Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o.

Ekonomické poradenství pro malé a střední podniky

Tis Praha

Tis Praha

pondělí, 12. září 2016
V září 2016 byl úspěšně zorganizován studijní pobyt pro posluchače MBA z University of Salford. Během týdne od 5. do 11. září navštívili... Více...

čtvrtek, 30. června 2016
Bylo ukončeno pětileté období udržitelnosti projektu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost", RČ: CZ.1.07/1.1.13/22.0012 Více...
Všechny články...
O tomto projektu Tisk Email

CÍLE PROJEKTU

Přispět ke zvýšení kvality obecných a odborných kompetencí obyvatel obcí do 2000 obyvatel v

Ústeckém (UK) a Moravskoslezském (MSK) kraji. Ve spolupráci s obcemi a partnery budou připraveny a realizovány semináře, ve kterých bude nabídnuto zvýšení kvalifikace obyvatelům měst a obcí s následujícími cíli:

 • Zvýšit znalost práv a povinností občana v pracovně-právní oblasti, v řešení majetkových a rodinných situací v souvislosti se zcela novým Občanským zákoníkem;
 • Zajistit kvalitu života občanů bez rizika dluhové pasti, nezvládnutí základních otázek finanční gramotnosti; práce s rodinným rozpočtem, efektivním využíváním úvěrů, předcházení exekucím, osobním bankrotům aj.
 • Zkvalitnit postavení občanů jako spotřebitele na trhu, poskytnout jim základní spotřebitelskou gramotnost a naučit je orientovat se na trhu, využívat svá práva vč. práv při využívání e-shopů, rozpoznat cenové praktiky, realizovat prevenci před podvodnými praktikami;
 • Zvýšit podnikatelskou aktivitu občanů v podmínkách regionů s vysokou nezaměstnaností, velkým potenciálem pro rozvoj podnikání (cestovní ruch, rozvoj služeb, tradiční řemesla aj.) zvýšením znalostí podnikatelského minima;
 • Umožnit kvalitní život občanů a řešení běžných operací s možností plného využívání informačních, komunikačních a digitálních technologií v jejich podnikatelském, zaměstnaneckém i občanském životě realizací vzdělávání v základních ICT dovednostech.

Projekt podpoří celkem 350 obyvatel obcí.

 

ZDůVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI PROJEKTU

Oba kraje, ve kterých bude projekt realizovaný, vykazují některé společné problémy:

 • mají nejvyšší míru nezaměstnanosti v rámci ČR, vysokou nezaměstnaností trpí rovněž obce;
 • úroveň příjmů obyvatelstva patří v rámci ČR k nejnižším;
 • jsou poznamenané strukturálními změnami (chemie, těžba, metalurgie, textilní průmysl);
 • úroveň kvalifikace je v obou regionech ve srovnání s ostatními regiony ČR nižší.

Problémy regionů:

 • Vzdělanostní struktura vybraného regionu Nízký Jeseník (podíl skupin obyvatel se středoškolským i vysokoškolským vzděláním) je pod úrovní celého MSK. Dochází k odlivu kvalifikované pracovní síly do měst.
 • Dopravní infrastruktura obou krajů je rozdílná. ÚK má dobrou dopravní infrastrukturu a dobrou dopravní dostupnost do okolních regionů (Středočeský kraj, Praha) vč. dálničního spojení s Německem. Dopravní infrastruktura MSK je méně rozvinuta a především je nedostatečná technická kvalita silniční infrastruktury.

Co lze využít:

 • Oba regiony mají velký potenciál pro rozvoj malého podnikání: turisticky zajímavé oblasti, nedostatečně rozvinuté služby vč. služeb cestovního ruchu, tradiční řemesla. V obou krajích je nízká podnikatelská aktivita a nízká kvalifikace obyvatelstva.
 • V obou krajích je třeba řešit rozvoj měst a obcí jako základ rozvoje regionů, je třeba posílit jejich ekonomickou sílu, zvýšit kvalitu života, kvalifikaci a míru zaměstnanosti jejich obyvatel.

POPIS CÍLOVĚ SKUPINY

Cílovou skupinu projektu tvoří ekonomicky aktivní obyvatelé měst a obcí do 2 tis. obyvatel UK a MSK.

V UK se projekt zaměří především na okres Děčín, který patří k územně rozsáhlejším, s větším počtem menších obcí, a dále se zaměří na sousedící okresy Ústí nad Labem, Litoměřice a Teplice. Všechny tyto okresy patří dlouhodobě do skupiny strukturálně postižených okresů s vyšší mírou nezaměstnanosti. V Moravskoslezském kraji se projekt soustředí na oblast Nízký Jeseník. Zejména okres Bruntál patří více než 20 let mezi okresy se soustředěnou podporou státu, proto se realizace projektu zaměřila zejména na obce v tomto okrese. Projekt se zaměří na oblast kolem obcí Dvorce a Křišťanovice.

 

KLÍČOVÉ AKTIVITY

1. Příprava vzdělávání;

V průběhu realizace této klíčové aktivity bude provedena úprava vzdělávacích programů, které byly již vytvořené u příjemce dotace a byly v minulosti realizované. Důležitou aktivitou bude přizpůsobení tematických oblastí cílové skupině, volba vhodného poměru teoretických a praktických poznatků, charakter příkladů a příprava vzdělávání pro cílovou skupinu s rozdílnou úrovní předchozího vzdělávání. Nově bude připravena problematika nového Občanského zákoníku.

2. Realizace vzdělávání;

Na realizaci klíčové aktivity se budou podílet všichni partneři projektu. Bude realizováno vzdělávání v 5ti skupinách v UK a ve dvou skupinách v MSK. Hlavní činnosti budou zaměřeny na:

 • spolupráci expertů pro jednotlivé oblasti vzdělávání s lektory,
 • lektorské zabezpečení jednotlivých vzdělávacích kurzů,
 • řízení a organizaci jednotlivých akcí, zabezpečení potřebnými učebními podklady, mobilní učebnou a
 • zajištění zpětné vazby a následné aktualizace vzdělávacích kurzů.

3. Propagační a informační kampaň

V rámci této klíčové aktivity bude realizován přímý kontakt s cílovou skupinou. Na každém místě realizace série kurzů proběhne úvodní informativní setkání s občany, kde jim bude vysvětleno, co se bude učit, jakým způsobem, kdo se může účastnit, získají se první odezvy na možné zaměření, bude prováděna motivace cílové skupiny k účasti, občané budou moci podat přihlášky do kurzů. Kontakt s cílovou skupinou bude udržován v průběhu realizace vzdělávání, hodnocení občanů jak z oblasti problematiky tak i hodnocení lektorské, bude využito pro zlepšení dalších kurzů a přednášek.

 

Řešené projekty

ESF bez-ustipng.png

Vzdělávání pro zvýšení kvality života na venkově

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESF ESF

Matematika hrou

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESFESF

Vzdělávání lektorů a vzdělávání krizových poradců pro rozpoznání a zvládnutí rizik spojených s podnikáním.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE