Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o.

Ekonomické poradenství pro malé a střední podniky

Tis Praha

Tis Praha

pondělí, 12. září 2016
V září 2016 byl úspěšně zorganizován studijní pobyt pro posluchače MBA z University of Salford. Během týdne od 5. do 11. září navštívili... Více...

čtvrtek, 30. června 2016
Bylo ukončeno pětileté období udržitelnosti projektu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost", RČ: CZ.1.07/1.1.13/22.0012 Více...
Všechny články...
O tomto projektu Tisk Email

Cíle Projektu:

Cílem projektu je připravit a zavést nové metodické postupy výuky matematiky pro ZŠ a SŠ v Ústeckém kraji tak, aby zvýšil zájem dětí o matematiku a její využití v praktickém životě.

Výukové materiály budou zpracovány v modulové struktuře tak, aby dávaly otevřené možnosti pro zařazení modulů do ŠVP dle potřeb a možností jednotlivých SŠ. Projekt bude řešit následující moduly: algebra, geometrie. Východiskem pro zpracování programu pro ZŠ bude snaha vysvětlit a přesvědčit žáky o významu matematiky pro život v současných podmínkách. Půjde o jejich elementární návyky, pochopení základních principů, vytvoření optimálního poměru logiky a drilových cvičení. Celá výuka matematiky na základním stupni by měla být interaktivní, nový vztah učitel – žák. Základní úroveň znalostí matematiky po ukončení ZŠ by měla umožnit jejich plynulý přechod na SŠ všeobecného anebo odborného zaměření. I na primárním stupni bude matematika doplněna o prvky finanční gramotnosti.

Základem výuky matematiky na SŠ se musí stát motivace pro žáky tím, že se přesvědčí o tom, že matematická logika se uplatňuje v různých oborech života. Snahou bude atraktivita a využití matematiky s přesahem do oblasti finanční gramotnosti. Vzdělávání bude založeno na logice výkladů, zkušeností získané hrou více než drilem, ukázkách příkladů z praxe různých oborů.

V rámci projektu bude realizováno vzdělávání 8 pedagogů ze tří partnerských škol (1 ZŠ, 2 SŠ), kteří budou následně zavádět nové metodické postupy výuky matematiky do vzdělávání žáků základních a středních škol. (60).

Budou využity zkušenosti ze zahraniční stáže. Budou vytvořeny metodické týmy pro výuku daných oblastí a formou workshopů budou do projektu zapojováni i pedagogové dalších SŠ regionu včetně přizvání zástupců ZŠ. Součástí projektu bude vybavení ZŠ a SŠ interaktivní technikou pro zatraktivnění výuky matematiky, vybavení PC a vybavení odborných řešitelů projektu notebooky. Digitální kamera zajistí pořízení záznamů z výuky matematiky a zahraniční stáže.

Zdůvodnění potřebnosti:

Zvýšení matematické gramotnosti žáků ZŠ s SŠ je jedním ze základních prvků zkvalitňování celého systému počátečního vzdělávání. Výsledky našich žáků na světových olympiádách anebo v mezinárodním srovnání nejsou potěšující, dochází dokonce k jejich zhoršení. Přitom matematika se stává předmětem, který nemůže absentovat v žádném oboru vysokoškolského studia, matematika se uplatňuje v různých oborech lidské činnosti, je základem rozvíjení a využívání informačních a komunikačních technologií, je základem pro zvládnutí finanční gramotnosti.

Nestačí pouze do kurikální formy zapracovat nové metodické postupy výuky matematiky Tento prvek je třeba komplexně podpořit motivací žáků, příklady z praxe různých oborů, přípravou pedagogů na to, jak žáky motivovat, jak více na ně působit (učitel může zájem žáků o matematiku výrazně ovlivnit) s využitím psychologických a sociologických metod, s využívaním her a interaktivní komunikace. Je třeba využít partnerství různých vzdělávacích úrovní, ale také předpoklad koncepce zpracované na základě analýzy požadavků vybraných oborů vysokoškolského studia a oborového užití matematiky.

Nezbytným prvkem je využití zahraničních zkušeností.

Potřebnost takovéhoto projektu vyjádřily tři školy ÚK tím, že se zapojily do řešení projektu a tím, že budou zdrojem pro obě cílové skupiny projektu. Pro projekt byly vybrány ZŠ Velké Březno, Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem a Gymnázium Teplice.

Žadatel má zkušenosti s organizací a řízením vzdělávání (od žáků SŠ po malé a střední podnikatele), přípravou vzdělávacích programů v ČR i v mezinárodním partnerství. Projekt nabízí zcela nový vzdělávací program pro výuku matematiky na ZŠ a SŠ, který v uvedených souvislostech nebyl zatím realizovaný.

|Popis cílové skupiny:

Projekt bude pracovat se dvěma cílovými skupinami:

a) skupina žáků ZŠ a SŠ Ústeckého kraje

b) skupina pedagogů ZŠ s SŠ vyučujících matematiku v Ústeckém kraji.

Výběr obou cílových skupin bude probíhat ve spolupráci škol a příjemce dotace. Na každé škole bude vybrána jedna třída (celkem 20 žáků), ve které bude realizována výuka matematiky s využitím nových metodických postupů ve školním roce 2013-2014. Cílem bude vybrat takové třídy, ve kterých bychom nejenom ověřili základní témata dané pro uvedenou třídu, ale aby bylo možné pilotně ověřit vzájemnou návaznost výuky mezi primárním a sekundárním stupněm počátečního vzdělávání. Rozhodnutí o časovém průběhu zavádění a hodinovém rozsahu bude provedeno v rámci zpracování koncepce a bude vycházet z předmětové návaznosti ve výuce matematiky.

Výběr druhé cílové skupiny bude připravený jednotlivými partnerskými školami. Půjde o vyučující matematiky, pro které bude v projektu připraveno vzdělávání ve všech oblastech, které podpoří a rozvinou jejich způsobilost, znalost a dovednosti tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší kvality vzdělávání žáků. Pedagogové absolvují úvodní vzdělávání, kde jim budou podrobně představeny učební materiály a metodické postupy, jejich obsah a také práce s moderní ICT ve výuce. Celkem se bude jednat o 8 proškolených pedagogů (2 pedagogové ZŠ a z každého gymnázia 3 pedagogové), kteří pak zahájí výuku matematiky ve vybraných třídách ZŠ a SŠ podle nových metodických postupů Celkový hodinový rozsah školení pedagogů je 54 hodin, výuka bude probíhat v pátek nebo v sobotu, dle možností cílové skupiny.

 

Řešené projekty

ESF bez-ustipng.png

Vzdělávání pro zvýšení kvality života na venkově

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESF ESF

Matematika hrou

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESFESF

Vzdělávání lektorů a vzdělávání krizových poradců pro rozpoznání a zvládnutí rizik spojených s podnikáním.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE