracovat plán studijního pobytu skupiny na škole. Připravit prezentaci škol a prezentaci projektu.

 

Monitorovací zpráva 10

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Byl otevřený kontakt se školou Onslow St Audrey´s School. Old Rectory Drive.Hartgield. Hertgordshire

(http://onslow.herts.sch.uk/) a po řadě jednání dojednaný termín 15.6.- 20.6.2014. Příprava, organizace a realizace studijního pobytu 4 pedagogů a 3 žáků byla zajištěna v rámci této KA: zpracování finančního plánu studijního pobytu, limitů pro ubytování, stravování a dopravu, zajištění rezervace letenek, pojištění pro dopravu a pobyt, zajištění ubytování a stravování; nejefektivnější způsob - využití nabídky balíčků hotelu (ubytování, snídaně a večeře), obědy byly zajištěny ve škole, zajištění dopravy v Anglii, zajištění programu návštěvy učitelů v hodinách matematiky i některých dalších předmětů zajištění programu pro žáky, zajištění doprovodného programu. Skupinu doprovázel po celou dobu studijního pobytu pracovník Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o. Cílem bylo získat informace:

1. Systém vzdělávání v UK (dělení na stupně škol, povinné předměty a nepovinné předměty, počty hodin výuky pro vybrané předměty, ukončování studia a jeho formy ukončování, vzdělávání v Anglii a Skotsku obecně - přístup, atd.); cílem je získat informace proč je školství v UK dnes efektivnější.

2. Vztah žáků a rodiny ke škole.

3. Postavení matematiky v anglickém vzdělávacím systému (na kterých stupních je matematika povinná, jaká je

hodinová dotace, jaké tematické celky jsou vyučovány vzhledem ke stupni školy, atd.).

4. Příprava učitelů matematiky, kvalifikační požadavky, požadavky na praxi; kompetence učitelů.

5. Získání informací o studiu na Onslow St Audrey´s School; další možnosti vzájemné spolupráce a kontaktů.

Získané poznatky:

a) Anglický systém vzdělávání má obecně jinak diferencovaný školský systém. Předškolní a primární

vzdělávání se příliš neliší, sekundární vzdělávání končí v UK v 16-17 letech. Výuka je relativně volnější, součástí výuky je diskuze. Známky v průběhu roku nejsou, píše se až výstupní test.b) Při porovnání žáků se ukazuje, že naši žáci jsou lépe připraveni osvojovat si matematické a jiné kompetence.

c) Podobným problémem obou systémů je nedostatečná kvalita učitelů(jsou dobří, ale i vyloženě špatní) a také podfinancování školství. V Anglii důraz na výsledky, škola, která nevykazuje výsledky, může být vyškrtnuta z rejstříku.

d) Důvod vyšší efektivity anglického systému tkví v kvalitě terciárního vzdělávání. V ČR je příliš vysoký počet VŠ, které generují absolventy nedostatečné odbornosti. Od kvality VŠ vzdělávání se potom odvíjí kvalita nižších stupňů škol.

e) Na rozdíl od ČR mají rodiče i žáci ke škole přirozený respekt. V obou zemích má matematika dostatečně pevné postavení.

f) Časová dotace v oblasti sekundárního vzdělávání je na nižším stupni (2. st. ZŠ) 4hodinová, na vyšším stupni (SŠ) je min. 3 hodinová. Podmínky pro výuku jsou ve Velké Británii lepší, výstupy však nikoliv.

g) Zajímavou oblastní je příprava k maturitě, kde je speciálně vyučována část učiva, která běžně patří do osnov na našich školách. Obecně se v západní Evropě i Anglii přenáší vyšší středoškolská matematika do terciárního sektoru.

h) Příprava pedagogů na vyučování je velmi pečlivá, pracovní doba učitelů končí každý den kolem 16 hodiny, např. píší na studenty hodnocení, která zaberou hodně času.

i) Všechny hodiny byly svou skladbou velmi podobné, začátek vždy: 5 příkladů na rychlé opakování učiva, které se právě neprobíralo. Tento způsob se zdál být velmi efektivním a bylo by dobré zavést jej do praxe i u nás.

j) Překvapením bylo, že žáci nemuseli počítat nic zpaměti, dostali hned kalkulačky. Bylo nám vysvětleno, že tito žáci ukončí studium a půjdou někam pracovat a ti, kdo, chtějí dosáhnout vyššího vzdělání, budou navštěvovat tzv. "6th form", kde je matematika náročnější.

k) Žáci se rozdělují dle výkonnosti (podle výsledků testů), je to silná motivace dostat se do lepší skupiny.

l) Učitel má svoji třídu, žáci se přesouvají, nenosí pomůcky na vyučování.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Ve spolupráci s Gymnáziem a SOŠ dr. V. Šmejkala Ústí n.L. a Základní školou Velké Březno byl připravený výběr účastníků - 4 učitelé a 3 žáci (učitelé Šidák,M., Prchalová,D., Doubrava,P., Šidáková,L., žáci Malá,A., Havlíček,P., Křivský,L.). Vybraní žáci měli velmi dobrou znalost anglického jazyka i studijní výsledky. Studijní pobyt se uskutečnil ve dnech 15.6. ? 20.6.2014 na škole Onslow St. Audrey's v Hatfiledu. Skupinu doprovázel pracovník příjemce dotace, který byl jazykově připravený na zvládnutí studijního pobytu a znal podmínky v Anglii (Adekeye,R.).

Byly získány informace o výuce matematiky, vč. návštěvy výuky jiných předmětů. Studijní pobyt přinesl řadu námětů, které si ale při realizaci vyžádají delší čas. Přínosem pro učitele i žáky byla možnost rozšířit si jazykové znalosti v oboru matematiky. Kontakty s novým partnerem budou dále školou rozvíjeny. Hodnocení studijního pobytu je přílohou monitorovací zprávy.

 

 

Řešené projekty

ESF bez-ustipng.png

Vzdělávání pro zvýšení kvality života na venkově

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESF ESF

Matematika hrou

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESFESF

Vzdělávání lektorů a vzdělávání krizových poradců pro rozpoznání a zvládnutí rizik spojených s podnikáním.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE