Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o.

Ekonomické poradenství pro malé a střední podniky

Tis Praha

Tis Praha

pondělí, 12. září 2016
V září 2016 byl úspěšně zorganizován studijní pobyt pro posluchače MBA z University of Salford. Během týdne od 5. do 11. září navštívili... Více...

čtvrtek, 30. června 2016
Bylo ukončeno pětileté období udržitelnosti projektu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost", RČ: CZ.1.07/1.1.13/22.0012 Více...
Všechny články...
Vzdělávání krizových poradců - Co se v projektu řeší Tisk Email

ESF

Klíčové aktivity projektu

Klíčová aktivita 01:

Tvorba vzdělávacího programu I - vzdělávání lektorů krizového managementu (03/2010 - 07/2012)

Cílem je připravit nový vzdělávací kurz pro přípravu lektorů krizového managementu. Věcná část vzdělávacího programu bude vycházet z předpokladu, že cílová skupina lektorů má základní znalosti problematiky z oblasti ekonomiky, financí, managementu a legislativy.

Bude proto položený důraz na aktuální otázky jednotlivých tematických okruhů, doplnění legislativních, manažerských, ekonomických nebo psychologicko-sociologických znalostí a informací. Vedle toho bude věnovaná pozornost rozvinutí pedagogických schopností a výukových technik lektorů - příprava na výuku, rozložení tematických oblastí a jejich návaznost, ukázky různých technik při prezentaci, výuka s důrazem na přípravu prezentací, využití internetu apod. V této fázi půjde také o zvládnutí sociálních dovedností a komunikace, zvládnutí mezilidských vztahů, řešení konfliktů a motivaci.

Důležitým prvkem bude odborná jazyková příprava (angličtina) pro zvládnutí problematiky mezinárodní insolvence.

Plnění aktivity - Monitorovací zpráva 1:

Realizační tým příjemce dotace složený z vedoucího projektu, manažera vzdělávání a koordinátora se zabýval přípravou základní struktury nového vzdělávacího programu, vytipování zdrojů pro vhodné vzdělávací pomůcky a studijní opory. Byla věnována pozornost získání informací o potřebách a podmínkách regionu Ústeckého kraje. Zejména rychlé analýze dopadů světové krize do ekonomiky Ústeckého kraje na základě hodnocení statistických dat. Pro doplnění bylo rozhodnuto zkontaktovat v dalším monitorovacím období několik firem v kraji pro prohloubení poznatků o dopadech krize. Tyto poznatky budou využity při tvorbě vzdělávacího programu. Řešitelský tým potřebuje získat další informace s ohledem na hypotézu slabé prevence krizových jevů u podniků i s ohledem na zpožděnou reakci podniků na projevy krize. Další činností v rámci klíčové aktivity bylo vyhledání a vytipování vhodných odborných řešitelů vzdělávacího programu v oblasti krizového managementu. Všechny tyto kroky byly konzultovány s partnery projektu na pravidelných schůzkách. Pracovní zapojení partnerů se předpokládá od 4. měsíce řešení projektu v souladu s harmonogramem a rozpočtem projektu.

V souladu se záměrem akreditovat tento nový vzdělávací program řešitelský tým kompletuje informace o podmínkách pro udělení akreditace vzdělávacího programu, který by formou kombinovaného studia umožnil další přípravu specialistů pro krizový management. Těmto podmínkám chceme přizpůsobit tvorbu materiálů a modulů vzdělávacího programu již od samého počátku jeho tvorby.

Plnění aktivity - Monitorovací zpráva 2:

Do řešení vzdělávacího programu I - vzdělávání lektorů krizového managementu se postupně zapojili příjemce dotace i partneři projektu. Komora specialistů pro krizové řízení věnovala pozornost získávání dat o dopadu hospodářské krize na ekonomiku ČR a Ústeckého kraje. Z informační databáze Krajského soudu v Ústí nad Labem byly zpracovány údaje o počtu konkursů, moratorií, neschválených  oddlužení, oddlužení, reorganizacích, zahájených insolvenčních řízeních a další údaje dokumentující chování podnikatelské sféry v roce 2008, 2009 a v I. pololetí 2010.

Z makroekonomického pohledu se této problematice věnoval příjemce dotace. Byl zpracován vývoj HDP v Ústeckém kraji v letech 1996 - 2009 a porovnán s vývojem HDP v ČR. Ve stejném časovém období byl porovnán vývoj nezaměstnanosti v Ústeckém kraji a ČR. Byla zahájena práce na teoretických podkladech problematiky ekonomického růstu a hospodářského cyklu (zdroje ekonomického růstu, bariéry ekonomického růstu, definice hospodářských cyklů a jejich fáze, externí a interní faktory vzniku hospodářských cyklů).

Partner VŠFS zahájil práce na zpracování základního učebního textu zaměřeného na problematiku rizika v podnikání. Byla rozpracována podrobná osnova, ve které jednotlivé části řešení budou: identifikace rizika a určení reakce na riziko, riziko v rozhodování a opatření proti rizikům, průmyslová a obchodní rizika, finanční rizika, mezinárodní a inflační rizika.

Dosavadní práce jsou stejně potřebné pro oba vzdělávací programy, a tudíž jsou shodné pro obě klíčové aktivity.

Plnění aktivity - Monitorovací zpráva 3:

Zaměření vzdělávacího programu pro cílovou skupinu I – lektoři bude mít dvě základní složky:

a) pedagogickou, zaměřenou na andragogiku, tj. vzdělávání dospělých. Bude třeba připravit lektory v metodách a formách pedagogické práce tak, aby připravené učební texty byly co nejefektivněji využity při přípravě krizových specialistů.

b) odbornou, zaměřenou na rychlý přehled teorie krizového managementu a jeho složek, rozšíření základních poznatků z problematiky úpadku (základní znalost bude požadována při výběru cílové skupiny I) o aktuální legislativní i věcné poznatky.

c) jazykovou přípravu v oblasti terminologie úpadku a krizového řízení v angličtině.

Pracovní podklady, zpracované odbornými řešiteli v tomto monitorovacím období mají využitelnost v obou klíčových aktivitách: teorie ekonomického vývoje s důrazem na hospodářské cykly a jejich členění; charakteristika vzniku a průběhu poslední světové krize, její změny z finanční krize na krizi ekonomickou a dopad do ekonomiky podniků; teorie řízení změn (Change Management), který podává teoretické základy postupu firem při řešení změn v jejich ekonomice a chování. Jsou specifikovány důvody potřebných změn. Bude dopracovaná kapitola o využití projektového řízení v této oblasti.

Partner VŠFS zpracoval první návrh učebního textu zaměřeného na problematiku rizika v podnikání. Jednání k návrhu je připraveno na 1. 3. 2011.

Partner KSKŘI zpracovává první návrh učebního textu k problematice úpadku a forem řešení. Je připraveno jednání s partnerem 25. 2. 2011 k osnově zpracování mezinárodních aspektů této problematiky.

Pedagogické oblasti bude věnovaná pozornost v dalším monitorovacím období.

 

Plnění aktivity - Monitorovací zpráva 4:

 

V tomto monitorovacím období se řešitelský tým zaměřil na přípravu učebních textů v odborné oblasti:

a) pracovní verze dvou kapitol z  přehledu teorie krizového managementu a jeho složek, nástin kapitoly řízení rizik a stručné doplnění hospodářských cyklů

b) rozšíření základních poznatků z problematiky úpadku o historii a aktuální otázky právní úpravy exekučního řízení v ČR a věcné poznatky z této oblasti

c) pracovní verze textů k problematice psychologie a sociologie v krizovém řízení, zaměřená také na konflikt, komunikaci, charakteristiku rysů osobností a úvaha k tomu jak měnit konflikty na spolupráci.

Partner VŠFS zpracoval první návrh učebního textu zaměřeného na problematiku rizika v podnikání. Jednání k návrhu je připraveno na 1. 3. 2011.

Partner KSKŘI zpracovává první návrh učebního textu k problematice úpadku a forem řešení. Je připraveno jednání s partnerem 25. 2. 2011 k osnově zpracování mezinárodních aspektů této problematiky.

Pedagogické oblasti bude věnovaná pozornost v dalším monitorovacím období.

Plnění aktivity - Monitorovací zpráva 5:

Tematická struktura vzdělávacího programu pro lektory bude obsahovat následující části:

- Základy krizového řízení, rozpoznání a zvládnutí rizik spojených s podnikáním, resp. zadlužením, prevenci insolvence ve vazbě na ekonomický rozvoj a jeho cyklický charakter

- Psychologické a sociologické aspekty výkonu funkce lektora a krizového poradce

- Využití ICT pro zvýšení informovanosti pro výkon funkce

- Odborná jazyková příprava (angličtina)

- Způsoby rozpoznání a řešení krizových situací

V tomto monitorovacím období probíhaly diskuse v řešitelském kolektivu ke zpracovaným učebním textům a bylo zvažováno, v čem by bylo třeba specializovat vzdělávání této cílové skupiny.

Hlavním rozlišením je pedagogická příprava lektorů. Proto byla věnovaná pozornost zpracování učebních textů pro oblast Power Point prezentace, vysvětlení postupu přípravy přednášky, volby cíle přednášky, volby strategie přednášky a využití metodických postupů. Učební texty jsou zpracovány pro mluvený projev (přednášku), s důrazem na srozumitelnost (struktura přednášky, uspořádání, výběr informací, motivace posluchačů), členění přednášky techniky prezentace a ukázky jak zacházet s kritickými otázkami.

Součástí semináře bude příprava osnovy přednášky zúčastněnými posluchači - lektory.

Důležitou část učebních textů představuje část rétoriky. Jde o nonverbální komunikaci, využití zrakových a sluchových signálů a angažovanost lektora. Do finální podoby budou učební texty dopracovány po první přednášce v semináři lektorů, která je v plánu 6.12.2011.

Dále řešitelský tým pracoval na úpravách a doplnění učebních textů v oblasti podnikatelských rizik a oblasti řízení rizik. Tyto učební texty ještě nejsou dopracovány do finální podoby.

Vzhledem k získaným informacím o nízké jazykové gramotnosti (angličtina) v cílové skupině se řeší otázka jak efektivně řešit odbornou jazykovou přípravu.

Plnění aktivity - Monitorovací zpráva 6:

Vzdělávaní program pro cílovou skupinu lektorů má tři části:

a) Odbornou
b) didaktickou
c) jazykovou

ad a)
Do finální podoby k předání účastníkům pilotního vzdělávání byly dopracovány následující učební texty:
- Řízení podniku: zaměřené na obecné principy managementu firem, řízení lidských zdrojů, finanční řízení podniku, řízení změn a typy organizačních změn.
Pro vzdělávání cílové skupiny lektorů je příprava ve všech uvedených částech podstatná pro samostatný výkon lektora ve vzdělávání krizových poradců
- Psychologie a sociologie v krizovém řízení – texty pro lektory, zaměřené na krizovou intervenci a základní psychologická témata pro zvládnutí výuky dospělých v oblasti krizového řízení, důraz na otázky klasické a tzv. emoční inteligence, konflikty a jejich řešení.
- Hospodářské cykly: teorie a analýza příčin vzniku hospodářského cyklu, charakteristika finanční krize a rozbor finanční a ekonomické krize z konce minulé dekády. Závěr učebních textů nabízí hodnocení dopadu hospodářské krize na Českou republiku.
- Role podnikatele v pozici věřitele v krizovém řízení, nabízí podrobnou charakteristiku úpadku a všech jeho forem, současnou právní úpravu s detailním propracováním řešení všech forem úpadku v České republice.

Dopracovává se učební test zaměřený na využití informačních a komunikačních technologií pro získávání potřebných údajů pro hodnocení a analýzu vnějšího prostředí podniku a modelové zvládnutí zvažovaných změn v řešení problémů podniku.

Ad b)
Pedagogická příprava lektorů je ve vzdělávání realizována prostřednictvím teoretické přípravy – zaměření semináře na rétoriku a komunikaci a dále rozdílným výkladem jednotlivých tematických oblastí, kdy je cílové skupina lektorů upozorňována na zvláště problematické okruhy, kterým je třeba se při výkladu věnovat ve větší hloubce.

Ad c)
Problematika mezinárodní insolvence je zahrnuta v analýze úpadkových procesů jako samostatná kapitola, která vedle základních informací nabízí rovněž údaje pro porovnání efektivnosti řešení úpadku v různých zemích, jsou připraveny odkazy na webové stránky, na kterých lze získat další informace pro hodnocení mezinárodní insolvence
Část odborné jazykové přípravy v angličtině bude v cílové skupině lektorů řešena při využití ICT. Vzhledem k tomu, že jazyková vybavenost v angličtině u přihlášených posluchačů je na nízké úrovni, zaměříme se na využívání různých forem elektronických překladů originálních odborných textů s cílem porozumět překladu a terminologii.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Výstupem této klíčové aktivity jsou 4 připravené texty pro pilotní vzdělávání cílové skupiny lektorů. Dalším výstupem jsou zpracované prezentace k jednotlivým seminářům v rámci pilotního vzdělávání, případové studie jsou součástí učebních textů a nebo prezentací.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

V následujícím období se zaměříme na dopracování učebních textů pro oblast ICT a postupně budeme dopracovávat učební texty s využitím hodnocení průběhu pilotního vzdělávání.

Plnění aktivity - Monitorovací zpráva 7:

Popis a realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Nový vzdělávací program pro přípravu cílové skupiny1 – lektoři krizového managementu byl dopracován dle harmonogramu tak, aby bylo možné realizovat pilotní ověřování. Byly zpracovány všechny učební texty, byla zajištěna realizace všech plánovaných částí vzdělávacího programu: odborné, didaktické, jazykové

Původní předpokládaná výuka v anglickém jazyce (část řízení podniku – Change management, Marketing) nepostačovala pro navazující klíčovou aktivitu – pilotní ověření. Realizační tým musel hledat řešení nedostatečné úrovně znalosti anglického jazyka v cílové skupině. Ve vzdělávacím programu zůstává připravena výuka vybraných odborných témat v anglickém jazyce (Change management, Marketing) a takové řešení bude zpracováno i do e-learningového prostředí.

Pro realizaci pilotního ověření vzhledem k nedostatečné úrovni znalosti anglického jazyka bylo zvolena práce s lektory krizového managementu na PC, do které byly zpracovány ukázky praktické aplikace vyhledávání informací a jejich překladů do/z anglického jazyka. Byl zpracován terminologický slovník anglicko-český a česko-anglický, který bude využitelný pro volbu potřebné terminologie pro vyhledávání.

Postupně, tak jak byla realizována jednotlivá témata v pilotním ověřování, byly zahájeny práce na úpravách učebních textů v souladu s náměty účastníků pilotního ověřování lektorů, přednášejících v pilotním ověřování.

Náměty účastníků také vedly k zadání pro některé odborné řešitele připravit více případových studií, které by v e-learningové formě vzdělávání mohly být dobrým spojením s teoretickými základy problematiky.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

V rámci řešení klíčové aktivity byly splněny následující plánované výstupy:

- Byl připravený vzdělávací program pro vzdělávání lektorů krizového managementu, jeho obsahová náplň a struktura

- Struktura vzdělávacího programu byla naplněna učebními texty, které byly využity pro pilotní ověření

Základní učební texty a materiály budou dopracovány v souladu s poznatky získanými v pilotním ověřování a budou zapracovány do e-learningového vzdělávacího prostředí, které bude účastníkům k dispozici. V souladu s požadavky akreditace rekvalifikačního vzdělávání kombinovanou formou bude připravena řada případových studií.

 

Plněné aktivity - Monitorovací zpráva č.8

Popis a realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Na základě zhodnocení pilotního vzdělávání lektorů pro vzdělávání krizových poradců byla připravena finální struktura vzdělávacího programu. Ve vzdělávání lektorů bylo třeba zvětšit prostor pro základy vzdělávání dospělých a výklad jednotlivých předmětů zaměřit směrem ke zdůraznění aplikace teoretických poznatků pro výuku krizových poradců podniků.

Byla dopracovaná základní struktura a její časová dotace. Celkem 160 hodin v rozdělení 80 hodin prezenční studium a 80 hodin e-lerning příp. analytická práce s využitím PC.

1. základy vzdělávání dospělých; výukové cíle, vyučovací metody, kritéria výběru vyučovacích metod pro dospělé (problémové, programové, projektové); jak se stát dobrým lektorem, vyučovací metody; plánování a příprava výuky; hodnocení vzdělávací činnosti; označení využitých zdrojů, citace, plagiátorství (10 hodin + 10 hodin příprava vzorové prezentace)

2. Příprava lektorů s využitím sociologie a psychologie (5 hodin + 5 hodin osobní hodnocení)

3. Význam krizového poradenství pro podniky; podnikání a riziko, hodnocení životaschopnosti podniku, evidence podniku a vypovídací schopnost ukazatelů; makroekonomický a mikroekonomický vývoj, teorie hospodářských cyklů; ukázky z analýz krizových situací (15 hodin + 15 hodin propočet vzorových příkladů efektivnosti podniku)

4. Prevence anebo řešení krize podniku; základy řízení podniku a význam teorie řízení změn; marketing a význam průběžné a trvalé práce s trhy; teorie organizačních změn; řízení lidských zdrojů; využívání zdrojů, správa duševního vlastnictví aj. (20 hodin + 20 hodin aplikace propočtů pro plánování a řízení podniku)

5. Jaké jsou možnosti řešit úpadek podniku; pohled věřitele, pohled dlužníka; mezinárodní přístupy; formy řešení insolvence; ukázka neefektivnosti a administrativní i finanční náročnosti takových řešení pro podnik (25 hodin + 25 hodin práce s případovými studiemi, legislativní zajištění)

6. vyhledávání informací, práce s anglickou terminologií a zahraničními zdroji, ukázka jak je důležité mít aktuální informace z vnějšího prostředí (domácího i mezinárodního); (5 hodin + 5 hodin zpracování mezinárodní analýzy trhu)

Popis výstupu: Struktura vzdělávacího kurzu pro lektory krizového managementu s hodinovou dotací v rozdělení na prezenční formu studia a využití e-learningu a analytické práce s využitím PC.

Plněné aktivity - Monitorovací zpráva č.9

Popis a realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Na základě zhodnocení pilotního ověření vzdělávání lektorů bylo doporučeno věnovat pozornost návaznosti jednotlivých témat. Při pilotním ověřování byla vždy realizovaná ucelená teoretická problematika a základem bylo formování bloků výuky pro jednotlivé lektory. Při diskusích s účastníky pilotního ověření bylo doporučeno vzájemně propojit teoretickou problematiku tak, aby navazovala na věcné strukturování vzdělávání a aby látka byla lépe pochopena účastníky vzdělávání. Současně bylo doporučeno doplnit učební texty v oblasti úpadku a insolvence případovými studiemi, které by poskytly účastníkům vzdělávání informace o způsobech řešení ve formě řešení vzorových.

Finální forma vzdělávacího programu s cílem připravit lektory provzdělávání krizových specialistů. Vzdělávání je připraveno pro ty, kteří mají základní znalosti problematiky z oblasti ekonomiky, financí, managementu a legislativy (na úrovni středoškolského vzdělání). V jednotlivých tématech je proto položený důraz na aktuální otázky příslušných tematických okruhů, doplnění legislativních, manažerských, ekonomických nebo psychologicko-sociologickýchznalostí a informací. Vedle toho program věnuje pozornost rozvinutí pedagogických schopností a výukových technik lektorů, jakými jsou příprava na výuku, rozložení tematických oblastí a jejich návaznost, ukázky různých technikpři prezentaci, výuka s důrazem na přípravu prezentací, využití internetuapod. Program si klade za cíl připravit lektory v oblasti sociálníchdovedností a komunikace, zvládnutí mezilidských vztahů, řešení konfliktů amotivaci. Důležitým prvkem je odborná počítačová ajazyková příprava (angličtina) pro zvládnutí problematiky mezinárodníinsolvence. Časová dotace: 160 hodin celkem , prezenčně 80 hodin, vlastní studium 80 hodin

Odborné zaměření vzdělávání:

1.      Základy vzdělávání; prezenčně 6 hodin
a)     Základy NLP
b)     Základy BOZP

2. Příprava lektorů s využitím sociologie a psychologie; prezenčně 6 hodin, vlastnístudium 3 hodiny

Krizová intervence, Krizový poradce a emoce, Konflikty a jejich řešení, Přístup k sebehodnocení, formy a zpracováníhodnocení

3. Základy vzdělávání dospělých; výukové cíle, vyučovací metody, kritéria výběru vyučovacích metodpro dospělé (problémové, programové, projektové); jak se stát dobrým lektorem,vyučovací metody; plánování a příprava výuky; hodnocení vzdělávací činnosti;označení využitých zdrojů, citace, plagiátorství (10 hodin + 10 hodin přípravavzorové prezentace)

3. Význam krizového poradenství pro podniky;prezenčně 14 hodin, vlastní studium 14 hodin

Podnikání a riziko, Finanční řízení podniku, Metodika hodnocení životaschopnosti podniku,Teorie hospodářských cyklů, souvislostis makroekonomickým a mikroekonomickým vývojem, Analýza krizových situací

4. Prevence anebo řešení krize; prezenčně 14 hodin,vlastní studium 14 hodin
Základy řízení podniku, Řízení změn ve ztrát

5. Jak řešit úpadek podniku; prezenčně 18 hodin, vlastní studium 20 hodin

Pohled dlužníka i pohled věřitele, přístup k řešení úpadku podniku, Formy řešení insolvence, Efektivnost a administrativní náročnost řešení, řešení případových studií, Vysvětlení pojmů

6. Práce s informacemi, ukázky využitípočítačové techniky pro řešení základních úloh v podnikání a jazykováterminologická příprava v problematice krizového řízení (angličtina);prezenčně 12 hodin, vlastní studium 19 hodin

Výstupem klíčové aktivity byl nový vzdělávací program pro vzdělávání lektorů krizových managerů a 9 učebních textů:

- Řízení  podniku: Obecné  principy managementu firem, řízení lidských zdrojů, finanční řízení podniku,  řízení změn, typy organizační změny, hospodářský cyklus, finanční krize        

- Rizika  v podnikání a managementu: Vymezení  pojmu riziko, druhy rizik, proces řízení rizik, klasifikace rizik, metody  snižování rizik, analýza rizik (kvalitativní postupy a kvantitativní metody),  vyhodnocení, management podnikatelských rizik        

- Role  podnikatele v pozici věřitele v krizovém řízení podniku: Platební  neschopnost a předlužení, formy mimosoudního zajištění, institut uznání  dluhů, formy zajištění, zadržovací právo, zástavní právo, rozhodčí řízení,  exekuční řízení, úkony dlužníka, úkony věřitele, insolvence a její formy,  insolvenční návrh, insolvenční řízení, postavení věřitelů, rozhodnutí o  úpadku        

- Role  podnikatele v pozici dlužníka v krizovém řízení podniku: Diagnostika  krizových jevů, insolvence, podnikatel v úpadku      

- Případové  studie: 4  případové studie k řešení pozice věřitele a dlužníka v krizovém  řízení podniku      

- Psychologie  a sociologie v krizovém řízení: Krizová  intervence, základy koncepce neuro-lingvistického programování,  krizový poradce a emoce, emoce a jejich  anatomie, pojetí klasické a emoční inteligence, problémové osobnosti, jak  měnit konflikty na spolupráci      

-  Analýza  úpadkových procesů: Statistický  přehled a analýza konkursních a insolvenčních řízení v ČR a Ústeckém  kraji (1992 ? 2009)        

- Počítačová  gramotnost pro krizové řízení: Modely  řešení základních podnikatelských propočtů ? rozhodnutí o podnikání,  zakladatelský rozpočet, rozhodnutí o realizaci investic, řízení výroby,  řízení pohledávek, metodika identifikace stavu životaschopnosti firmy v  potížích        

- Terminologický  slovník: Anglicko-český  a česko-anglický slovník pro oblast krizového řízení

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

 

 

Výstupem klíčové aktivity byl nový vzdělávací program pro vzdělávání lektorů krizových managerů a 9 učebních textů:

- Řízení  podniku: Obecné  principy managementu firem, řízení lidských zdrojů, finanční řízení podniku,  řízení změn, typy organizační změny, hospodářský cyklus, finanční krize        

- Rizika  v podnikání a managementu: Vymezení  pojmu riziko, druhy rizik, proces řízení rizik, klasifikace rizik, metody  snižování rizik, analýza rizik (kvalitativní postupy a kvantitativní metody),  vyhodnocení, management podnikatelských rizik        

- Role  podnikatele v pozici věřitele v krizovém řízení podniku: Platební  neschopnost a předlužení, formy mimosoudního zajištění, institut uznání  dluhů, formy zajištění, zadržovací právo, zástavní právo, rozhodčí řízení,  exekuční řízení, úkony dlužníka, úkony věřitele, insolvence a její formy,  insolvenční návrh, insolvenční řízení, postavení věřitelů, rozhodnutí o  úpadku        

- Role  podnikatele v pozici dlužníka v krizovém řízení podniku: Diagnostika  krizových jevů, insolvence, podnikatel v úpadku      

- Případové  studie: 4  případové studie k řešení pozice věřitele a dlužníka v krizovém  řízení podniku      

- Psychologie  a sociologie v krizovém řízení: Krizová  intervence, základy koncepce neuro-lingvistického programování,  krizový poradce a emoce, emoce a jejich  anatomie, pojetí klasické a emoční inteligence, problémové osobnosti, jak  měnit konflikty na spolupráci      

Celkové hodnocení:

Cílem klíčové aktivity bylo připravit nový vzdělávací kurz pro lektory krizového managementu.

Pro zpracování vzdělávacího programu byl stanovený předpoklad, že cílová skupina lektorů bude vstupovat do vzdělávání vybavena základními znalosti problematiky z oblasti ekonomiky, financí, managementu a legislativy. Proto byl položený důraz na aktuální otázky jednotlivých tematických okruhů, doplnění legislativních, manažerských, ekonomických nebo psychologicko-sociologických znalostí a informací. Vedle toho byla věnovaná pozornost rozvinutí pedagogických schopností a výukových technik lektorů - příprava na výuku, rozložení tematických oblastí a jejich návaznost, ukázky různých technik při prezentaci, výuka s důrazem na přípravu prezentací, využití internetu apod., vč. zvládnutí sociálních dovedností a komunikace, zvládnutí mezilidských vztahů, řešení konfliktů a motivace. V současných podmínkách otevřené ekonomiky je důležité pro zvládnutí problematiky považovat odbornou terminologickou jazykovou přípravu (angličtina) za důležitý prvek vzdělávacího programu.

Zpracování vzdělávacího programu probíhalo následovně:

a)Vedení projektu se zabývalo přípravou základní struktury nového vzdělávacího programu, vytipováním zdrojů pro vhodné vzdělávací pomůcky a studijní opory.

b)Byla věnována pozornost získání informací o potřebách a podmínkách v regionu Ústeckého kraje, především ve formě analýzy dopadů světové krize do ekonomiky ČR a ekonomiky Ústeckého kraje na základě hodnocení statistických dat. Informace o počtu společností, které ukončily svoje podnikání anebo se potýkaly s finančními problémy potvrdily, že podniky věnují velmi malou pozornost prevenci krizových jevů a podniky mají zpožděnou reakci podniků na projevy krize.

c)Další činností v rámci klíčové aktivity bylo vyhledání a vytipování vhodných odborných řešitelů vzdělávacího programu v oblasti krizového managementu. Všechny tyto kroky byly konzultovány s partnery projektu na pravidelných schůzkách.

d)Do řešení vzdělávacího programu vzdělávání lektorů krizového managementu se postupně zapojili příjemce dotace i partneři projektu. Komora specialistů pro krizové řízení věnovala pozornost získávání dat o dopadu hospodářské krize na ekonomiku ČR a Ústeckého kraje. Z informační databáze Krajského soudu v Ústí nad Labem byly zpracovány údaje o počtu konkursů, moratorií, neschválených oddlužení, reorganizací, zahájených insolvenčních řízení a další údaje dokumentující chování podnikatelské sféry v roce 2008, 2009 a v I. pololetí 2010. Z makroekonomického pohledu se této problematice věnoval příjemce dotace. Byl zpracován vývoj HDP v Ústeckém kraji v letech 1996-2009 a porovnán s vývojem HDP v ČR. Ve stejném časovém období byl porovnán vývoj nezaměstnanosti v Ústeckém kraji a ČR. Byla zahájena práce na teoretických podkladech problematiky ekonomického růstu a hospodářského cyklu (zdroje ekonomického růstu, bariéry ekonomického růstu, definice hospodářských cyklů a jejich fáze, externí a interní faktory vzniku hospodářských cyklů). Partner VŠFS zahájil práce na zpracování základního učebního textu zaměřeného na problematiku rizika v podnikání. Byla rozpracována podrobná osnova, ve které

e)Bylo formulováno pracovní zaměření vzdělávacího programu pro cílovou skupinu I – lektoři:

 

 • didaktickou, zaměřenou na andragogiku, tj. vzdělávání dospělých, s cílem připravit lektory v metodách a formách pedagogické práce tak, aby připravené učební texty byly co nejefektivněji využity při přípravě krizových specialistů.
 • odbornou, zaměřenou na rychlý přehled teorie krizového managementu a jeho složek, rozšíření základních poznatků z problematiky úpadků (základní znalost bude požadována při výběru cílové skupiny I) o aktuální legislativní i věcné poznatky.
 • jazykovou přípravu v oblasti terminologie úpadku a krizového řízení v angličtině.

 

f) Postupně byly zpracovány pracovní verze podkladů pro učební texty:

 

 • teorie ekonomického vývoje s důrazem na hospodářské cykly a jejich členění;
 • charakteristika vzniku a průběhu poslední světové krize, její změny z finanční krize na krizi ekonomickou a dopad do ekonomiky podniků;
 • teorie řízení změn (Change Management), s cílem ukázat teoretické základy postupu firem při řešení změn v jejich ekonomice a chování a zdůvodnit nezbytnost potřebných změn;
 • partner VŠFS zpracoval první návrh učebního textu zaměřeného na problematiku rizika v podnikání;
 • partner KSKŘI postupně připravoval první návrh učebního textu k problematice úpadku a forem řešení.

 

g) V dalším monitorovacím období se řešitelský tým zaměřil na přípravu učebních textů v odborné oblasti:

 

 • pracovní verze dvou kapitol z přehledu teorie krizového managementu a jeho složek, nástin kapitoly řízení rizik a stručné doplnění hospodářských cyklů;
 • rozšíření základních poznatků z problematiky úpadku o historii a aktuální otázky právní úpravy exekučního řízení v ČR a věcné poznatky z této oblasti;
 • pracovní verze textů k problematice psychologie a sociologie v krizovém řízení, zaměřená také na konflikt, komunikaci, charakteristiku rysů osobností a úvaha k tomu, jak měnit konflikty na spolupráci;
 • partner VŠFS zpracoval první návrh učebního textu zaměřeného na problematiku rizika v podnikání. Jednání k návrhu proběhlo 1.3.20111.

 

h) Partner KSKŘI zpracoval první návrh učebního textu k problematice úpadku a forem řešení. Pedagogické oblasti byla věnovaná pozornost v dalším monitorovacím období.

i) Postupně vykrystalizovala struktura učebních textů:

 

 • základy krizového řízení, rozpoznání a zvládnutí rizik spojených s podnikáním, resp. zadlužením, prevenci insolvence ve vazbě na ekonomický rozvoj a jeho cyklický charakter;
 • psychologické a sociální aspekty výkonu funkce lektora a krizového poradce;
 • využití ICT pro zvýšení informovanosti pro výkon funkce;
 • odborná jazyková příprava (angličtina);
 • způsoby rozpoznání a řešení krizových situací.

 

Probíhaly diskuse v řešitelském kolektivu ke zpracovaným učebním textům a bylo zvažováno, v čem by bylo třeba specializovat vzdělávání této cílové skupiny. Hlavním rozlišením shledal řešitelský tým pedagogickou přípravu lektorů. Na tuto problematiku byla doporučena forma semináře s praktickými ukázkami přípravy Power point prezentace, postup přípravy přednášky, volbu cíle a strategie přednášky, využití metodických postupů. Dále ukázky a doporučení pro zpracování mluveného projevu (přednášky), s důrazem na srozumitelnost (struktura přednášky, uspořádání, výběr informací, motivace posluchačů), členění přednášky, techniky prezentace a ukázky jak zacházet s kritickými otázkami. Nebyla opomenuta ani problematika rétoriky – nonverbální komunikace, využití zrakových a sluchových signálů a angažovanost lektora. Bylo doporučeno ve vzdělávání uvažovat se seminární prací ve formě přípravy přednášky zúčastněnými posluchači.

 

j) Potřebné učební texty byly připraveny pro realizaci pilotního ověření vzdělávání (KA 3) a po ukončení pilotního ověření pracoval řešitelský kolektiv na dopracování vzdělávacího programu, na úpravách učebních textů v souladu s náměty účastníků pilotního ověřování lektorů i s náměty přednášejících v pilotním ověřování. Náměty účastníků také vedly k zadání pro některé odborné řešitele připravit více případových studií, které by v e-learningové formě vzdělávání mohly být dobrým spojením s teoretickými základy problematiky.

Zhodnocení a výstupy klíčové aktivity:

Výstupy klíčové aktivity:

a) Vzdělávací program pro lektory krizového managementu

 

b) 9 učebních textů pro realizaci vzdělávání (seznam je uvedený v tabulce „Výstupy“ této zprávy. Učební texty byly zpracovány společně pro KA 1 a KA 2.

Problémy při realizaci aktivity:

 

Problémy, které by ohrozily řešení projektu a dosažení jeho cílů se v průběhu realizace projektu nevyskytly.

Klíčová aktivita 02:

Tvorba vzdělávacího programu II - vzdělávání krizových poradců, likvidátorů a insolvenčních správců (03/2010 - 07/2012)

Tvorba nového vzdělávacího programu bude zaměřena na rozvoj klíčových kompetencí krizových poradců, likvidátorů a insolvenčních správců v souladu se specifickými potřebami Ústeckého kraje. Struktura vzdělávacího programu se předpokládá v odborných tematických modulech:

a) základy ekonomiky a financí; charakteristika vývoje ekonomiky celkem v jejich mezinárodních souvislostech a dopad do ekonomiky podnikatelských subjektů; principy tržní ekonomiky a charakteristika jejího cyklického vývoje; základy krizového řízení a řízení změn, rozpoznání a zvládnutí rizik spojených s podnikáním, prevence.

b) způsoby řešení úpadku, problematika mezinárodní zadluženosti a možnosti řešení; jazyková odborná příprava (angličtina).

c) psychologické a sociologické aspekty výkonu funkce krizového poradce, doplnění profesionální kvalifikace o kompetence, sociální dovednosti, verbální i neverbální schopnost komunikace, výchovu k řešení konfliktů a jejich přetváření na spolupráci.

d) příprava učebních textů a informací pro využití e-learningové podpory pro akreditaci vzdělávacího programu.

Plnění aktivity - Monitorovací zpráva 1:

Realizační tým příjemce dotace složený z vedoucího projektu, manažera vzdělávání a koordinátora se zabýval přípravou základní struktury nového vzdělávacího programu, vytipování zdrojů pro vhodné vzdělávací pomůcky a studijní opory. Byla věnována pozornost získání informací o specifických potřebách a podmínkách regionu Ústeckého kraje. Tvorbu nového vzdělávacího programu nutně ovlivní informace o mezinárodním řešení krize a mezinárodním zadlužení podnikatelských subjektů a osob. Řešitelský tým se proto zaměřil na vyhledávání kvalitních zdrojů těchto informací.

Ve vzdělávacím program je sledován cíl zajistit pro tyto specialisty možnost celoživotního udržení si kvalifikace. Pro řešitelský tým to znamená vhodně využít zvolený způsob kombinovaného studia, které umožní těmto velmi pracovně vytíženým expertům průběžně se vzdělávat v oborech a aktuálních odborných otázkách. Otevřenost vzdělávacího programu, jeho dostupnost na internetu formou e-learningového prostředí a zajištění aktuálnosti informací v něm obsažených byly řešitelským týmem označeny jako hlavní předpoklady úspěšnosti tohoto programu zejména z dlouhodobějšího hlediska.

Řešitelský tým pracoval na vyhledání a vytipování vhodných odborných řešitelů vzdělávacího programu v oblasti vzdělávání krizových poradců, likvidátorů a insolvenčních správců. Tyto kroky byly konzultovány s partnery projektu na pravidelných schůzkách. Pracovní zapojení partnerů se předpokládá od 4. měsíce řešení projektu v souladu s harmonogramem a rozpočtem projektu.

V souladu se záměrem akreditovat tento nový vzdělávací program řešitelský tým kompletuje informace o podmínkách pro udělení akreditace vzdělávacího programu, který by formou kombinovaného studia umožnil další přípravu specialistů - krizové poradce, likvidátory a insolvenční správce. Těmto podmínkám chceme přizpůsobit tvorbu materiálů a modulů vzdělávacího programu již od samého počátku jeho tvorby.

Plnění aktivity - Monitorovací zpráva 2:

Do řešení vzdělávacího programu II - vzdělávání specialistů pro krizový management se postupně zapojili příjemce dotace i partneři projektu. Komora specialistů pro krizové řízení věnovala pozornost získávání dat o dopadu hospodářské krize na ekonomiku ČR a Ústeckého kraje. Oba vzdělávací programy mají v úvodních fázích společnou bázi.

Z informační databáze Krajského soudu v Ústí nad Labem byly zpracovány údaje o počtu konkursů, moratorií, neschválených oddlužení, oddlužení, reorganizacích, zahájených insolvenčních řízeních a další údaje dokumentující chování podnikatelské sféry v roce 2008, 2009 a v I. pololetí 2010.

Z makroekonomického pohledu se této problematice věnoval příjemce dotace. Byl zpracován vývoj HDP v Ústeckém kraji v letech 1996 - 2009 a porovnán s vývojem HDP v ČR. Ve stejném časovém období byl porovnán vývoj nezaměstnanosti v Ústeckém kraji a ČR. Byla zahájena práce na teoretických podkladech problematiky ekonomického růstu a hospodářského cyklu (zdroje ekonomického růstu, bariéry ekonomického růstu, definice hospodářských cyklů a jejich fáze, externí a interní faktory vzniku hospodářských cyklů).

Partner VŠFS zahájil práce na zpracování základního učebního textu zaměřeného na problematiku rizika v podnikání. Byla rozpracována podrobná osnova, ve které jednotlivé části řešení budou: identifikace rizika a určení reakce na riziko, riziko v rozhodování a opatření proti rizikům, průmyslová a obchodní rizika, finanční rizika, mezinárodní a inflační rizika.

Dosavadní práce jsou stejně potřebné pro oba vzdělávací programy, a tudíž jsou shodné pro obě klíčové aktivity.

Plnění aktivity - Monitorovací zpráva 3:

Byla věnovaná pozornost vymezení teoretických oblastí pro zpracování vzdělávacího programu pro krizové specialisty. Většina disponibilních informačních zdrojů zužuje problematiku na soudní insolvenční procedury a vnímá jí jako subdisciplínu obchodního práva. V projektu bude věnovaná pozornost preventivní složce krizového managementu, která by měla připravit krizové specialisty na to, aby byli schopni pomoci klientské organizaci nastavit její řídící a kontrolní procesy tak, aby ke vzniku nežádoucích krizí nedocházelo. Důležitou složkou bude oblast kontroly v souladu s auditorskými standardy, účetními předpisy. Ve vzdělávacím programu se musí vytvořit preventivní krizová složka, aby krizový specialista pomohl managementu klientské organizace nastavit její řídící a kontrolní procesy tak, aby eventuelní krize byla zachycena co nejdříve po jejím vzniku s cílem zabránit tomu, aby nastaly nějaké škody, anebo když nastanou, aby byl jejich dopad minimalizován. Důraz bude také na mimosoudních záchovných nástrojích boje s krizí, mimosoudních a soudních nástrojích destrukčních, tj. záchranné operace anebo likvidace, konkurz.

Odborní řešitelé příjemce dotace v tomto monitorovacím období pokračovali ve zpracování některých tematických okruhů:

a) z hlediska makroekonomické problematiky – teorie ekonomického vývoje s důrazem na hospodářské cykly a jejich členění. Součástí bude charakteristika vzniku a průběhu poslední světové krize, její změny z finanční krize na krizi ekonomickou a dopad do ekonomiky podniků.

b) z hlediska mikroekonomického byl zpracován první návrh problematiky Řízení změn (Change Management), který podává teoretické základy postupu firem při řešení změn v jejich ekonomice a chování. Jsou specifikovány důvody potřebných změn.

c) zpracovává se struktura jazykové terminologické přípravy obou cílových skupin, řízení změn bylo připraveno v angličtině vč. případové studie.

Partner VŠFS zpracoval první návrh učebního textu zaměřeného na problematiku rizika v podnikání. Jednání k návrhu je připraveno na 1. 3. 2011.

Partner KSKŘI zpracovává první návrh učebního textu k problematice úpadku a forem řešení. Je připraveno jednání s partnerem 25. 2. 2011 k osnově zpracování mezinárodních aspektů této problematiky.

Všechny provedené práce mají v této fázi plnou využitelnost pro obě klíčové aktivity a pro obě cílové skupiny. Ve vzdělávání cílové skupiny II bude problematika úpadku/krize součástí zpracovaného vzdělávacího programu, vzdělávání bude založeno na dobré znalosti ekonomiky podnik. Do vzdělávání cílové skupiny II bude začleněna část věnovaná analytické práci a rozpoznání situace ohrožení, problémů, stejně tak jako rozpoznání příležitostí pro změny.

Pro obě části bude společná jazyková příprava terminologická v oblasti úpadku (angličtina).

 

Plnění klíčové aktivity – Monitorovací zpráva 4:

 

Postupně jsou dopracovány pracovní verze podkladů pro učební texty, které by měly zajistit vzdělávání klíčových kompetencí krizových poradců. V projektu bude věnovaná pozornost preventivní složce krizového managementu, která by měla připravit krizové specialisty na to, aby byli schopni pomoci klientské organizaci nastavit její řídící a kontrolní procesy tak, aby ke vzniku nežádoucích krizí nedocházelo.

1. Bylo zpracováno pracovní znění řízení podniku, zaměřené na obecné principy managementu firem, řízení lidských zdrojů, finanční řízení podniku, vč. pracovní verze modelu pro hodnocení schopnosti firmy.

2. Bylo rozšířeno první znění textu k problematice řízení změn

3. Byla zpracovaná pracovní verze k problematice hospodářských cyklů a finanční krize, jejich vlivu na podmínky existence mikroekonomických subjektů. Součástí je analýza finanční a ekonomické krize z konce minulé dekády a dopady hospodářské krize na Českou republiku.

4. Pracuje se na učebních textech (stručné znění) k problematice definování rizik a jejich řešení vč. likvidace a konkurzu

5. Byly vyhledány případové studie k problematice krize a jejího řešení ve vybraných podnicích v angličtině, pracuje se na jejich verzi v českém jazyce.

Partner VŠFS zpracoval rozšířenou verzi učebního textu zaměřeného na problematiku rizika v podnikání. Jednání k předloženému návrhu se realizovalo v červnu 2011.

Partner KSKŘI zpracoval první návrh učebního textu k problematice exekučního řízení. Je připraveno jednání s partnerem v červnu k pracovní verzi dvou kapitol mezinárodních aspektů této problematiky.

Partner VŠFS zahájil přípravu dokumentů pro e-learningovou podporu vzdělávacího programu.

 

Plnění aktivity - Monitorovací zpráva 5:

 

Řešitelský tým pracoval na  návrzích  učebních textů a dopracování učebních textů u partnerů. Hlavním úkolem bylo postupné dopracování učebních textů tak, aby nebyly problémy při realizaci harmonogramu vzdělávání cílové skupiny krizových poradců. Současně se začala postupná příprava e-learningové podpory vzdělávacího programu.

Největší pozornost byla věnovaná dopracování učebních textů zaměřených na způsoby identifikace a řešení krizových situací ve firmách. Tato problematika bude v harmonogramu vzdělávání cílové skupiny začátkem roku 2012.

Současně se pracuje na vytipování příkladů a cvičení v tematických okruzích, příp. jejich zpracování na PC.

Vzhledem k získaným informacím o nízké jazykové gramotnosti (angličtina) v cílové skupině se řeší otázka jak efektivně řešit odbornou jazykovou přípravu.

Zaměření vzdělávání krizových specialistů vykrystalizovalo do následující struktury:

a) připravit krizové specialisty pro spolupráci s podniky tak, aby podnik byl lépe připravený na existenci v tržní ekonomice (trvalé zpracování potřebných informací, vytváření způsobu trvalého přizpůsobování se změnám v okolí podniku, vytvoření flexibilního systému podniku pro jeho pružné reagování na změny v jeho okolí

b) zpracovávat rating – hodnocení bonity společnosti, hodnotit teritoriální, odvětvová a podniková rizika (konkurenční, finanční, právní a kvalitativní)

c) připravovat a analyzovat rozbory ekonomických ukazatelů (jak číst rozvahu, výsledovku a cash-flow)

Plnění aktivity - Monitorovací zpráva 6:

Vzdělávací program pro cílovou skupinu lektorů má dvě časti:

a) jazykovou
b) odbornou

Ad a)
Do finální podoby k předání účastníkům pilotního vzdělávání byly dopracovány následující učební texty:

- Analýza úpadkových procesů: zhodnocení vývoje konkursních a insolvenčních řízení, likvidací v ČR a Ústeckém kraji, problematika mezinárodní insolvence a porovnání efektivnosti řešení v mezinárodním měřítku

- Role podnikatele v pozici dlužníka v krizovém řízení – diagnostika krizových jevů, metody zjišťování a vyhodnocování, rating, charakteristika podnikatele v úpadku a insolvence

- Psychologie a sociologie v krizovém řízení – texty pro krizové poradce, zaměřené na krizovou intervenci a základní psychologická a sociologická témata pro krizové poradce, důraz na otázky klasické a tzv. emoční inteligence, konflikty a jejich řešení

Současně budou krizovým poradcům k dispozici učební texty zpracované pro cílovou skupinu lektorů, aby se mohli zaměřit na studium vybraných kapitol

- Hospodářské cykly

- Role podnikatele v pozici věřitele v krizovém řízení

- Řízení podniku

Dopracovává se učební text zaměřený na využití informačních a komunikačních technologií pro získávání potřebných údajů pro hodnocení a analýzu vnějšího prostředí podniku a modelové zvládnutí zvažovaných změn v řešení problémů podniku

Ad b)
Problematika mezinárodní insolvence je zahrnuta v analýze úpadkových procesů jako samostatná kapitola, která vedle základních informací nabízí rovněž údaje pro porovnání efektivnosti řešení úpadku v různých zemích, jsou připraveny odkazy na webové stránky, na kterých lze získat další informacepro hodnocení mezinárodní insolvence.
Část odborné jazykové přípravy v angličtině bude v cílové skupině lektorů řešena při využití ICT. Vzhledem k tomu, že jazyková vybavenost v angličtině u přihlášených posluchačů je na nízké úrovni, zaměříme se na využívání různých forem elektronických překladů originálních odborných textů s cílem porozumět překladu a terminologii.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Výstupem této klíčové aktivity jsou 3 připravené texty pro pilotní vzdělávání cílové skupiny krizových poradců. K dispozici této cílové skupině jsou také další 3 učební texty zpracované pro obě cílové skupiny v rámci klíčové aktivity 1. Dalším výstupem jsou zpracované prezentace k jednotlivým seminářům v rámci pilotního vzdělávání, případové studie jsou součástí učebních textů a nebo prezentací.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

V následujícím období se zaměříme na dopracování učebních textů pro oblast ICT a postupně budeme dopracovávat učební texty s využitím hodnocení průběhu pilotního vzdělávání.

Plnění aktivity - Monitorovací zpráva 7:

Popis a realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Zpracování vzdělávacího programu pro cílovou skupinu II – krizové poradce, byl tematicky zaměřený obdobně, jako program pro cílovou skupinu I. Důraz při realizaci vzdělávání v této cílové skupině vycházel z potřeby připravit krizové poradce na spolupráci s podniky, plnit funkci spolupráce jako prevence, spolupráce při zvládání rizik tržní ekonomiky a roztříštění jejich schopnosti využít mezinárodní zkušenosti. Proto byly v jednotlivých teoretických oblastech zapracovány takové problematiky jako je vývoj ekonomiky v mezinárodních souvislostech, cyklický vývoj ekonomiky (ve vazbě na vliv světové krize na vývoj ÚK a ČR), otázky mezinárodní zadluženosti. V psychologické a sociologické oblasti to byla výchova k řešení konfliktů.

Pro vzdělávání programu vyly připraveny teoretické podklady v učebních materiálech pro dané odborné oblasti. V rámci dopracování vzdělávacího programu s využitím zkušeností získaných pilotním ověřování budou právě pro krizové poradce připraveny případové studie s ukázkou konkrétních řešení vybraných situací, ukázkou analytického přístupu pro porozumění důvodů vzniku problémů ve vývoji podniků. Tyto požadované studie budou vloženy do e-learningového prostředí, který bude všem k dispozici pro další využití. Takto dopracovaný vzdělávací program bude součástí dokumentace připravené pro akreditaci vzdělávacího programu.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

V rámci řešení klíčové aktivity byly splněny následující plánované výstupy:

- Byl připravený vzdělávací program pro vzdělávání krizových poradců, jeho obsahová náplň a struktura

- Struktura vzdělávacího programu byla naplněna učebními texty, které byly využity pro pilotní ověření

Základní učební texty a materiály budou dopracovány v souladu s poznatky získanými v pilotním ověřování a budou zapracovány do e-learningového vzdělávacího prostředí, které bude účastníkům k dispozici. V souladu s požadavky akreditace rekvalifikačního vzdělávání kombinovanou formou bude připravena řada případových studií.

 

Plnění aktivity - monitorovací zpráva č.8

Na základě zhodnocení pilotního vzdělávání krizových poradců byla připravena finální struktura vzdělávacího programu. Ve vzdělávání této cílové skupiny bylo doporučeno zaměřit se při výkladu jednotlivých předmětů na uplatnění teoretických poznatků ve spolupráci s podniky. Byla dopracovaná základní osnova kurzu a  časová dotace. Celkem 160 hodin v rozdělení 85 hodin prezenční studium a 75 hodin e-lerning příp. analytická práce s využitím PC.

1. Psychologická a sociologická příprava krizového poradce podniku; krize a náročné životní situace, psychická krize, typický průběh krize; psychologie krizového poradce; smyslové kanály a jejich praktické využití; krizový poradce a emoce, emoční inteligence, zvládání emocí; konflikty, problémové osobnosti, konflikt versus spolupráce (10 hodin + 5 hodin osobnostní hodnocení)

2. Analýza krizových jevů (svět, ČR, region, podnik). Hospodářské cykly, charakteristika příčin, dopad na podnikovou úroveň (5 hodin + 5 hodin vyhledávání informací na internetu)

3. Jak číst rozvahu a výsledovku podniku, co vyplývá pro hodnocení životaschopnosti podniku anebo pro hodnocení krizové situace podniku, metodika, uklazatele, hodnocení (10 hodin + 5 hodin propočet s využitím připraveného PC programu)

4. Podnikání a riziko; charakteristika a příčiny vzniku rizik v souvislosti s podnikatelskými aktivitami na domácím a zahraničních trzích; (10 hod)

5. Lze předcházet rizikům? Co nabízí teorie pro předcházení krizovým jevům? Teorie řízení a řízení změn; marketing a průzkumn trhů; řízení lidských zdrojů; řízení organizačních změn; efektivita využívání hmotných a nehmotných zdrojů podniku; (20 hodin + 20 hodin práce s připravenými PC programy pro analýzu různých podnikatelských aktivit)

6. Analýza vnějšího prostředí podniku (domácího a zahraničního), 20 hodin práce s využitím PC

7. Řešení úpadku podniku z pohledu věřitele a dlužníka; mezinárodní přístupy; formy řešení insolvence; ukázka neefektivnosti a administrativní i finanční náročnosti takových řešení 20 hodin + 20 hodin analýza případových studií)

8. vyhledávání informací, práce s anglickou terminologií a zahraničními zdroji, ukázka jak je důležité mít aktuální informace z vnějšího prostředí (domácího i mezinárodního); práce se zahraničními materiály (10 hodin + 5 hodin zpracování mezinárodní analýzy trhu)

Popis výstupu klíčové aktivity v monitorovacím období:

Struktura vzdělávacího kurzu pro krizové poradce podniků s hodinovou dotací v rozdělení na prezenční formu studia a využití e-learningu a analytické práce s využitím PC

Plněné aktivity - Monitorovací zpráva č.9

Popis a realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

 

S využitím poznatků z pilotního ověření vzdělávacího programu, diskusí s lektory v programu byl finalizován nový vzdělávací program pro krizové poradce podniků. Struktura vzdělávacího programu byla zpracovaná tak, aby poskytla účastníkům vzdělávání základní znalosti a praktické zkušenosti, které budou potřebovat pro účinnou spolupráci s podniky při včasném rozpoznání a řešení krizových jevů. Potřeba této nové pracovní funkce se ukázala při hodnocení dopadu finanční a ekonomické krize v období po roce 2008 jak v ČR tak i v zemích EU.

Finální vzdělávací program počítá s časovou dotací 140 hodin, prezenčně 70 hodin, vlastní studium 70 hodin.

Odborné zaměření vzdělávání:

1. Psychologická a sociologická příprava krizového poradce podniku; prezenčně 10 hodin, vlastní studium 3 hodiny

Krizová intervence, Základy NLP, Krizový poradce a emoce, Konflikty a jejich řešení, Praktická aplikace základů sebehodnocení

2. Podnikání a riziko; prezenčně 10 hodin, vlastní studium 7 hodin

Charakteristika rizika, příčíny vzniku, souvislost s podnikatelskými aktivitami na domácím a zahraničním trhu, metody snižování rizik; Analýza rizik, metody, výpočet, vyhodnocení; Řízení podnikatelských rizik, cíle, základní fáze řízení, nástroje a postupy řízení, zlatá pravidla řízení rizika, manažer a vnímání rizika

3. Lze předcházet rizikům? Prezenčně 14 hodin, vlastní studium 20 hodin;

Základy řízení, Řízení změn; Řízení lidských zdrojů; Marketing a význam trvalé práce s trhy; Využívání hmotných a nehmotných zdrojů podniku; Využívání PC pro analýzu různých podnikatelských aktivit; Finanční řízení podniku; Metodika hodnocení životaschopnosti podniku

4. Jak lze řešit úpadek podniku; prezenčně 19 hodin, vlastní studium 20 hodin

Pohled dlužníka; Pohled věřitele; Formy řešení insolvence; Efektivnost a administrativní náročnost řešení

5. Analýza vnějšího a vnitřního prostředí podniku s využitím PC; prezenčně 15 hodin, vlastní studium 20 hodin

Teorie hospodářských cyklů, souvislosti s makroekonomickým a mikroekonomickým vývojem; Analýza krizových situací; Vlastní analýza - seminární práce

6. Základy BOZP; prezenčně 2 hodiny

 

Popis výstupu klíčové aktivity v monitorovacím období:

 

Výstupem klíčové aktivity byl nový vzdělávací program pro vzdělávání krizových poradců podniků a 9 učebních textů(jako v KA 1):

- Řízení  podniku: Obecné  principy managementu firem, řízení lidských zdrojů, finanční řízení podniku,  řízení změn, typy organizační změny, hospodářský cyklus, finanční krize        

- Rizika  v podnikání a managementu: Vymezení  pojmu riziko, druhy rizik, proces řízení rizik, klasifikace rizik, metody  snižování rizik, analýza rizik (kvalitativní postupy a kvantitativní metody),  vyhodnocení, management podnikatelských rizik        

- Role  podnikatele v pozici věřitele v krizovém řízení podniku: Platební  neschopnost a předlužení, formy mimosoudního zajištění, institut uznání  dluhů, formy zajištění, zadržovací právo, zástavní právo, rozhodčí řízení,  exekuční řízení, úkony dlužníka, úkony věřitele, insolvence a její formy,  insolvenční návrh, insolvenční řízení, postavení věřitelů, rozhodnutí o  úpadku        

- Role  podnikatele v pozici dlužníka v krizovém řízení podniku: Diagnostika  krizových jevů, insolvence, podnikatel v úpadku      

- Případové  studie: 4  případové studie k řešení pozice věřitele a dlužníka v krizovém  řízení podniku      

- Psychologie  a sociologie v krizovém řízení: Krizová  intervence, základy koncepce neuro-lingvistického programování,  krizový poradce a emoce, emoce a jejich  anatomie, pojetí klasické a emoční inteligence, problémové osobnosti, jak  měnit konflikty na spolupráci      

-  Analýza  úpadkových procesů: Statistický  přehled a analýza konkursních a insolvenčních řízení v ČR a Ústeckém  kraji (1992 ? 2009)        

- Počítačová  gramotnost pro krizové řízení: Modely  řešení základních podnikatelských propočtů ? rozhodnutí o podnikání,  zakladatelský rozpočet, rozhodnutí o realizaci investic, řízení výroby,  řízení pohledávek, metodika identifikace stavu životaschopnosti firmy v  potížích        

- Terminologický  slovník: Anglicko-český  a česko-anglický slovník pro oblast krizového řízení

Celkové hodnocení:

Cílem vzdělávacího programu pro cílovou skupinu II – krizové poradce podniků bylo připravit pracovníky pro výkon nové profese, která by měla napomáhat podnikům ve včasném rozpoznání a řešení krizových jevů. Uvedenému cíli odpovídala předpokládaná struktura vzdělávacího programu v odborných tematických modulech:

a) základy ekonomiky a financí; charakteristika vývoje ekonomiky celkem v jejich mezinárodních souvislostech a dopad do ekonomiky podnikatelských subjektů; principy tržní ekonomiky a charakteristika jejího cyklického vývoje; základy krizového řízení a řízení změn, rozpoznání a zvládnutí rizik spojených s podnikáním, prevence.

b) způsoby řešení úpadku, problematika mezinárodní zadluženosti a možnosti řešení; jazyková odborná příprava (angličtina).

c) psychologické a sociologické aspekty výkonu funkce krizového poradce, doplnění profesionální kvalifikace o kompetence, sociální dovednosti, verbální i neverbální schopnost komunikace, výchovu k řešení konfliktů a jejich přetváření na spolupráci.

První etapy práce směřovaly do vytipování zdrojů vhodných vzdělávacích podkladů. Řešitelský tým se věnoval získávání informací o specifických potřebách a podmínkách regionu Ústeckého kraje, o mezinárodním hodnocení a řešení krize a mezinárodním zadlužení podnikatelských subjektů a osob. Z informační databáze Krajského soudu v Ústí nad Labem byly získány a analyzovány údaje o poštu konkursů, moratorií, neschválených oddlužení, reorganizací, zahájených insolvenčních řízení a další údaje dokumentující chování podnikatelské sféry v roce 2008, 2009 a v I. pololetí 2010. Byl zpracován vývoj HDP v Ústeckém kraji v letech 1996 – 2009 a porovnán s vývojem HDP v ČR. Ve stejném časovém období byl porovnán vývoj nezaměstnanosti v Ústeckém kraji a ČR.

V další etapě se soustředil řešitelský tým na studium základních teoretických podkladů problematiky ekonomického růstu a hospodářského cyklu (zdroje ekonomického růstu, bariéry ekonomického růstu, definice hospodářských cyklů a jejich fáze, externí a interní faktory vzniku hospodářských cyklů), podnikání a rizika, řízení podniku a psychologie a sociologie.

Teoretická průprava vyústila v pracovní vymezení teoretických oblastí pro zpracování vzdělávacího programu pro krizové specialisty. Potvrdilo se, že většina disponibilních informačních zdrojů zužuje krizovou problematiku na soudní insolvenční procedury a vnímá jí jako subdisciplínu obchodního práva, anebo ji vnímá jako otázku živelných pohrom nebo podobných problémů. Vzhledem k dopadům finanční a následné ekonomické světové krize na ekonomiku českých podniků se potvrdila potřeba zabývat se rozpoznáním příznaků ekonomické krize a jejím řešením nejenom na úrovni vlád, ale především na úrovni podnikatelských subjektů.

Řešitelský tým předpokládal věnovat pozornost také preventivní složce krizového managementu, která by měla připravit krizové specialisty na to, aby byli schopni pomoci klientské organizaci nastavit její řídící a kontrolní procesy tak, aby ke vzniku nežádoucích krizí nedocházelo a minimalizovat tak dopad krize na ekonomické subjekty. Dalším záměrem bylo zabývat se mimosoudními záchovnými nástroji boje s krizí i mimosoudními a soudními nástroji destrukčními (záchranné operace anebo likvidace, konkurz).

Z hlediska mikroekonomického byl zpracován první návrh problematiky Řízení změn (Change Management), který poskytl teoretické základy postupu firem při řešení změn v jejich ekonomice a změn v jejich chování. Byly specifikovány důvody potřebných změn. Současně s teoretickými základy se začala připravovat struktura jazykové terminologické přípravy a některé tematické okruhy, např. řízení změn, byly připravovány v angličtině jako studijní podklady pro vzdělávání v oblasti jazykové gramotnosti.

Připravované texty měly plnou využitelnost pro obě klíčové aktivity a pro obě cílové skupiny, v každé cílové skupině se ale využití lišilo v návaznosti na stanovené cíle vzdělávání. Ve vzdělávání cílové skupiny II  se  problematika úpadku/krize stala základní součástí zpracovaného vzdělávacího programu. Do vzdělávání cílové skupiny II řešitelský cíl byl dát více času analytické práci a rozpoznání příležitostí pro změny.

Postupně byly dopracovány pracovní verze podkladů pro učební texty, které by měly zajistit vzdělávání klíčových kompetencí krizových poradců a které měly zajistit navazující realizaci KA 3 a 4:

1. Bylo zpracováno pracovní znění řízení podniku, zaměřené na obecné principy managementu firem, řízení lidských zdrojů, finanční řízení podniku, vč. pracovní verze modelu pro hodnocení schopnosti firmy.

2. Bylo rozšířeno první znění textu k problematice řízení změn

3. Byla zpracovaná pracovní verze k problematice hospodářských cyklů a finanční krize, jejich vlivu na podmínky existence mikroekonomických subjektů. Součástí je analýza finanční a ekonomické krize z konce minulé dekády a dopady hospodářské krize na Českou republiku.

4. Pracuje se na učebních textech (stručné znění) k problematice definování rizik a jejich řešení vč. likvidace a konkurzu

5. Byly vyhledány případové studie k problematice krize a jejího řešení ve vybraných podnicích v angličtině, pracuje se na jejich verzi v českém jazyce.

6. Byl zpracován návrh učebního textu k problematice exekučního řízení. Je připraveno jednání s partnerem v červnu k pracovní verzi dvou kapitol mezinárodních aspektů této problematiky.

Bylo třeba dopracovat učební texty zaměřené na způsoby identifikace a řešení krizových situací ve firmách. Druhou oblastí bylo vytipování příkladů a cvičení v tematických okruzích podnikatelského subjektu a jejich zpracování na PC.

Zaměření vzdělávání krizových specialistů vykrystalizovalo do následující struktury:

a) připravit krizové specialisty pro spolupráci s podniky tak, aby podnik byl lépe připravený na existenci v tržní ekonomice (trvalé zpracování potřebných informací, vytváření způsobu trvalého přizpůsobování se změnám v okolí podniku, vytvoření flexibilního systému podniku pro jeho pružné reagování na změny v jeho okolí

b) zpracovávat rating – hodnocení bonity společnosti, hodnotit teritoriální, odvětvová a podniková rizika (konkurenční, finanční, právní a kvalitativní)

c) připravovat a analyzovat rozbory ekonomických ukazatelů (jak číst rozvahu, výsledovku a cash-flow)

Postupně byly dopracovány všechny učební texty pro realizaci pilotního ověření. Problematika mezinárodní insolvence byla zahrnuta do analýzy úpadkových procesů jako samostatná kapitola, která vedle základních informací nabízí rovněž údaje pro porovnání efektivnosti řešení úpadku v různých zemích. Byly připraveny odkazy na webové stránky, na kterých lze získat další informace pro hodnocení mezinárodní insolvence.

Část odborné jazykové přípravy v angličtině se s ohledem na situaci v cílové skupině krizových poradců podniků řešila v rámci tématu využití ICT. Vzhledem k tomu, že jazyková vybavenost v angličtině u přihlášených posluchačů byla na nízké úrovni, zaměřil se řešitelský tým na využívání různých forem elektronických překladů originálních odborných textů s cílem naučit posluchače jak získat překlady textu a terminologii.

S využitím poznatků z pilotního ověření vzdělávacího programu, diskusí s lektory v programu byl finalizován nový vzdělávací program pro krizové poradce podniků. Struktura vzdělávacího programu byla zpracovaná tak, aby poskytla účastníkům vzdělávání základní znalosti a praktické zkušenosti, které budou potřebovat pro účinnou spolupráci s podniky při včasném rozpoznání a řešení krizových jevů. Potřeba této nové pracovní funkce se ukázala při hodnocení dopadu finanční a ekonomické krize v období po roce 2008 jak v ČR, tak i v zemích EU.

Finální vzdělávací program počítá s časovou dotací 140 hodin, prezenčně 70 hodin, vlastní studium 70 hodin.

Odborné zaměření vzdělávání:

1. Psychologická a sociologická příprava krizového poradce podniku; prezenčně 10 hodin, vlastní studium 3 hodiny.

Krizová intervence, Základy NLP, Krizový poradce a emoce, Konflikty a jejich řešení, Praktická aplikace základů sebehodnocení

2.  Podnikání a riziko;  prezenčně 10 hodin, vlastní studium 7 hodin

Charakteristika rizika,  příčiny vzniku,  souvislosti s podnikatelskými aktivitami na domácím a zahraničním trhu, metody snižování rizik; Analýza rizik, metody, výpočet, vyhodnocení; Řízení podnikatelských rizik, cíle, základní fáze řízení, nástroje a postupy řízení, zlatá pravidla řízení rizika, manažer a vnímání rizika

3.Lze předcházet rizikům? Prezenčně 14 hodin, vlastní studium 20 hodin;

Základy řízení, Řízení změn; Řízení lidských zdrojů; Marketing a význam trvalé práce s trhy; Využívání hmotných a nehmotných zdrojů podniku; Využívání PC pro analýzu různých podnikatelských aktivit; Finanční řízení podniku; Metodika hodnocení životaschopnosti

4.Jak lze řešit úpadek podniku; prezenčně 19 hodin, vlastní studium 20 hodin              Pohled dlužníka; Pohled věřitele; Formy řešení insolvence; Efektivnost a administrativní náročnost řešení

5. Analýza vnějšího a vnitřního prostředí podniku s využitím PC; prezenčně 15 hodin, vlastní studium 20 hodin

Teorie hospodářských cyklů, souvislosti s makroekonomickým amikroekonomickým vývojem; Analýza krizových situací; Vlastní analýza – seminární práce

 

6.Základy BOZP; prezenčně 2 hodiny

Zhodnocení a výstupy klíčové aktivity

Výstupy klíčové aktivity:

 

 1. Vzdělávací program pro krizové poradce podniků
 2. Pro klíčovou aktivitu 1 a 2 byly společným výstupem učební texty pro realizaci vzdělávání (seznam je uvedený v tabulce „Výstupy“ této zprávy
Problémy při realizaci aktivity

Problémy s realizací aktivity nebyly, plnění monitorovacích indikátorů nebylo ohroženo.

 

Klíčová aktivita 03:

Pilotní ověření vzdělávacího programu I (09/2011 - 05/2012)

Cílem klíčové aktivity je pilotně ověřit vytvořený nový vzdělávací program pro lektory. Na lektorském zajištění se budou podílet všichni odborní řešitelů projektu dle připraveného učebního plánu a časového harmonogramu.

Výchozí předpoklad o rozsahu pilotního ověření je 10 krát 6 hodin, tj. vždy jeden den v týdnu. Toto rozložení by mělo umožnit účastníkům pilotního kurzu dostatečně se na semináře připravit.

V průběhu realizace klíčové aktivity budou vyhodnocovány zkušenosti lektorů i názory cílové skupiny na teoretickou úroveň, zaměření a lektorské zabezpečení vzdělávání. Průběh vzdělávání bude pravidelně vyhodnocován a na základě provedených analýz budou dopracovány potřebné postupy nebo učební texty, materiály a dokumenty v elektronické podobě.

Plnění klíčové aktivity – Monitorovací zpráva 3:

 

Pozornost byla věnovaná přípravě jednání s Okresní hospodářskou komorou v Mostě. Po zkušenosti z jednání bude otevřeno jednání s dalšími OHK. Připravuje se prezentace projektu a informace o možnosti zapojení se do kurzů v rámci pilotního ověřování v komorovém příp. jiném Okresním tisku. Byly připraveny formuláře přihlášky pro cílové skupiny I a cílové skupiny II a nastaveny kritéria výběru a oslovení vhodných účastníků pilotního ověřování. Oslovení bude na webových stránkách příjemce a partnerů, OHK osloví své členy a firmy v dané oblasti.

 

Plnění klíčové aktivity – Monitorovací zpráva 4:

 

Informace o pilotním ověřování byla zveřejněna v tisku OHK Most, OHK oslovil svoje členy a firmy v oblasti rovněž elektronicky. Prezentace byla zaměřena hlavně na uvedení významu a především budoucnosti úlohy krizových specialistů.

V tomto duchu byla zahájena přímá jednání se zástupci, bylo získáno do této doby 18 zájemců o vzdělávání krizových specialistů. Cílová skupina má plánovaný počet 20, řídící tým se dohodl na tom, že by mělo být získáno alespoň 22 zájemců a tím se odstranilo riziko nesplnění tohoto monitorovacího indikátoru v případě, že někdo z přihlášených nebude moci ve vzdělávání pokračovat.

Pro cílovou skupinu lektorů bylo získáno 7 zájemců a s dalšími zájemci probíhají osobní jednání. Dle plánovaných monitorovacích ukazatelů (10 účastníků pilotního vzdělávání) i zde řídící tým doporučil získat alespoň 12 účastníků vzdělávání. Je snaha pro tuto cílovou skupinu získat zájemce z řad OSVČ, kteří mají určité zkušenosti s likvidacemi, konkursem a insolvencí.

 

Plnění klíčové aktivity – Monitorovací zpráva 5:

 

V rámci klíčové aktivity byla věnovaná pozornost přípravě harmonogramu pilotního ověřování vzdělávacího programu I pro cílovou skupinu lektorů, organizačnímu a lektorskému zabezpečení. Časová dotace přednášek je 60 hodin (12 seminářů v délce trvání 5 vyučovacích hodin) a pro absolvování pilotního ověřování vzdělávacího programu I  je nezbytné vlastní studium v rozsahu dalších 60 hodin (z pracovních listů a doporučené literatury). V první fázi obdrží účastníci pilotního ověřování pracovní listy pro oblast psychologických a sociologických aspektů a oblast rizik podnikání. Cílová skupina lektorů

bude mít přednášky zaměřené na pedagogickou přípravu. Toto téma bude realizováno jako seminář (výklad lektora a diskuse). Podklady ke studiu bude připravená prezentace a doporučená literatura.

Pro úspěšné ukončení vzdělávání v pilotním ověření byly nastaveny následující kritéria:

a) minimálně 80% prezence na přednáškách

b)zpracování zadané práce v jednotlivých tematických okruzích

c)úspěšné absolvování závěrečného testu za celou oblast pilotního ověřování

Harmonogram pro rok 2011:

25.10.2011 – informace o projektu a jeho financování z prostředků EU a SR ČR, úvod do problematiky krize, ekonomické aspekty, Doc. Ing. Klosová, CSc.

8.11.2011 – psychologické a sociologické aspekty výkonu funkce, Dr. Jančík

22.11.2011 – psychologické a sociologické aspekty výkonu funkce, poznej sám sebe, Dr.Jančík

6.12.2011 – pedagogická příprava lektorů, Doc. Ing. Klosová, CSc.

Zahájení seminářů v roce 2012 – 10.1. rizika podnikání, Mgr. Tichý, MBA

Semináře budou realizovány v budově VŠFS Most. Po domluvě s cílovou skupinou bylo rozhodnuto o realizaci vždy v úterý od 14.30 hod., každé druhé úterý.

Plnění aktivity - Monitorovací zpráva 6:

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Pilotní vzdělávání bylo zahájeno 25.10.2011 společně pro obě cílové skupiny. Všem účastníkům byla podána informace o zaměření tohoto projektu a jeho podpoře z ESF a SR ČR. Byl projednán základní harmonogram seminářů a podmínky pro úspěšné absolvování pilotního vzdělávání a získání osvědčení. Do kurzu se celkem přihlásilo 18 posluchačů.

Úvodní seminář byl tématicky zaměřený na kritéria úspěšného podnikání firem, hodnocení příčin a průběhu neúspěšné firemní strategie a souvislostí se vznikem krize.

Lektor: A. Klosová
Bylo rozhodnuto, že další semináře budou organizovány v cyklu 14 dnů. 8/11 2011 a 22/11/2011 byly semináře zaměřené na problematiku psychologie a sociologie v krizovém řízení.
Vzhledem k rozsahu problematiky a zájmu posluchačů o detailní rozbor byl dodatečně zařazen pro obě skupiny další seminář 10.1.2012.
Lektor: J. Jančík
6.12.2011 byla věnována pozornost výkladu základů rétoriky a komunikace pro pedagogickou přípravu lektorů na vzdělávání dospělých.
Lektor: A. Klosová
17.1.2012 a 31.1.2012bylo tématem pilotního vzdělávání riziko v podnikání. Oba semináře byly zajištěny dvěma lektory: J. Tichým a E. Tóthem.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Všichni účastníci pilotního vzdělávání jsou vybaveni učebními texty a prezentacemi, které jsou jim zasílány v el. Podobě na jejich kontaktní emaily. Po ukončení pilotního vzdělávání a po zhodnocení jeho průběhu a zpracovaných textů budou tyto učební materiály dopracovány a upraveny do finální podoby.
Vedení projektu zhodnotilo účast cílové skupiny na jednotlivých seminářích. S výjimkou 4 účastníků je u všech zbývajících posluchačů účast velmi dobrá a v této oblasti jsou vytvořeny předpoklady pro úspěšné absolvování pilotního vzdělávání. Vedení projektu bude uvedené 4 účastníky kontaktovat a společně posoudí jejich další zapojení v projektu. Ze skupiny lektorů byl přeřazen 1 posluchač do skupiny krizových poradců.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

Rozpis plánovaných seminářů pro únor a březen 2012:
14.2.2012 Krizové řízení, definice, členění. Preventivní a kurativní. Příklady aplikací.
Lektor: Ing. Ledislav Zelinka Ph.D.
28.2.2012 Používání matematických metod k prognostice a měření intenzity krizových jevů
Lektor: Ing. Ladislav Zelinka Ph.D.
13.3.2012 Soudní řešení insolvence u dlužníků
Lektor: JUDr. Ing. Svetlana Semerádová Zvolánková
27.3.2012 Soudní řešení insolvence u věřitelů
Lektor: JUDr. Ing. Svetlana Semerádová Zvolánková

Přesný popis seminářu pro duben 2012 bude stanoven na základě průběhu seminářů s legislativním řešením úpadku. Témata: průběh hospodářských cyklů a analýza úpadkových procesů v ČR a Ústeckém kraji, problematika řízení podniku s důrazem na řízení změn, využití informačních a komunikačních technologiií pro získání informací a řešení vybraných problémů podniku.

Plnění aktivity - Monitorovací zpráva 7:

 

Popis a realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

V monitorovacím období probíhalo dalších 7 přednáškových cyklů pilotního ověření vytvořeného vzdělávacího programu (v předchozím monitorovacím období to bylo 6 přednášek). Byla to problematika

- Rizika v podnikání, doplnění předchozích přednášek

- Charakteristika krizového řízení, definice, členění na kurativní a preventivní vč řady příkladů aplikace

- Matematické metody v prognostice a měření intenzity krizových jevů

- Soudní řešení insolvence z pohledu dlužníka

- Soudní řešení insolvence z pohledu věřitelů

- Řízení podniku, s důrazem na řízení změn, cyklický vývoj, internetovou podporu vybraných podnikových činností

- Krizové jevy v České republice a Ústeckém kraji.

Řešitelský tým věnoval pozornost přípravě časového a odborného harmonogramu vzdělávání, lektorskému zabezpečení a přípravě lektorských vystoupení.

Závěrečné hodnocení účastníků pilotního ověření cílové skupiny I se uskutečnilo dne 15.5.2012. Odborná závěrečná rozprava účastníků probíhala před tříčlennou komisí a byla zaměřena na vybrané problémy jednotlivých odborných oblastí pilotního vzdělávání. Pro ty, kteří připravili seminární práci, byla základem diskuse tato vybraná oblast, pro ostatní byly formulovány komisí otázky pro diskusi. Zkušební protokol je přílohou této monitorovací zprávy.

S využitím doporučení a dalších námětů od lektorů i účastníků bude činnost v dalších realizovaných klíčových aktivitách zaměřena na:

- Dopracování učebních textů

- Přípravu a vložení textů a případových studií do e-learningového SW

- Dopracování potřebných případových studí

- Přípravu podkladů pro akreditaci vzdělávacího programu pro lektor

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

V tomto monitorovacím období bylo ukončeno pilotní ověřování vzdělávacího programu. V souladu se stanovenými podmínkami pro úspěšné ukončení – účast na seminářích nesmí být nižší než 50%, absolvování odborného prozkoušení – úspěšné pilotní ověření absolvovalo 15 posluchačů, 2 ženy a 13 mužů. Z původních 17 přihlášených posluchačů 2 byli vyřazeni s ohledem na problémy z účastí v seminářích. Plán předpokládal 10 úspěšných absolventů lektorů, skutečnost je 15. Účastníci pilotního ověření byli vybaveni učebními texty ke všem přednášeným tématům (hodnocení: známka 1,39 z pětistupňové škály, 1 - nejlepší)

Řešitelský tým připravil dotazníkové šetření o průběhu pilotního vzdělávání, které je přílohou monitorovací zprávy. Hodnocení odborného zaměření vzdělávání bylo velmi dobré. Obecné tematické zaměření pilotního ověření cílové skupiny lektorů bylo:

- Psychologie a sociologie v krizovém řízení

- Rétorika a komunikace

- Řízení podniku

- Rizika v podnikání

- Krizové řízení, formy, prognostika a měření intenzity krizových jevů

- Soudní řešení insolvence z pohledu dlužníka nebo věřitele

- Hospodářské cykly, současná světová krize a její projevy v ČR a Ústeckém kraji

Přednášky a semináře byly v této cílové skupině vedeny směrem k teoretické přípravě lektorů, podání co nejširších souvislostí dané problematiky tak, aby byli schopni ve své další činnosti spolupracovat při přípravě krizových specialistů. Hodnocení lektorů od 1,11 – 1,44. V této cílové skupině byla nabídnuta rovněž internetová podpora propočtů efektivnosti a optimálního vývoje vybraných oblastí rozvoje podniku, ale cílová skupina lektorů nevnímala propočty jako nutnou část svého dalšího rozvoje.

Právě tato oblast vyplynula pro řešitelský tým jako úkol, který bude třeba doplnit do učebních textů v KA 01. Dát větší důraz na potřebu vlastního analytického a výzkumného zaměření přípravy lektorů.

Celkový souhrn:

Cílem klíčové aktivity bylo pilotně ověřit vytvořený nový vzdělávací program pro lektory krizových poradců.

Řešitelský tým řešil následující otázky:

 

 • Kdo bude zajišťovat lektorskou činnost v pilotním ověřování vzdělávacího kurzu

  Na lektorském zajištění se podíleli všichni odborní řešitelé projektu dle připraveného učebního plánu a časového harmonogramu.
 • Jaký zvolit časový rozsah pilotního ověřování vzdělávacího kurzu

  Výchozí předpoklad o rozsahu pilotního ověření byl stanoven na 12 seminářů, každý v rozsahu 5 hodin. Semináře se konaly vždy v úterý, jeden den v týdnu. Tento režim nejlépe vyhovoval účastníkům pilotního ověřování z řad podniků. Umožňovalo to rovněž posluchačům se do příštího semináře připravit. Pro finální dopracování vzdělávacího programu se však ukázalo, že časová náročnost přípravy lektorů by měla být vyšší z důvodu pedagogické přípravy.
 • Kde pilotní ověření vzdělávacího kurzu realizovat

  Pilotní ověření bylo realizováno v Mostě, v učebních zařízeních partnera Vysoké školy finanční a správní o.p.s.
 • Jakou formou předat posluchačům učební texty a prezentace lektorů

  Bylo rozhodnuto předat posluchačům učební texty a prezentace lektorů v elektronické podobě vždy před zahájením příslušného semináře.
 • Jak vyhodnotit průběh pilotního ověřování vzdělávacího kurzu, aby získané poznatky bylo možné zapracovat do finální verze vzdělávacích programů.Problémy při realizaci aktivity

 

V průběhu realizace klíčové aktivity byly vyhodnocovány zkušenosti lektorů i názory cílové skupiny na teoretickou úroveň, zaměření a lektorské zabezpečení vzdělávání. Průběh vzdělávání byl pravidelně vyhodnocován a na základě provedených analýz byly dopracovány potřebné postupy nebo učební texty, materiály a dokumenty v elektronické podobě.

Pro úspěšné ukončení vzdělávání v pilotním ověření byly nastaveny následující kritéria:

a) minimálně 80% prezence na přednáškách

b)zpracování zadané práce v jednotlivých tematických okruzích

c)úspěšné absolvování závěrečného testu za celou oblast pilotního ověřování

Odborný i časový harmonogram pilotního vzdělávání byl splněný. Přednášky a diskuse ve vzdělávání krizových poradců byly zaměřeny na přípravu cílové skupiny spolupracovat s podnikovou sférou.

Z diskusí s jednotlivými lektory v této cílové skupině byla hodnocena vysoká aktivita účastníků, diskuse k problematice. Menší porozumění bylo k některým teoretickým tématům, např. řízení podniku s důrazem na řízení změn. Pro řešitelský kolektiv z uvedeného vyplývá potřeba zapracovat na této tematické oblasti v KA 01 a ukázat význam této problematiky pro řešení předkrizových jevů v podnicích.

 

Závěrečné hodnocení účastníků pilotního ověření cílové skupiny II se uskutečnilo dne 15. 5. 2012. Odborná závěrečná rozprava účastníků probíhala před tříčlennou komisí a byla zaměřena na vybrané problémy jednotlivých odborných oblastí pilotního vzdělávání. Pro ty, kteří připravili seminární práci, byla základem diskuse takto vybraná oblast, pro ostatní byly formulovány komisí otázky pro diskusi. Zkušební protokol je přílohou této monitorovací zprávy č. 7.

Zhodnocení a výstupy klíčové aktivity:

V souladu se stanovenými podmínkami úspěšného ukončení pilotního ověřování vzdělávání lektorů krizových poradců bylo proškoleno 15 posluchačů, 2 ženy a 13 mužů. Z původně přihlášených 17 posluchačů byli 2 vyřazení s ohledem na problémy s účastí na seminářích.

Plánovaná výše monitorovacího ukazatele byla 10.

Účastníci pilotního vzdělávání byli vybaveni učebními texty ke všem přednášeným tématům.

Dotazníkové šetření o průběhu pilotního vzdělávání ukázalo, že posluchači hodnotili vzdělávání jako velmi dobré, rovněž hodnocení lektorů bylo velmi dobré. Řešitelský tým získal velmi cenné informace, potřebné pro dopracování vzdělávacího programu (KA 1) do finální podoby.

Řešitelský tým vytvořil dobré lektorské zabezpečení pilotního ověřování vzdělávání lektorů krizových poradců.

Problémy při realizaci aktivity:

V průběhu realizace projektu se nevyskytly problémy, které by vedly k nesplnění cílů projektu nebo k nenaplnění monitorovacích indikátorů.

 

Klíčová aktivita 04:

Pilotní ověření vzdělávacího programu II (09/2011 - 05/2012)

Cílem klíčové aktivity je pilotně ověřit vytvořený nový vzdělávací program pro krizové poradce. Na lektorském zajištění se budou podílet všichni odborní řešitelů projektu dle připraveného učebního plánu a časového harmonogramu.

Výchozí předpoklad o rozsahu pilotního ověření je 8 krát 6 hodin, tj. vždy jeden den v týdnu. Toto rozložení by mělo umožnit účastníkům pilotního kurzu dostatečně se na semináře připravit.

V průběhu realizace klíčové aktivity budou vyhodnocovány zkušenosti lektorů i názory cílové skupiny na teoretickou úroveň, zaměření a lektorské zabezpečení vzdělávání. Průběh vzdělávání bude pravidelně vyhodnocován a na základě provedených analýz budou dopracovány potřebné postupy nebo učební texty, materiály a dokumenty v elektronické podobě.

Plnění aktivity - Monitorovací zpráva 5:

V rámci klíčové aktivity byla věnovaná pozornost přípravě harmonogramu pilotního ověřování vzdělávacího programu II pro cílovou skupinu krizových specialistů, organizačnímu a lektorskému zabezpečení. Časová dotace přednášek je 60 hodin (12 seminářů v délce trvání 5 vyučovacích hodin) a pro absolvování pilotního ověřování vzdělávacího programu II je nezbytné vlastní studium v rozsahu dalších 60 hodin. V první fázi obdrží účastníci pilotního ověřování pracovní listy pro oblast psychologických a sociologických aspektů a oblast rizik podnikání a pro každé téma jim bude doporučena další literatura.

Pro úspěšné ukončení vzdělávání v pilotním ověření byly nastaveny následující kritéria:

a) minimálně 80% prezence na přednáškách

b)zpracování zadané práce v jednotlivých tematických okruzích

c) zpracování seminární práce z oblasti krizové analýzy

d)úspěšné absolvování závěrečného testu za celou oblast pilotního ověřování

Harmonogram pro rok 2011:

25.10.2011 – informace o projektu a jeho financování z prostředků EU a SR ČR, úvod do problematiky krize, ekonomické aspekty, Doc. Ing. Klosová, CSc.

15.11.2011 – psychologické a sociologické aspekty výkonu funkce, Dr. Jančík

29.11.2011 – psychologické a sociologické aspekty výkonu funkce, poznej sám sebe, Dr.Jančík

13.12.2011 – rizika spojená s podnikáním, Mgr. Tichý, MBA

Zahájení seminářů v roce 2012 – 17.1. pokračováním přednášky v problematice rizik spojených s podnikáním, Mgr. Tichý, MBA

Semináře budou realizovány v budově VŠFS Most. Po domluvě s cílovou skupinou bylo rozhodnuto o realizaci vždy v úterý od 14.30 hod., každé druhé úterý.

Plnění aktivity - Monitorovací zpráva 6:

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Pilotní vzdělávání bylo zahájeno 25.10.2011 společně pro obě cílové skupiny. Všem účastníkům byla podána informace o zaměření tohoto projektu a jeho podpoře z ESF a SR ČR. Byl projednán základní harmonogram seminářů a podmínky pro úspěšné absolvování pilotního vzdělávání a získání osvědčení. Do kurzu se celkem přihlásilo 22 posluchačů + 1 posluchač byl přeřazen ze skupiny lektorů.
Úvodní seminář byl tématicky zaměřený na kritéria úspěšného podnikání firem, hodnocení příčin a průběhu neúspěšné firemní strategie a souvislostí se vznikem krize
Lektor: A. Klosová
Bylo rozhodnuto, že další semináře budou organizovány v cyklu 14 dnů. 15/11 2011 a 29/11/2011 byly semináře zaměřené na problematiku psychologie a sociologie v krizovém řízení se zaměřením na aspekty výkonu funkce krizového poradce ve firmě pro rozpoznání a včasné řešení rizik.
Vzhledem k rozsahu problematiky a zájmu posluchačů o detailní rozbor byl dodatečně zařazen pro obě skupiny další seminář 10.1.2012.
Lektor: J. Jančík
13.12.2011 a 24.1.2012 bylo tématem pilotního vzdělávání riziko v podnikání. Lektor pro oba semináře: J. Tichý.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Na základě programu seminářů byly všem účastníkům pilotního vzdělávání cílové skupiny krizových poradců zaslány příslušné učební texty a prezentace na aktuální probíraná témata na seminářích v el. Podobě na jejich kontaktní emaily. Po ukončení pilotního vzdělávání  a po zhodnocení jeho průběhu a zpracovaných textů budou tyto učební materiály dopracovány a upraveny do finální podoby.

Při hodnocení účasti posluchačů na seminářích a zejména po zvážení podmínek pro splnění monitorovacích ukazatelů bylo konstatováno, že u 19 posluchačů nebyly identifikovány problémy. S výjimkou 4 účastníků je všech zbývajících posluchačů účast velmi dobrá a v této oblasti jsou vytvořeny předpoklady pro úspěšné absolvování pilotního vzdělávání. Vedení projektu bude uvedené 4 účastníky kontaktovat a společně posoudí jejich další zapojení v projektu.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

7.2.2012 Krizové řízení, definice, členění. Preventivní a kurativní. Příklady aplikací.
Lektor: Ing. Ladislav Zelinka Ph.D.
21.2.2012 Průběh hospodářských cyklů, analýza úpadkových procesů v ČR a v Ústeckém kraji
Lektor: Doc. Ing. Anna Klosová CSc.
6.3.2012 Používání matematických metod k prognostice a měření intenzity krizových jevů
Lektor: Ing. Ladislav Zelinka Ph.D.
20.3.2012 Soudní řešení insolvence u dlužníků
Lektor: JUDr. Ing. Svetlana Semerádová Zvolánková
3.4.2012 Soudní řešení insolvence u věřitelů
Lektor: JUDr. Ing. Svetlana Semerádová Zvolánková

Přený rozpis seminářů pro duben 2012 bude stanoven na základě průběhu seminářů s legislativním řešením úpadku. Témata: Problematika řízení podniku s důrazem na řízení změn, využití informačních a komunikačních technologií pro získání informací a řešení vybraných problémů podniku.

Plnění aktivity - Monitorovací zpráva 7:

Popis a realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Odborný i časový harmonogram pilotního vzdělávání byl splněný. Přednášky a diskuse ve vzdělávání krizových poradců byly zaměřeny na přípravu cílové skupiny spolupracovat s podnikovou sférou, zvládat kontakt s klienty, porozumět problémům podnikání a podniků, být schopen pracovat analyticky, zaměřit se na posuzování projevů krize anebo předkrizových jevů v podnicích a hledání cest jejich řešení.

Z diskusí s jednotlivými lektory v této cílové skupině bylo hodnocena vysoká aktivita účastníků, diskuse k problematice. Menší porozumění bylo k některým teoretickým tématům, např. řízení podniku s důrazem na řízení změn. Pro řešitelský kolektiv z uvedeného vyplývá potřeba zapracovat na této tematické oblasti v KA 02 a ukázat význam této problematiky pro řešení předkrizových jevů v podnicích.

V monitorovacím období probíhalo dalších 7 přednáškových cyklů pilotního ověření vytvořeného vzdělávacího programu (v předchozím monitorovacím období to bylo 6 přednášek). Byla to problematika:

- Charakteristika cyklického ekonomického vývoje, vývoj současné krize a její vliv na ekonomiku ČR a Ústeckého kraje

- Rizika v podnikání, doplnění předchozích přednášek

- Charakteristika krizového řízení, definice, členění na kurativní a preventivní vč řady příkladů aplikace

- Matematické metody v prognostice a měření intenzity krizových jevů

- Soudní řešení insolvence z pohledu dlužníka

- Soudní řešení insolvence z pohledu věřitelů

- Řízení podniku, s důrazem na řízení změn, cyklický vývoj, internetovou podporu vybraných podnikových činností

Závěrečné hodnocení účastníků pilotního ověření cílové skupiny II se uskutečnilo dne 15.5.2012. Odborná závěrečná rozprava účastníků probíhala před tříčlennou komisí a byla zaměřena na vybrané problémy jednotlivých odborných oblastí pilotního vzdělávání. Pro ty, kteří připravili seminární práci, byla základem diskuse takto vybraná oblast, pro ostatní byly formulovány komisí otázky pro diskusi. Zkušební protokol je přílohou této monitorovací zprávy.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Pilotní vzdělávání cílové skupiny II – krizoví poradci podniků bylo ukončeno 15/5/2012. Z celkem přihlášených 23 uchazečů byli 4 vyřazeni vzhledem k problémům zúčastnit se vzdělávání ve stanoveném čase. Tato skutečnost potvrzuje význam e-learningové formy vzdělávání právě pro specializaci krizových poradců, která umožní zájemcům vzdělávat se ve volném čase, který budou mít k dispozici dle jejich rozhodnutí a jejich časových možností.

Plánovaný indikátor byl 20, celkem úspěšně ukončilo pilotní vzdělávání 19 posluchačů, z toho 7 žen a 12 mužů.

Všichni účastníci pilotního ověřování nového vzdělávacího programu pro krizové poradce byli vybaveni učebními texty ke všem přednášeným tématům. Učební texty byly hodnoceny posluchači velmi dobře, celkový průměr z pětistupňové škály 1,39 (1 nejlepší, 5 nejhorší). Ověřila se schopnost lektorů přednášet ve vzdělávacích kurzech připravenou učební látku. Hodnocení lektorů se pohybovalo od 1,11 do 1,44, průměrné hodnocení lektorů činilo 1,3 a tím bylo vyjádřeno, že posluchači ocenili kvalitu i odbornost přednášejících jako velmi dobrou. Způsob a organizace pilotního ověření (1x5 hodin každých 14 dní) hodnotili posluchači rovněž dobře.

Celkové hodnocení:

Cílem klíčové aktivity bylo pilotně ověřit vytvořený nový vzdělávací program pro krizové poradce podniků.

Řešitelský tým řešil následující otázky:

 

 • Kdo bude zajišťovat lektorskou činnost v pilotním ověřování vzdělávacího kurzu

 

Na lektorském zajištění se podíleli všichni odborní řešitelé projektu dle připraveného učebního plánu a časového harmonogramu.

 

 • Jaký zvolit časový rozsah pilotního ověřování vzdělávacího kurzu

 

Výchozí předpoklad o rozsahu pilotního ověření byl stanoven na 12 seminářů, každý v rozsahu 5 hodin. Semináře se konaly vždy v úterý, jeden den v týdnu. Tento režim nejlépe vyhovoval účastníkům pilotního ověřování z řad podniků. Umožňovalo to rovněž posluchačům se do příštího semináře připravit. Pro finální dopracování vzdělávacího programu se však ukázalo, že časová náročnost přípravy lektorů by měla být vyšší z důvodu pedagogické přípravy.

 

 • Kde pilotní ověření vzdělávacího kurzu realizovat

 

Pilotní ověření bylo realizováno v Mostě, v učebních zařízeních partnera Vysoké školy finanční a správní o.p.s.

 • Jakou formou předat posluchačům učební texty a prezentace lektorů

Bylo rozhodnuto předat posluchačům učební texty a prezentace lektorů v elektronické podobě vždy před zahájením příslušného semináře.

 • Jak vyhodnotit průběh pilotního ověřování vzdělávacího kurzu, aby získané poznatky bylo možné zapracovat do finální verze vzdělávacích programů.

V průběhu realizace klíčové aktivity byly vyhodnocovány zkušenosti lektorů i názory cílové skupiny na teoretickou úroveň, zaměření a lektorské zabezpečení vzdělávání. Průběh vzdělávání byl pravidelně vyhodnocován a na základě provedených analýz byly dopracovány potřebné postupy nebo učební texty, materiály a dokumenty v elektronické podobě.

Pro úspěšné ukončení vzdělávání v pilotním ověření byly nastaveny následující kritéria:

a) minimálně 80% prezence na přednáškách

b)zpracování zadané práce v jednotlivých tematických okruzích

c)úspěšné absolvování závěrečného testu za celou oblast pilotního ověřování

Odborný i časový harmonogram pilotního vzdělávání byl splněný. Přednášky a diskuse ve vzdělávání krizových poradců byly zaměřeny na přípravu cílové skupiny spolupracovat s podnikovou sférou.

Z diskusí s jednotlivými lektory v této cílové skupině byla hodnocena vysoká aktivita účastníků, diskuse k problematice. Menší porozumění bylo k některým teoretickým tématům, např. řízení podniku s důrazem na řízení změn. Pro řešitelský kolektiv z uvedeného vyplývá potřeba zapracovat na této tematické oblasti v KA 02 a ukázat význam této problematiky pro řešení předkrizových jevů v podnicích.

Závěrečné hodnocení účastníků pilotního ověření cílové skupiny I se uskutečnilo dne 15. 5. 2012. Odborná závěrečná rozprava účastníků probíhala před tříčlennou komisí a byla zaměřena na vybrané problémy jednotlivých odborných oblastí pilotního vzdělávání. Pro ty, kteří připravili seminární práci, byla základem diskuse takto vybraná oblast, pro ostatní byly formulovány komisí otázky pro diskusi. Zkušební protokol je přílohou této monitorovací zprávy č. 7.

Zhodnocení a výstupy klíčové aktivity:

Pilotní vzdělávání cílové skupiny II – krizoví poradci podniků bylo ukončeno 15/5/2012. Z celkem přihlášených 23 uchazečů byli 4 vyřazeni vzhledem k problémům zúčastnit se vzdělávání ve stanoveném čase. Tato skutečnost potvrzuje význam e-learningové formy vzdělávání právě pro specializaci krizových poradců, která umožňuje zájemcům vzdělávat se ve volném čase, který budou mít k dispozici dle jejich rozhodnutí a jejich časových možností.

Plánovaný indikátor byl 20, celkem úspěšně ukončilo pilotní vzdělávání 19 posluchačů, z toho 7 žen a 12 mužů.

Všichni účastníci pilotního ověřování nového vzdělávacího programu pro krizové poradce byli vybaveni učebními texty ke všem přednášeným tématům. Učební texty byly hodnoceny posluchači velmi dobře, celkový průměr z pětistupňové škály 1,39 (1 nejlepší, 5 nejhorší). Ověřila se schopnost lektorů přednášet ve vzdělávacích kurzech připravenou učební látku. Hodnocení lektorů se pohybovalo od 1,11 do 1,44, průměrné hodnocení lektorů činilo 1,3 a tím bylo vyjádřeno, že posluchači ocenili kvalitu i odbornost přednášejících jako velmi dobrou. Způsob a organizace pilotního ověření (1x5 hodin každých 14 dní) hodnotili posluchači rovněž dobře.

 

Řešitelský tým vytvořil dobré lektorské zabezpečení pilotního ověřování vzdělávání krizových poradců.

Zhodnocení a výstupy klíčové aktivity:

Pilotní vzdělávání cílové skupiny II – krizoví poradci podniků bylo ukončeno 15/5/2012. Z celkem přihlášených 23 uchazečů byli 4 vyřazeni vzhledem k problémům zúčastnit se vzdělávání ve stanoveném čase. Tato skutečnost potvrzuje význam e-learningové formy vzdělávání právě pro specializaci krizových poradců, která umožňuje zájemcům vzdělávat se ve volném čase, který budou mít k dispozici dle jejich rozhodnutí a jejich časových možností.

Plánovaný indikátor byl 20, celkem úspěšně ukončilo pilotní vzdělávání 19 posluchačů, z toho 7 žen a 12 mužů.

Všichni účastníci pilotního ověřování nového vzdělávacího programu pro krizové poradce byli vybaveni učebními texty ke všem přednášeným tématům. Učební texty byly hodnoceny posluchači velmi dobře, celkový průměr z pětistupňové škály 1,39 (1 nejlepší, 5 nejhorší). Ověřila se schopnost lektorů přednášet ve vzdělávacích kurzech připravenou učební látku. Hodnocení lektorů se pohybovalo od 1,11 do 1,44, průměrné hodnocení lektorů činilo 1,3 a tím bylo vyjádřeno, že posluchači ocenili kvalitu i odbornost přednášejících jako velmi dobrou. Způsob a organizace pilotního ověření (1x5 hodin každých 14 dní) hodnotili posluchači rovněž dobře.

Řešitelský tým vytvořil dobré lektorské zabezpečení pilotního ověřování vzdělávání krizových poradců.

Klíčová aktivita 05:

Výběr účastníků vzdělávání I a II (01/2011 - 08/2011)

V rámci projektu se bude pracovat se dvěma cílovými skupinami. Výběr cílových skupin, na kterém se budou podílet všichni řešitelé projektu, bude využívat

 • informace o likvidátorech, konkursních a insolvenčních správcích vregionu,
 • kontakty spodnikatelským prostředím regionu, prostřednictvím kterých bude nabídnuto podnikům vzdělávání pro jejich zástupce voblasti krizového řízení,
 • formu nabídky vzdělávání vregionálním tisku.

Při výběru bude věnovaná pozornost potřebnému vzdělání, které by mělo představovat základ pro rekvalifikaci.

Motivací pro obě cílové skupiny by mělo být rozšíření jejich odborných znalostí a kompetencí a zvýšení možností jejich uplatnění se na trhu práce v regionu.

Cílová skupina I - 10 lektorů, kteří úspěšně absolvují pilotní vzdělávání.

Cílová skupina II - 20 proškolených krizových poradců

Plnění aktivity - Monitorovací zpráva 4:

Informace o pilotním ověřování byla zveřejněna v tisku OHK Most, OHK oslovil svoje členy a firmy v oblasti rovněž elektronicky. Prezentace byla zaměřena hlavně na uvedení významu a především budoucnosti úlohy krizových specialistů.

V tomto duchu byla zahájena přímá jednání se zástupci, bylo získáno do této doby 18 zájemců o vzdělávání krizových specialistů. Cílová skupina má plánovaný počet 20, řídící tým se dohodl na tom, že by mělo být získáno alespoň 22 zájemců a tím se odstranilo riziko nesplnění tohoto monitorovacího indikátoru v případě, že někdo z přihlášených nebude moci ve vzdělávání pokračovat.

Pro cílovou skupinu lektorů bylo získáno 7 zájemců a s dalšími zájemci probíhají osobní jednání. Dle plánovaných monitorovacích ukazatelů (10 účastníků pilotního vzdělávání) i zde řídící tým doporučil získat alespoň 12 účastníků vzdělávání. Je snaha pro tuto cílovou skupinu získat zájemce z řad OSVČ, kteří mají určité zkušenosti s likvidacemi, konkursem a insolvencí.

Plnění aktivity - Monitorovací zpráva 5:

Výběr účastníků vzdělávání I a II byl ukončený. Závazné přihlášky vybraných účastníků pro cílovou skupinu lektorů i cílovou skupinu krizových poradců podniků jsou v této monitorovací zprávě doloženy. S každým zájemcem bylo jednáno osobně a dle jejich profesních zkušeností a působení bylo rovněž u některých zájemců doporučeno přihlásit se do jedné nebo druhé cílové skupiny.

Pro cílovou skupinu I – lektoři bylo získáno 17 účastníků vzdělávání, z toho 14 mužů a 3 ženy. Dle plánovaných monitorovacích ukazatelů (10 účastníků) má realizační tým projektu vytvořené dobré předpoklady splnit monitorovací ukazatel „počet úspěšně podpořených osob“.

Do této cílové skupiny se přihlásili především účastníci, kteří mají již praxi v oblasti vzdělávání.

Pro cílovou skupinu II – krizoví poradci bylo získáno 23 účastníků vzdělávání, z toho 10 žen, 13 mužů. Plánovaný počet účastníků (dle monitorovacích indikátorů) je 20, i zde má realizační tým dobré předpoklady pro splnění dalšího monitorovacího ukazatele „počet úspěšně podpořených osob“.

Do této cílové skupiny se přihlásili především účastníci, kteří mají zkušenosti z poskytování poradenství firmám, zkušenosti z vedení firem či zkušenosti z posuzování finanční efektivnosti firem.

Celkové hodnocení:

V rámci projektu se bude pracovat se dvěma cílovými skupinami. Výběr cílových skupin, na kterém se budou podílet všichni řešitelé projektu, bude využívat

 • informace o likvidátorech, konkursních a insolvenčních správcích vregionu,
 • kontakty s podnikatelským prostředím regionu, prostřednictvím kterých bude nabídnuto podnikům vzdělávání pro jejich zástupce v oblasti krizového řízení,
 • formu nabídky vzdělávání v regionálním tisku.

Při výběru bude věnovaná pozornost potřebnému vzdělání, které by mělo představovat základ pro rekvalifikaci.

Motivací pro obě cílové skupiny by mělo být rozšíření jejich odborných znalostí a kompetencí a zvýšení možností jejich uplatnění se na trhu práce v regionu.

Plánované monitorovací ukazatele:

 • Cílová skupina I - 10 lektorů, kteří úspěšně absolvují pilotní vzdělávání; dle výše plánovaných monitorovacích ukazatelů řídící tým doporučil získat alespoň 12 účastníků vzdělávání. Byla snaha pro tuto cílovou skupinu získat zájemce z řad OSVČ, kteří mají určité zkušenosti s likvidacemi, konkursem a insolvencí.
 • Cílová skupina II - 20 proškolených krizových poradců; dle plánovaných monitorovacích ukazatelů  i zde řídící tým doporučil získat větší počet účastníků, alespoň 23 účastníků vzdělávání. Byla snaha pro tuto cílovou skupinu získat zájemce z řad podniků, které by vyslaly své specialisty anebo z řad OSVČ, kteří mají určité zkušenosti s likvidacemi, konkursem a insolvencí a kteří by se připravili pro spolupráci s podniky.

Způsob získání zájemců o účast na pilotním ověřování vzdělávacího kurzu pro cílovou skupinu I i II měl společnou strategii.

Proběhlo jednání s Okresní hospodářskou komorou v Mostě, která spolupracovala s řešitelským týmem jak při prezentaci pilotního vzdělávání, tak i při prezentaci následného workshopu. Byla připravena prezentace projektu a informace o možnosti zapojení se do kurzů v rámci pilotního ověřování v komorovém příp. jiném okresním tisku.

Byly připraveny formuláře přihlášky, nastaveny kritéria výběru a oslovení vhodných účastníků pilotního ověřování. Oslovení bylo na webových stránkách příjemce a partnerů, OHK oslovila své členy a firmy v oblasti Mostu.

Pro jednání s potenciálními zájemci a pro jejich vyhledávání byla vyčleněna v projektu jedna pracovní pozice. Prezentace byla zaměřena hlavně na uvedení významu a především budoucnosti lektorů krizových poradců podniků.

Zhodnocení a výstupy klíčové aktivity:

Uzavřené dohody o účasti na pilotním ověření vzdělávacího programu

 • Cílová skupina I 17 účastníků
 • Cílová skupina II 23 účastníků

Problémy při realizaci aktivity:

Při získávání účastníků pilotního vzdělávání pro obě cílové skupiny se v regionu ukázal obecně malý zájem o jakékoliv formy vzdělávání. Bylo to konstatování a zkušenost OHK Most, ale i obtíže se získáváním posluchačů v tomto projektu. Zejména byl malý zájem malých a středních podniků o proškolení jejich pracovníků.

Klíčová aktivita 06:

Příprava dokumentů pro akreditaci vzdělávacího programu I a II (06/2012 - 10/2012)

Řešitelský kolektiv bude sledovat zajištění udržitelnosti projektu získáním akreditace MŠMT pro oba vzdělávací programy, aby mohly být dále využívány jako rekvalifikační vzdělávací programy. Půjde o akreditaci pro kombinovanou formu studia s využitím e-learningového prostředí.

Na řešení se budou podílet všichni odborní řešitelé.

 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím zpráva  MZ 8:

Tato klíčová aktivita představuje finalizaci celého projektu. Realizace klíčové aktivity byla zahájena po ukončení dvou pilotních vzdělávacích kurzů, ve kterých si řešitelský kolektiv prověřil moduly vzdělávacích programů, jejich náplň a jejich předmětovou strukturu. Z realizace pilotního vzdělávání vyplynuly poznatky, které budou uplatněny při přípravě žádostí o akreditaci. Byla potvrzena forma kombinovaného studia jako nejvhodnější forma pro vzdělávání dospělých.

V tomto monitorovacím období se řešitelský tým zaměřil na získání všech potřebných informací pro přípravu a podání žádostí o akreditaci dvou rekvalifikačních vzdělávacích kurzů, pro výběr nejvhodnější formy vzdělávání, pro stanovení předmětu akreditace a pro volbu správného podání žádosti.

Hlavní řešené otázky:

- legislativní podmínky pro akreditaci rekvalifikačních vzdělávacích programů

- metodika zpracování žádosti o akreditaci rekvalifikačních vzdělávacích programů

- vazba na Národní soustavu kvalifikací, prověření zda pracovní činnosti, pro které bude rekvalifikace akreditovaná, nemá již kód dílčí kvalifikace a zda pro námi připravované vzdělávací programy neexistuje profesní kvalifikace;  jak "lektor krizového managementu" tak "krizový poradce podniků" nejsou v NSK

- posouzení vybraných akreditovaných rekvalifikačních programů s obdobným charakterem pracovní činnosti z hlediska jejich struktury, časové náročnosti, zajištění studijními materiály, kvalifikace lektorského sboru, rámcového rozvrhu

- vstupní předpoklady pro přijetí ke vzdělávání podle rekvalifikačního programu a vazba na profil absolventa

- způsob ověření získaných znalostí, závěrečná zkouška podle hodnotícího standardu, zkušební komise, podmínky připuštění ke zkoušce

- forma zpracování učebních plánů, posouzení minimální hodinové dotace modulů/předmětů, stanovení podílu prezenční a distanční formy výuky

- využití e-learningové platformy v rekvalifikačním vzdělávání kombinovanou formou

- vazba na Národní akční program bezpečnosti

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu monitorovacího období MZ 8

V tomto monitorovacím období byly připraveny všechny pracovní podklady, dokumenty, metodické postupy a obsah potřebné dokumentace a žádosti o akreditaci vzdělávacích programů ochrany zdraví při práci; zařazení předmětu BOZP anebo poučení BOZP

 

 

- způsob vedení a formy dokumentace o zahájení, průběhu a ukončení rekvalifikačního vzdělávání, příprava, obsah a vydávání osvědčené o rekvalifikaci

Plánované realizace:

Zabezpečit přípravu dvou žádostí o akreditaci vzdělávacích programů, jeden pro vzdělávání lektorů krizového managementu a druhý pro vzdělávání krizových poradců. Obě žádosti plně zabezpečit potřebnou dokumentací, učebními texty a fungující e-learningovou platformou. Příprava žádostí o akreditaci bude muset být ukončena do 15.11.2012, což je poslední možný termín pro podání žádostí před jednáním Akreditační komise 4.12.2012.

 

Plnění aktivity - Monitorovací zpráva 9:

Popis a realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

 

Cílem klíčové aktivity bylo získat informace o podmínkách akreditace rekvalifikačního kurzu pro dvě cílové skupiny - pro lektory krizových poradců podniků a pro krizové poradce podniků. V průběhu realizace klíčové aktivity byla věnovaná pozornost

a) získání základních administrativních podmínek pro akreditaci (forma žádosti, dokumenty pro předložení žádosti, poplatky za podání žádosti) a potřebných legislativních podmínek,

b) získání věcných informací o nejvhodnější formě rekvalifikačního kurzu pro získání akreditace,

c) dopracování vzdělávacích programů do formy potřebné pro podání žádosti o akreditaci.

Vedení projektu věnovalo velkou pozornost rozboru různých žádostí o akreditaci rekvalifikačních programů, které byly Akreditační komisí MŠMT schválené. Největší úsilí bylo věnováno výběru alespoň částečně srovnatelných vzdělávacích programů, protože vzdělávání lektorů pro krizové poradce podniků ani vzdělávání krizových poradců podniků v nabídce rekvalifikačních programů není. Obě pracovní pozice se rovněž nenachází ve stávajícím seznamu kvalifikací pracovních pozic. Tato skutečnost rezultovala ve vyšší časové dotaci obou vzdělávacích rekvalifikačních programů:

- pro lektory 160 hodin celkem, z toho prezenčně 80 hodin, vlastní studium a využití e-learningové podpory 80 hodin

- pro krizové poradce podniků 140 hodin celkem, z toho prezenčně 70 hodin, vlastní studium a využití e-learningové podpory 70 hodin

Z rozboru informací o rekvalifikacích i z hodnocení průběhu pilotních ověřování vzdělávacích programů vyplynula jako nejvýhodnější forma rekvalifikace kombinovaná, tj. forma částečně prezenční, doplněná vlastním studiem a připravenou e-learningovou platformou.

Realizace této klíčové aktivity byla koordinovaná s KA 1 a KA 2 při finalizaci vzdělávacích programů tak, aby plně odpovídaly potřebám realizace rekvalifikačních vzdělávání. Proto byly vzdělávací programy formulovány podle věcné návaznosti problematiky s uvedením vazby na učební texty, které byly zpracovány podle jednotlivých teoretických disciplin.

Vytvořené e-learningové prostředí umožňuje využít jednotnou e-learningovou bázi pro oba vzdělávací programy tím, že pro každý rekvalifikační program stanovuje pořadí témat a učební látky separátně a posluchač má svoji "cestu" v e-learningu jasně definovanou s tím, že v průběhu studia má možnost si prověřit postupně získané znalosti a zkušenosti absolvováním připravených testovacích otázek. To všechno bylo součástí realizace této klíčové aktivity.

 

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu monitorovacího období:

 

Hlavní výstupy klíčové aktivity:

- 2 připravené vzdělávací dokumenty pro žádost o akreditaci rekvalifikačního kurzu lektorů a krizových poradců podniků

- e-learningový vzdělávací program s nadefinovaným využitím pro oba rekvalifikační kurzy (http://app.itrivio.cz/Tis-Praha)

Celkové hodnocení:

Výchozím cílem klíčové aktivity bylo získat informace o podmínkách akreditace rekvalifikačního kurzu pro dvě cílové skupiny – pro lektory krizových poradců podniků a pro krizové poradce podniků. Následně připravit potřebné podklady pro podání žádosti o akreditaci rekvalifikačních kurzů.

V průběhu realizace klíčové aktivity byla věnovaná pozornost

a) získání základních administrativních podmínek pro akreditaci (forma žádosti, dokumenty pro předložení žádosti, poplatky za podání žádosti) a potřebných legislativních podmínek,

b) získání věcných informací o nejvhodnější formě rekvalifikačního kurzu pro získání akreditace,

c) dopracování vzdělávacích programů do formy potřebné pro podání žádosti o akreditaci.

Byly řešeny např. následující otázky:

 • legislativní podmínky pro akreditaci rekvalifikačních vzdělávacích programů
 • metodika zpracování žádosti o akreditaci rekvalifikačních vzdělávacích programů
 • vazba na Národní soustavu kvalifikací, prověření zda pracovní činnosti, pro které bude rekvalifikace akreditovaná, nemá již kód dílčí kvalifikace a zda pro námi připravované vzdělávací programy neexistuje profesní kvalifikace;  jak "lektor krizového managementu" tak "krizový poradce podniků" nejsou v NSK
 • posouzení vybraných akreditovaných rekvalifikačních programů s obdobným charakterem pracovní činnosti z hlediska jejich struktury, časové náročnosti, zajištění studijními materiály, kvalifikace lektorského sboru, rámcového rozvrhu
 • vstupní předpoklady pro přijetí ke vzdělávání podle rekvalifikačního programu a vazba na profil absolventa
 • způsob ověření získaných znalostí, závěrečná zkouška podle hodnotícího standardu, zkušební komise, podmínky připuštění ke zkoušce
 • forma zpracování učebních plánů, posouzení minimální hodinové dotace modulů/předmětů, stanovení podílu prezenční a distanční formy výuky
 • využití e-learningové  platformy v rekvalifikačním vzdělávání kombinovanou formou
 • vazba na Národní akční program bezpečnosti

 

Vedení projektu věnovalo velkou pozornost rozboru různých žádostí o akreditaci rekvalifikačních programů, které byly Akreditační komisí MŠMT schválené. Největší úsilí bylo věnováno výběru alespoň částečně srovnatelných vzdělávacích programů, protože vzdělávání lektorů pro krizové poradce podniků ani vzdělávání krizových poradců podniků v nabídce rekvalifikačních programů není. Obě pracovní pozice se rovněž nenachází ve stávajícím seznamu kvalifikací pracovních pozic.

Tato skutečnost rezultovala ve vyšší časové dotaci obou vzdělávacích rekvalifikačních programů:

 • pro lektory 160 hodin celkem, z toho prezenčně 80 hodin, vlastní studium a využití e-learningové podpory 80 hodin
 • pro krizové poradce podniků 140 hodin celkem, z toho prezenčně 70 hodin, vlastní studium a využití e-learningové podpory 70 hodin.

Z rozboru informací o rekvalifikacích i z hodnocení průběhu pilotních ověřování vzdělávacích programů vyplynula jako nejvýhodnější forma rekvalifikace kombinovaná, tj. forma částečně prezenční, doplněná vlastním studiem a připravenou e-learningovou platformou.

Realizace této klíčové aktivity byla koordinovaná s KA 1 a KA 2 při finalizaci vzdělávacích programů tak, aby plně odpovídaly potřebám realizace rekvalifikačních vzdělávání. Proto byly vzdělávací programy formulovány podle věcné návaznosti problematiky s uvedením vazby na učební texty, které byly zpracovány podle jednotlivých teoretických disciplín.

Vytvořené e-learningové prostředí umožňuje využít jednotnou e-learningovou bázi pro oba vzdělávací programy tím, že pro každý rekvalifikační program stanovuje pořadí témat a učební látky separátně a posluchač má svoji „cestu“ v e-learningu jasně definovanou s tím, že v průběhu studia má možnost si prověřit postupně získané znalosti a zkušenosti absolvováním připravených testovacích otázek. To všechno bylo součástí realizace této klíčové aktivity.

Zhodnocení a výstupy klíčové aktivity:

Hlavní výstupy klíčové aktivity:

 • 2  připravené vzdělávací dokumenty pro žádost o akreditaci rekvalifikačního kurzu lektorů a krizových poradců podniků
 • e-learningový vzdělávací program s nadefinovaným využitím pro oba rekvalifikační kurzy (http://app.itrivio.cz/Tis-Praha)

Problémy při realizaci aktivity:

Problémy spojené s realizací aktivity se nevyskytly.

 

Řešené projekty

ESF bez-ustipng.png

Vzdělávání pro zvýšení kvality života na venkově

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESF ESF

Matematika hrou

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESFESF

Vzdělávání lektorů a vzdělávání krizových poradců pro rozpoznání a zvládnutí rizik spojených s podnikáním.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE