Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o.

Ekonomické poradenství pro malé a střední podniky

Tis Praha

Tis Praha

pondělí, 12. září 2016
V září 2016 byl úspěšně zorganizován studijní pobyt pro posluchače MBA z University of Salford. Během týdne od 5. do 11. září navštívili... Více...

čtvrtek, 30. června 2016
Bylo ukončeno pětileté období udržitelnosti projektu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost", RČ: CZ.1.07/1.1.13/22.0012 Více...
Všechny články...
Vzdělávání krizových poradců - OP VK Tisk Email

06png.png

Strategie Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je plně v souladu se základními strategickými dokumenty České republiky. OP VK vychází z Národního strategického referenčního rámce 2007-2013 (dále jen NSRR), přičemž globální cíl OP VK zajišťuje významnou část Strategického cíle NSRR. Dále se opírá o Národní Lisabonský program 2005-2008, resp. Národní program reforem ČR (dále jen NPR) a také o Strategii hospodářského růstu (dále jen SHR).

Současně OP VK podporuje hlavní linie Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílou knihu) a oblasti vymezené v Dlouhodobých záměrech vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 2005 a především 2007. OP VK v neposlední řadě reflektuje závěry a doporučení strategických dokumentů vytyčujících politiku v oblasti rozvoje lidských zdrojů, kterými jsou Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku 2007.

OP VK respektuje Politiku soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti: Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost 2007-2013 (dále jen SOZS), Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Integrované směry pro růst a zaměstnanost a návrh Nařízení o Evropském sociálním fondu.

Globální cíl operačního programu je plně v souladu se třetí obecnou zásadou SOZS - „více a lepších pracovních míst" a se Strategií hospodářského růstu ČR. Globálním cílem OP VK pro období 2007 - 2013 je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Specifické cíle OP VK představují cesty, které povedou k naplnění globálního cíle. Specifickými cíli OP VK jsou:

1. Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantující uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.

2. Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice, zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek.

3. Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky.

4. Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto jednotlivých částí systému celoživotního učení.

Specifické cíle spadají do rámce prioritní osy NSRR Otevřená, flexibilní a soudržná společnost a Konkurenceschopná česká ekonomika. Všechny specifické cíle tvoří konzistentní celek obsahového návrhu a zaměření prioritních os OP VK. Je možné je chápat jako cesty, které povedou k naplnění globálního cíle.

Vzhledem k řešení projektu je důležitá informace o prioritní ose 3 - Další vzdělávání.

Tato prioritní osa je zaměřena na podporu třetího specifického cíle OP VK, který řeší posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky.

Prioritní osa vychází z předpokladu, že vzdělanost a flexibilita představuje klíčovou konkurenční výhodu jak pro jednotlivce, tak pro celé společnosti (ve vazbě na udržitelný rozvoj). Při hodnocení situace v ČR se ukázalo, že účast naší populace na dalším vzdělávání je ve srovnání s jinými zeměmi EU nízká a koncentruje se především do rekvalifikace nezaměstnaných anebo rekvalifikace zájemců o zaměstnání. To ale představuje již řešení problémů a není požadovanou prevencí před ztrátou zaměstnání, další formou profesního růstu a zvyšování kvalifikace a adaptability obyvatel.

Specifické cíle prioritní osy 3:

1. Usnadnění individuálního přístupu obyvatel ČR k dalšímu vzdělávání a zvýšení jejich motivace k celoživotnímu učení.

2. Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání.

V prioritní ose 3 jsou formulovány dvě oblasti podpory:

3.1 Individuální další vzdělávání

3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Řešený projekt „Vzdělávání lektorů a vzdělávání krizových poradců pro rozpoznání a zvládnutí rizik spojených s podnikáním" patří do oblasti podpory 3.2.  Tato oblast podpory se zaměřuje na aktivity, které mají zlepšit kvalitu a rozsah nabídky v oblasti dalšího vzdělávání a také věnuje důraz propojení a provázanosti dalšího a počátečního vzdělávání.

 

Řešené projekty

ESF bez-ustipng.png

Vzdělávání pro zvýšení kvality života na venkově

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESF ESF

Matematika hrou

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESFESF

Vzdělávání lektorů a vzdělávání krizových poradců pro rozpoznání a zvládnutí rizik spojených s podnikáním.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE