Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o.

Ekonomické poradenství pro malé a střední podniky

Tis Praha

Tis Praha

pondělí, 12. září 2016
V září 2016 byl úspěšně zorganizován studijní pobyt pro posluchače MBA z University of Salford. Během týdne od 5. do 11. září navštívili... Více...

čtvrtek, 30. června 2016
Bylo ukončeno pětileté období udržitelnosti projektu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost", RČ: CZ.1.07/1.1.13/22.0012 Více...
Všechny články...
Co se v projektu řeší Tisk Email

červenec - říjen 2014 / Monitorovací zpráva 1

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Řešení KA je v harmonogramu projektu vymezeno pro období srpen - prosinec 2014. V tomto monitorovacím období byla věnována pozornost zapojení všech odborných řešitelů do přípravy vzdělávacích programů, vyhledávání lektorů, kteří by mohli projít přípravou na vedení vzdělávacích seminářů, přípravu učebních textů a přípravu přednášek.

V rámci jednotlivých vzdělávacích programů bylo zajištěno následující řešení:

- základy počítačových dovedností; byla připravena nová koncepce vzdělávacího programu, která vychází z budoucích potřeb cílové skupiny. Byly zpracovány nové učební texty, ve kterých jsou vysvětleny základní pojmy ICT, přístup ke zpracování textu jako klientská aplikace anebo webová aplikace. V další kapitole jsou charakterizovány postupy získávání informací a komunikace prostřednictvím počítače a charakteristika dalších digitálních kompetencí (internet, WiFi, e-learning aj.). Pro cílovou skupinu, u které lze předpokládat, že nebude v oblasti SW kupovat poměrně finančně náročný Office, byl zpracován systém Office Online, umožňující využít toto prostředí pro poštu, ukládání, zpracování a sdílení dokumentů. Pro názornější a srozumitelnější přístup byl zvolený příklad rodinné komunikace, který spojuje všechny aktivity připravené ve vzdělávacím programu.

Aktualizace tohoto vzdělávacího programu výrazně přizpůsobila vzdělávání potřebám cílové skupiny.

- finanční gramotnost; byly připraveny aktualizované pracovní verze čtyř přednáškových bloků: základy finančního zabezpečení rodiny, přístup rodiny a způsob jak o finance pečovat, přístup k půjčkám, hodnocení, výběr, rizika, možnosti řešení zadluženosti v nové legislativě. Aktualizace již realizovaného programu si v této oblasti vyžádala jak nové informace, tak také jiný způsob výkladu. Jde o vysvětlení pojmů a naznačení způsobu uvažování, hodnocení a zajištění. Jsou připraveny příklady přípravy rodinného rozpočtu, zvažování příjmů a výdajů, přehodnocení výdajů, úvahy o spoření nebo investicích, aj.

- spotřebitelská gramotnost; byly zpracovány dva cykly přednášek - maloobchodní trh v ČR (cílem je naučit posluchače orientovat se na trhu, poznat odlišnosti mezi jednotlivými typy maloobch.prodejen, orientovat se v informacích, které musí být uváděny na potravinách a znát informace, na základě kterých je dobré se rozhodovat o koupi zboží) a právní úprava ochrany spotřebitele (rozdíly ve veřejnoprávní a soukromoprávní ochraně, rámcové seznámení se s NOZ a informace o tom, jak se spotřebitel může domoci svých práv). Pro lektory byly připraveny potřebné podklady, právní normy a byla odborně zajištěna příprava lektorů na výuku v uvedených dvou cyklech.

- základy podnikání; byl aktualizovaný vzdělávací program, připraveny pracovní verze čtyř výukových materiálů, zaměřených na podnikání, jak se stát úspěšným podnikatelem (s aplikací psycholog. a sociolog. základů), základy podnikání - od rozhodnutí o realizaci, výběru právní formy po zpracování zakladatelského rozpočtu s využitím výpočetní techniky a byly zpracovány informace o podnikání vybraných firem, o krizových momentech jejich rozvoje, motivacích k založení podniků a podnikání, aj. pro diskusi s účastníky vzdělávání.

- právní vzdělávání; tento vzdělávací program nebyl dosud připravený a je vytvářený nově pro vzdělávání cílové skupiny. Práce na tomto vzdělávacím programu je poznamenaná tím, že NOZ je v platnosti pouze od počátku roku 2014, přináší řadu nových, někdy obtížně identifikovatelných záležitostí. Pro jednoznačný výklad pravidel postrádáme platné judikáty. Byly připraveny tři ze čtyř plánovaných částí - změny pracovního práva, práva a povinnosti občanů v oblasti závazkového práva, změny v rodinném právu. Do poslední části zbývá dopracovat dědické právo a poslední část - vlastnictví a věcná břemena.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

- pracovní verze učebních textů - závazkové právo, pracovní právo a rodinné právo

- pracovní verze podkladů pro vzdělávací program základy podnikání, vč. využití ICT

- 2 přednášky vzdělávacího programu spotřebitelská gramotnost a nezbytné podkladové dokumenty pro lektory

- pracovní verze učebních textů vzdělávacího programu finanční gramotnost

- učební texty Základy počítačových dovedností a Office Online

Všechny výstupy této klíčové aktivity jsou přiloženy v monitorovací zprávě.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

V dalším monitorovacím období bude řešení v rámci jednotlivých vzdělávacích programů pokračovat tak, aby byla připravena realizace všech vzdělávacích programů:

- základy počítačových dovedností: dopracovat učební texty o využití Excel pro práci v tabulkách, jak si nastavit automatické sečítání, odečítání, dělení a násobení; dopracovat cyklus 4 přednášek; zajistit odbornou přípravu vybraných lektorů pro zajištění přednášek ve vybraných obcích;

- finanční gramotnost: dopracovat cyklus 4 přednášek a připravit pracovní materiály pro účastníky vzdělávání; zajistit odbornou přípravu vybraných lektorů pro zajištění přednášek ve vybraných obcích;

- spotřebitelská gramotnost; dopracovat zbývající dva cykly přednášek a připravit lektory pro realizaci přednášek v obcích;

- základy podnikání - dopracovat finální znění pracovních podkladů a připravit lektory pro realizaci přednášek v obcích;

- právní vzdělávání - dopracovat část zaměřenou na vlastnictví a jiná věcná práva a připravit finální verzi učebních textů; zajistit lektory pro vybrané přednášky v obcích.

 

listopad 2014 – leden 2015 / Monitorovací zpráva 2

 

Klíčová aktivita 01 – Příprava vzdělávání

Popis realizace klíčové aktivity:

V monitorovacím období směřovaly aktivity řešitelského týmu k zajištění přípravy všech seminářů v pěti vzdělávacích programech v souladu s jejich koncepcí. Vedení projektu spolupracovalo

- s odbornými garanty vzdělávacích programů při úpravě a aktualizaci zaměření učebních textů a přednášek,

- s garantem právního vzdělávání při tvorbě nového vzdělávacího programu, učebních textů.

Ukázalo se, že je potřebné provázat jednotlivé vzdělávací programy, např. využití NOZ nejenom v právním vzdělávání, ale také spotřebitelské a finanční gramotnosti. Zájem posluchačů základních počítačových dovedností nás vedl k tomu připravit i v dalších vzdělávacích programech ukázky využití počítačů, např. v základech podnikání (podnikatelský záměr, podnikatelský rozpočet), ve spotřebitelské gramotnosti (osobní/rodinný rozpočet) anebo využít vyhledávání na internetu. Zkušenosti z průběhu vzdělávání v jednotlivých obcích umožňují lepší přípravu lektorů pro další semináře.

Byla věnovaná pozornost přípravě harmonogramu seminářů v jednotlivých obcích UK a MSK ve spolupráci s partnery tak, aby zvolené termíny a způsob organizace seminářů vyhovoval cílové skupině. I když byly termíny vždy schválené cílovou skupinou, bylo třeba v průběhu realizace vzdělávání reagovat pružně v situacích, kdy se ukázalo, že velká část účastníků se nebude schopna semináře zúčastnit.

S ohledem na počet obcí a realizaci seminářů ve dvou vzdálených krajích bylo nutné rozšířit počet lektorů, vyhledat zejména lektory, kteří mohli přednášet v MSK a UK a připravit je konzultačně v jednotlivých tématech na využití připravených přednášek. Lektorský sbor byl rozšířený o 5 nových lektorů. Uzavřené smlouvy a životopisy dokládající jejich kvalifikaci byly doloženy v příloze MZ.

Byly zajištěny mobilní učebny potřebným počtem notebooků (s ohledem na navýšení monitorovacích indikátorů po 10 ks) s tím, že se notebooky převáží do obce, ve které se pro realizaci semináře potřebují.

Pro výuku v jednotlivých vzdělávacích programech byly dopracovány přednášky i učební texty:

- základy počítačových dovedností: dopracovaná problematika využití Excel pro práci v tabulkách, jak si nastavit automatické sečítání, odečítání, dělení a násobení; dopracované učební texty o základech počítačových dovedností;

- finanční gramotnost: dopracovaný cyklus 4 přednášek, připravené učební texty pro účastníky vzdělávání; zajištěna odborná příprava vybraných lektorů;

- spotřebitelská gramotnost; dopracované zbývající dva cykly přednášek (3. a 4. seminář) a příprava lektorů;

- základy podnikání - dopracované podklady pro první dva semináře; příprava lektorů;

- právní vzdělávání - zpracované učební texty a příprava lektora pro realizaci seminářů v MSK;

Popis výstupů klíčové aktivity v průběhu monitorovacího období:

Hlavní pozornost byla věnovaná přípravě dalších vzdělávacích kurzů, které budou zahájeny koncem ledna, počátkem února 2015 - finanční gramotnost, základy podnikání, právní vzdělávání.

Výstupy:

- Finanční gramotnost, přednášky pro 4 semináře

- Základy podnikání, přednášky pro 2 semináře, počítačové zpracování základního podnikatelského rozpočtu a základního podnikatelského plánu

- učební texty - finanční gramotnost, právní vzdělávání, základy počítačových znalostí

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího monitorovacího období:

Hodnocení průběhu všech ukončených seminářů. Aktualizace přednášek a učebních textů u vzdělávacích programů, které byly realizovány ve všech obcích s využitím zkušeností. Dopracování učebních textů a přednášek základy podnikání. Aktualizace harmonogramu realizace seminářů v případě reakce obcí.

 

Klíčová aktivita 02 – Realizace vzdělávání

Popis realizace klíčové aktivity:

V monitorovacím období byly zahájeny ve všech 7 obcích dva vzdělávací programy - spotřebitelská gramotnost a základy počítačových dovedností. S výjimkou obce Rybniště, kde byla realizace posledního semináře přesunuta až do února 2015, byly oba vzdělávací kurzy ukončené (Dvorce, Křišťanovice, Malečov, Bořislav, Dolní Poustevna a Rybniště). Vzdělávání v programu Základy počítačových dovedností bylo organizováno ve čtyřech seminářích a ve všech byl vždy dán posluchačům prostor pro praktické procvičení a dotazy. Jednotlivé semináře byly zaměřeny na:

- základní pojmy informačních a komunikačních technologií, jak s počítači pracovat, jak si udržovat pořádek a

- systém v informacích na počítači;

- jak pracovat s textovým procesorem, jak pracovat s tabulkami, grafy a číselnými údaji;

- jak ovládat prostřednictvím počítače elektronickou poštu, přijímání a odesílání zpráv, práce s internetem a

- vyhledávání;

- poskytnutí informací a praktické cvičení ve využívání ostatních digitálních kompetencí.

Účastníkům byly poskytnuty základní učební texty, s jejich využitím budou dále schopni rozvíjet své počítačové kompetence.

Vzdělávání v programu Spotřebitelská gramotnost bylo rovněž realizováno ve čtyřech seminářích:

- jak se orientovat na maloobchodním trhu, základní informace pro spotřebitele - výběr, prodejní praktiky, balení - povinné údaje, pochopení reklamy, cenové praktiky a kvalita;

- nová právní úprava práv a povinností spotřebitele, instituce garantující práva a povinnosti spotřebitele a možnosti hledání pomoci při řešení spotřebitelských problémů;

- internetové obchodování, výhody, nevýhody, obchodní podmínky a možnosti odstoupení od smlouvy podle NOZ;

- podvodné praktiky na spotřebitelském trhu, ke kterým dochází při obchodu mimo kamenné obchody (na předváděcích akcích anebo pouličních prodejích);

- Organizace seminářů byla přizpůsobena možnostem cílové skupiny:

- semináře se konaly v sobotu, s programem dopoledne spotřebitelská gramotnost, odpoledne počítače, v jiné obci byl sobotní program zahájený počítači a pokračoval odpoledne spotřebitelskou gramotností. Byly to obce ÚK, kde se tím zvyšovala náročnost organizace na zajištění lektorů, lektor se v průběhu polední přestávky dopravoval do jiné obce; semináře se konaly v intervalu 14 dnů;

-  semináře v sobotu u obou témat byly zajištěny jednom lektorem; semináře se konaly v intervalu 14 dnů;

- semináře se konaly každý pátek (Křišťanovice), vždy semináře jednoho vzdělávacího programu; z tohoto důvodu bylo třeba hledat lektorské zajištění v regionu MSK (vzhledem k dopravní vzdálenosti).

Není to o velkých číslech, vzdělání je organizováno v obcích do 2000 obyvatel, ale zkušenosti z realizace vzdělávání potvrzují zájem cílové skupiny. Pozitivně je třeba hodnotit zajištění vzdělávání mobilními učebnami. Program Základy počítačových dovedností: věková struktura většinou obsáhla všechny generace, pro které bylo vzdělávání určeno (v MSK se ukázal i zájem ve skupině důchodců). Zhruba třetina účastníků vzdělávání používala počítač v zaměstnání (některé specializované programy) a ovládala používat e-mailovou komunikaci a internet.

Vzhledem k orientaci na využívání on-line Office se všem rozšířila možnost dalšího využívání e-mailu, internetu, ale především Word a Excel a tím zlepšit uplatnění na trhu práce nebo v podnikání. Na hodiny se připravovaly a posílaly mailem požadavky na další hodiny. Účastníci kurzu se především naučili aktivně využívat internet i v jiných vzdělávacích programech, vyhledávat si potřebné informace (spotřebitelská gramotnost).

Posluchači se domnívali, že problematice spotřebitelské gramotnosti dostatečně rozumí, ale v průběhu seminářů se jejich aktivita zvyšovala, zapojovali se do diskuse, zejména o faktorech ovlivňujících nákup. Zdůrazňovali nízké příjmy a nutnost orientovat se cenou a ne kvalitou.

Popis výstupů klíčové aktivity v průběhu monitorovacího období:

Bylo vydáno 57 osvědčení za úspěšné absolvování vzdělávání v kurzu Spotřebitelská gramotnost a 63 osvědčení

za úspěšné absolvování vzdělávání v kurzu Základní počítačové dovednosti. Celkem úspěšně absolvovalo vzdělávání 120 osob.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího monitorovacího období:

Pokračovat ve vzdělávacích kurzech, které byly zahájeny v tomto monitorovacím období (Rybniště – spotřebitelská gramotnost) a zahájit nové vzdělávací kurzy: právní znalosti, finanční gramotnost a základy podnikání v jednotlivých obcích dle harmonogramu. Zaměřit se na hodnocení průběhu vzdělávání podle jednotlivých vzdělávacích programů a připravit doporučení pro úpravu učebních textů.

 

Klíčová aktivita 03 – Propagační a informační kampaň

Popis realizace klíčové aktivity:

Prezentace a publicita projektu byla zaměřena

a) na informování o vzdělávacích kurzech, které v obci probíhají. Byla to snaha upozornit na termín konání semináře přihlášené účastníky, ale také získat další zájemce o přednášenou problematiku. Dále byla na místnosti, ve které probíhal seminář, umístěna informační tabulka o konání semináře ve vzdělávacím programu financovaném z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.

b) na šíření informací o dalších připravovaných vzdělávacích programech v obcích s cílem získat nové zájemce o vzdělávání pro další vzdělávací programy, které v obcích budou realizovány.

Význam této KA je pro celou realizaci projektu velký, je to přímý kontakt s cílovou skupinou, důležitý pro splnění stanovených monitorovacích indikátorů po celou dobu realizace projektu. Získání a motivace cílové skupiny pro vzdělávání je stále důležitým úkolem pro všechny řešitele projektu.

Pokračovala spolupráce s regionálními partnery při prezentaci projektu v obcích, ale také při zajišťování míst realizace jednotlivých seminářů. K dalším změnám ve výběru obcí jak v Ústeckém tak i Moravskoslezském kraji nedošlo. Většina obcí je vzdělávání nakloněna a spolupracuje při prezentaci vzdělávání mezi cílovou skupinou zejména je to prezentace programů v osobním kontaktů s obyvateli obcí. Orientovali jsme se na využití referencí účastníků dvou již ukončených vzdělávacích programů, na předávání jejich zkušeností spoluobčanům. Zaměřili jsme se zejména na propagaci právního vzdělávání.

Další publikační aktivity byly spojeny s přípravou a kontrolou dodržování pravidel publicity projektů OP VK ve všech dokumentech a materiálech zpracovaných v rámci realizace projektu: přednášky, učební texty, prezenční

listiny, zápisy z jednání, informační a upozorňující letáčky, DPP, výkazy práce, objednávky aj.

Popis výstupů klíčové aktivity v průběhu monitorovacího období:

Přihlášky cílové skupiny do vzdělávání: celkem 135 osob.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího monitorovacího období:

Pokračovat v osvědčeném postupu, využít dobré výsledky realizovaných seminářů pro propagaci dalších vzdělávacích programů. Zajistit dodržování pravidel publicity projektu.

únor 2015 – duben 2015 / Monitorovací zpráva 3

 


Klíčová aktivita 01 – Příprava vzdělávání

Popis realizace klíčové aktivity:

Také v průběhu tohoto monitorovacího programu probíhala postupná úprava vzdělávacích programů. Hlavní aktivity směřovaly do přizpůsobení výkladu problematiky v jednotlivých obcích podle složení cílové skupiny. V základech výpočetní techniky bylo třeba rozdílně postupovat v části věkově starších posluchačů a to zejména věnovat se důsledněji seznámení se základními pojmy. V cílových skupinách, kde již základní zkušenosti nebyly problémem, byl výklad doplňován praktickými aplikacemi a širším využitím Word a Excelu. Využití výpočetní techniky se potom provázalo více v seminářích Finanční gramotnosti, kde posluchači pracovali na osobním rozpočtu, vyhodnocení nejvhodnějších půjček anebo vyhodnocení nejvýhodnější formy úspor. V seminářích Základů podnikání bylo zapojení výpočetní techniky doplněno při formování podnikatelského rozpočtu. Zcela specifickým je vzdělávací program Právního vzdělávání, problematika nového Občanského zákona si žádá postupné doplňování podle oblasti zájmů dané cílové skupiny. V některých obcích to byly zvýšené požadavky na problematiku rodinného práva, v jiných obcích to bylo pracovní právo.

Odborní garanti věnovali velkou pozornost metodické přípravě lektorů, o které byl rozšířený lektorský sbor. Spolupracovali s lektory na hodnocení průběhu seminářů, postupně pracovali na zpřesnění přednášek anebo doplnění učebních textů. V tomto monitorovacím období byly dopracovány 2 případové studie pro základy podnikání, jedna studie byla zaměřena na hlavní aspekty rozhodnutí o podnikání a charakteristiku oblastí zakladatelského rozpočtu, druhá poskytuje ukázku počátků a etap rozvoje podnikání u vybraných malých podnikatelských subjektů. Odborní garanti postupně finalizují učební texty vzdělávacích programů.

Popis výstupů klíčové aktivity v průběhu monitorovacího období:

Výstupem jsou

- dopracované dvě případové studie pro vzdělávací program Základy podnikání,

- metodická příprava rozšířeného lektorského sboru, kterou zajišťovali odborní garanti jednotlivých vzdělávacích programů,

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího monitorovacího období:

V závěrečném monitorovacím období bude třeba zajistit finální dopracování všech učebních textů a připravených přednášek. Zpracovat souhrnné hodnocení průběhu vzdělávání.

 

Klíčová aktivita 02 – Realizace vzdělávání

Popis realizace klíčové aktivity:

Hlavním cílem této klíčové aktivity bylo zajištění přípravy a realizace seminářů ve zvolených pěti vzdělávacích programech v obcích Ústeckého a Moravskoslezského kraje (celkem 7 obcí). Projektový tým věnoval velkou pozornost

- získávání cílové skupiny účastníků vzdělávání;

- aktualizaci harmonogramu realizace jednotlivých seminářů dle možností účastníků v jednotlivých obcích a - zajištění lektorů.

Zájem cílové skupiny o vzdělávání základů počítačové techniky byl největší ve všech vybraných obcích. Při seminářích se ale lektoři potýkali s problémem výkladu z důvodu rozdílné úrovně znalostí a zkušeností. Většina posluchačů by měla zájem v tomto vzdělávání dále pokračovat. Pozitivně byla hodnocena vybavenost mobilními učebnami a možnost využívat výpočetní techniku i v rámci dalších vzdělávacích programů. Zájem posluchačů o další vzdělávací programy: právní vzdělávání, finanční gramotnost, spotřebitelská gramotnost, základy podnikání. U základů podnikání bylo třeba nejdříve překonat obavu posluchačů z vlastního podnikání, u spotřebitelské gramotnosti zase překonat pocit, že posluchači nepotřebují žádné další informace. V obou programech se podařilo cílovou skupinu posluchačů zaujmout a motivovat.

Organizace seminářů se v jednotlivých obcích lišila. V tomto monitorovacím období se k původním modelům (semináře v sobotu, 14denní cyklus a semináře pátek, každý týden, tj. semináře dvakrát 7 hodin anebo semináře 4krát 3,5 hodiny) přidaly semináře 3krát (7+7+6 hodin) a dokonce semináře realizované v neděli. Projektový tým pružně reagoval na možnosti cílové skupiny a přizpůsobil harmonogram jejich možnostem.

Doplnění lektorského sboru bylo řešeno v rámci nepodstatných změn ve 2EMZ, v tomto monitorovacím období bylo třeba ještě rozšířit lektorský sbor pro Právní vzdělávání o 1 lektorku. Zdůvodnění a CV je uvedeno v nepodstatných změnách projektu v tomto monitorovacím období.

Při získávání potřebného počtu účastníků vzdělávání pro kurz "Právní vzdělávání" byl v obci Bořislav zjištěný velmi malý zájem o tuto problematiku. Při osobních jednáních zástupců projektového týmu v dalších obcích Ústeckého kraje se otevřela možnost realizovat tento kurz v obci Chuderov, okres Ústí nad Labem. Jde o obec do 2000 obyvatel, která je v území dopadu, které bylo v žádosti o projekt schváleno (Ústí nad Labem). Využití zájmu o uvedený vzdělávací kurz v Chuderově významně přispěje k naplnění stanovených monitorovacích indikátorů.

Popis výstupů klíčové aktivity v průběhu monitorovacího období:

V období únor - duben 2015 bylo podpořeno v rámci vzdělávání 158 osob (33 mužů, 125 žen), z toho 142 osob (29 mužů, 113 žen), tj. 89,9 % získalo osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávacích kurzů. V tomto monitorovacím období byly realizovány následující vzdělávací kurzy:

- obec Dvorce, Právní vzdělávání, semináře 7.2. a 21.2.2015

- obec Dvorce, Finanční gramotnost, semináře 21.3. a 11.4.2015

- obec Křišťanovice, Základy podnikání, semináře 15.1., 22.1., 29.1., a 5.2.2015

- obec Křišťanovice, Právní vzdělávání, semináře 13.2., 20.2., 27.2. a 6.3.2015

- obec Křišťanovice, Finanční gramotnost, semináře 12.3., 19.3., 26.3. a 2.4.2015

- obec Malečov, Finanční gramotnost, semináře 21.2. a 7.3.2015

- obec Malečov, semináře 11.4. a 25.4.2015

- obec Hrobčice, Právní vzdělávání, semináře 17.3., 24.3. a 31.3.2015

- obec Dolní Poustevna, Finanční gramotnost, semináře 7.2. a 14.2.2015

- obec Dolní Poustevna, Právní vzdělávání, semináře 17.2. a 10.3.2015

- obec Dolní Poustevna, Základy podnikání, semináře 14.3. a 21.3.2015

- obec Rybniště, Finanční gramotnost, semináře 7.2. a 14.2.2015

- obec Rybniště, Spotřebitelská gramotnost, semináře 2.3. a 5.3.2015

- obec Rybniště, Právní vzdělávání, semináře 19.3. a 26.3.2015

- obec Rybniště, Základy podnikání, semináře 28.3. a 11.4.2015

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího monitorovacího období:

Zajistit realizaci zbývajících 6 vzdělávacích programů, 1 v Moravskoslezském a 5 v Ústeckém kraji a splnit stanovené monitorovací indikátory v počtu podpořených a počtu úspěšně podpořených osob.

 

Klíčová aktivita 03 – Propagační a informační kampaň

Popis realizace klíčové aktivity:

Největší důraz kladl řešitelský tým kontaktování cílové skupiny ve vybraných obcích a jejich okolí. Zkušenosti z realizace seminářů v minulém monitorovacím období ukázaly, že by byl největší zájem o účast z řad starších věkových kategorií (důchodců), ti ale nepředstavovali cílovou skupinu podpořenou v rámci projektu. V řadě obcí bylo proto v důsledku vyššího průměrnému věku v obci náročnější na získání potřebného počtu účastníků cílové skupiny pro splnění stanovených monitorovacích indikátorů.

Zodpovědní řešitelé kontaktovali ve všech obcích představitele obcí, snažili se využít kontaktů získaných od účastníků prvních seminářů. Díky taktovým osobním setkáním bylo dosaženo potřebného počtu přihlášených účastníků vzdělávání v jednotlivých obcích a krajích.

Informační letáčky se vylepovaly v obcích na místech největšího pohybu občanů a byly nabídnuty na obecních úřadech, pobočkách pošty nebo v obchodech. Prostřednictvím e-mailů se rozesílaly informační letáčky s daty a zaměřením dalších seminářů účastníkům z realizovaných seminářů.

Součástí této klíčové aktivity bylo zajištění prezentace projektu na webových stránkách, kde byly umístěny informace o aktivitách ve druhém monitorovacím období (po schválení MZ 2). V aktualitách se uvádí krátká zpráva o tom, co probíhá. V dokumentaci byla umístěna fotodokumentace z průběhu jednotlivých seminářů.

V průběhu monitorovacího období byla zajištěna publicita projektu v souladu s pravidly publicity dle Příručky pro uživatele v platném znění a pravidelná informace všech podpořených osob v projektu o jeho spolufinancování s prostředků ESF.

Popis výstupů klíčové aktivity v průběhu monitorovacího období:

V příloze MZ byl doložený letáček pro propagaci seminářů v obcích, fotodokumentace z jednotlivých seminářů, prtsc webových stránek.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího monitorovacího období:

 

V závěrečném monitorovacím období budou probíhat stejné aktivity, propagace připravených seminářů (důležitá aktivita pro naplnění monitorovacích indikátorů), publicita na webových stránkách projektu a dodržení pravidel publicity na všech dokumentech zpracovaných v rámci projektu. Bude připraveno hodnocení získaných zkušeností z realizace vzdělávání v obcích ÚK a MSK do 2000 obyvatel.

 

Souhrnná informace o projektu

 

Klíčová aktivita 1 - Příprava vzdělávání

V rámci realizace klíčové aktivity byly zajištěny:

1. úprava vzdělávacích programů, které již byly vytvořené a v minulosti realizované – základy podnikání, finanční gramotnost, spotřebitelská gramotnost, základy počítačových dovedností;

2. příprava nového programu zaměřeného na zcela nové informace o dopadu nového Občanského zákoníku na práva a povinnosti občana, u základů počítačových dovedností byla připravena nová koncepce vzdělávání, která vychází z budoucích potřeb cílové skupiny v systému Office Online;

3. pro 4 vzdělávací programy byly připraveny složky přednášek pro všechny vzdělávací kurzy v rámci stanovené časové dotace 4 přednáškových bloků. Jednotlivé tematické oblasti byly přizpůsobeny rozdílné struktuře cílové skupině, především s ohledem na rozdílný věk a rozdílnou úroveň předchozího vzdělání, byl řešen poměr teoretických a praktických poznatků a příprava příkladů. Pro všechny programy byly připraveny učební texty.

 

Klíčová aktivita 2 - Realizace vzdělávání

Postupně nabíhala realizace seminářů ve vybraných obcích. Cílová skupina se v obcích lišila v požadavcích na výběr dne v týdnu a časovou délku realizace seminářů. V Moravskoslezském kraji se povedlo od počátku postupně nastolit pravidelný rytmus, v jedné obci vždy v sobotu ve 14 denním intervalu, ve druhé obci ve čtvrtek nebo pátek každý týden. V Ústeckém kraji bylo obtížné nastolit pravidelný rytmus, bylo třeba harmonogram přednášek neustále přizpůsobovat požadavkům účastníků. Byla zajištěna metodická příprava lektorů, o které byl rozšířený lektorský sbor, spolupráce odborných garantů s lektory na hodnocení průběhu seminářů. Odborní garanti postupně pracovali na zpřesnění přednášek anebo doplnění učebních textů.

 

Klíčová aktivita 3 - Propagační a informační kampaň

Činnost týmu byla zaměřena na získání a motivaci cílové skupiny pro vzdělávání. Pro splnění monitorovacích indikátorů byly připraveny cílové skupiny v 6 obcích Ústeckého kraje a ve 2 obcích Moravskoslezského kraje.

Dosažené cíle projektu:

Realizovaný projekt zvýšil kvalitu odborných a obecných kompetencí obyvatel vybraných obcí v okresech Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice, Teplice v Ústeckém kraji a obcích mikroregionu Nízký Jeseník v Moravskoslezském kraji. Byly poskytnuty základy v oblasti

-práv a povinností občana v pracovně-právní oblasti, v řešení majetkových a rodinných situací dle NOZ;

-finanční gramotnosti pro život občanů bez rizika dluhové pasti, zvládání situace v rodinném rozpočtu, efektivním využívání úvěrů, předcházení exekucím a osobním bankrotům;

-postavení občanů jako spotřebitele na trhu, orientace na trhu, využívání práv vč. práv při využívání e-shopů, rozpoznání cenových praktik, prevenci před podvodnými praktikami;

-rozvoje podnikatelské aktivity občanů poskytnutím znalostí podnikatelského minima;

-plného využívání informačních, komunikačních a digitálních technologií v podnikatelském, zaměstnaneckém i občanském životě občanů vzděláním v základních ICT dovednostech. Byly aktualizovány 4 vzdělávací programy, připravený jeden nový vzdělávací program. Semináře probíhaly v 7 skupinách pro každý vzdělávací program (5 skupin v ÚK, 2 skupiny v MSK). Celkově bylo podpořeno 384 osob, úspěšně podpořeno 352 osob. Monitorovací indikátory byly splněny.

Největší počet občanů absolvoval právní vzdělávání (celkem 81) a druhým nejnavštěvovanějším vzd.kurzem byla finanční gramotnost se 75 posluchači. Přístup k základům podnikání byl diferencovaný, bylo třeba nejdříve překonávat obavy z podnikání a základní "zaměstnanecký" postoj (69 posluchačů). U spotřebitelské gramotnosti nejdříve převládal v cílové skupině pocit, že není třeba rozšiřovat znalosti, s postupem seminářů ale zjišťovali, že mnohé základní znalosti postrádají (66 účastníků). Základy počítačových dovedností navštěvovalo 61 posluchačů, především těch, kteří dosud neměli velké zkušenosti s využíváním ICT.

Udržitelnost projektu: Projekt nemá uvažovanou udržitelnost.

 

Řešené projekty

ESF bez-ustipng.png

Vzdělávání pro zvýšení kvality života na venkově

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESF ESF

Matematika hrou

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESFESF

Vzdělávání lektorů a vzdělávání krizových poradců pro rozpoznání a zvládnutí rizik spojených s podnikáním.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE