Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o.

Ekonomické poradenství pro malé a střední podniky

Tis Praha

Tis Praha

pondělí, 12. září 2016
V září 2016 byl úspěšně zorganizován studijní pobyt pro posluchače MBA z University of Salford. Během týdne od 5. do 11. září navštívili... Více...

čtvrtek, 30. června 2016
Bylo ukončeno pětileté období udržitelnosti projektu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost", RČ: CZ.1.07/1.1.13/22.0012 Více...
Všechny články...
OP VK Tisk Email

06png.png

Strategie Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je plně v souladu se základními strategickými dokumenty České republiky. OP VK vychází z Národního strategického referenčního rámce 2007-2013 (dále jen NSRR), přičemž globální cíl OP VK zajišťuje významnou část Strategického cíle NSRR. Dále se opírá o Národní Lisabonský program 2005-2008, resp. Národní program reforem ČR (dále jen NPR) a také o Strategii hospodářského růstu (dále jen SHR).

Současně OP VK podporuje hlavní linie Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílou knihu) a oblasti vymezené v Dlouhodobých záměrech vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 2005 a především 2007. OP VK v neposlední řadě reflektuje závěry a doporučení strategických dokumentů vytyčujících politiku v oblasti rozvoje lidských zdrojů, kterými jsou Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku 2007.

OP VK respektuje Politiku soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti: Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost 2007-2013 (dále jen SOZS), Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Integrované směry pro růst a zaměstnanost a návrh Nařízení o Evropském sociálním fondu.

Globální cíl operačního programu je plně v souladu se třetí obecnou zásadou SOZS - „více a lepších pracovních míst" a se Strategií hospodářského růstu ČR. Globálním cílem OP VK pro období 2007 - 2013 je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Specifické cíle OP VK představují cesty, které povedou k naplnění globálního cíle. Specifickými cíli OP VK jsou:

1.       Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantující uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.

2.       Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice, zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek.

3.       Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky.

4.       Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto jednotlivých částí systému celoživotního učení.

Specifické cíle spadají do rámce prioritní osy NSRR Otevřená, flexibilní a soudržná společnost a Konkurenceschopná česká ekonomika. Všechny specifické cíle tvoří konzistentní celek obsahového návrhu a zaměření prioritních os OP VK.

Vzhledem k řešení projektu je důležitá informace o prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání.

Tato prioritní osa je zaměřena na podporu prvního specifického cíle OP VK, který řeší rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání. Při realizaci prioritní osy je akcentováno respektování rovného přístupu, podpora klíčových kompetencí, zajištění kvality vzdělávání pedagogických pracovníků a zohlednění individuálního nadání každého jednotlivce tak, aby se zvýšila uplatnitelnost absolventů škol na trhu práce a zároveň bylo dosaženo pozitivního přístupu k dalšímu vzdělávání.

Realizací této prioritní osy bude dosaženo především prostřednictvím dokončení kurikulární reformy a propracování a poskytnutí komplexní metodické podpory pro tvorbu a realizaci vzdělávacích programů a jejich inovaci s nezbytným důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků. Bude poskytnut prostor pro provádění zpětných korekcí a inovací jednotlivých kroků kurikulární reformy, a to na základě monitorování, hodnocení, sebehodnocení škol a nástrojů pro zajišťování kvality. Výraznou roli bude hrát mimo jiné i síťování škol a podpora partnerství a spolupráce škol, školských zařízení a ostatních institucí se zvláštním zřetelem na trh práce, ale i komunitní rozvoj. Podpořeno bude rovněž zapojení českých škol a školských zařízení do mezinárodních projektů.

V rámci této prioritní osy budou specificky podpořeny rovné příležitosti všech, kteří do vzdělávacího systému vstupují, a dále tvorba individuálních vzdělávacích plánů a to rovněž s důrazem na problematiku romského etnika. Důraz bude zejména kladen na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na tvorbu optimálních podmínek pro mimořádně nadané žáky. Pozornost bude věnována různým aspektům vzdělávání pro udržitelný rozvoj - zejména prevenci rasismu a xenofobie, podpoře multikulturní a environmentální výchovy a vzdělávání. Výraznější pozornosti se dostane vzdělávání dětí cizinců žijících na území ČR. Dále bude podpořen a hlouběji propracován systém nabídky asistenčních služeb s důrazem na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávacího systému včetně podpory tzv. „záchytné sítě" pro rychlý návrat do systému počátečního vzdělávání. Pozornost bude věnována rovněž rozvoji kariérového poradenství. V neposlední řadě bude výrazně podpořeno vytvoření motivujícího systému dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, dále pak systematická podpora tohoto vzdělávání s důrazem jak na odborné kompetence, tak na kompetence vedoucí ke zvyšování manažerských schopností nutných pro další rozvoj škol a školských zařízení.

Globální cíl prioritní osy 1: Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.

Specifické cíle prioritní osy 1:

1. Zvýšení kvality počátečního vzdělávání.

2. Zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

3. Zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

V prioritní ose 1 jsou formulovány tři oblasti podpory:

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání.

1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

 

Řešené projekty

ESF bez-ustipng.png

Vzdělávání pro zvýšení kvality života na venkově

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESF ESF

Matematika hrou

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESFESF

Vzdělávání lektorů a vzdělávání krizových poradců pro rozpoznání a zvládnutí rizik spojených s podnikáním.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE